Go to Chapter Index || Go to Scriptures

LATIN VULGATE - GREEK TEXTUS RECEPTUS - ENGLISH KING JAMES Mark 7

This online bible shows the Latin Vulgate, the Greek Textus Receptus, and the King James version of the New Testament, with each verse side by side.

Home Page || Vulgate TR KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 ||

MARK CHAPTER 7

Latin VulgateGreek Textus ReceptusEnglish King James
Mark 7:1 Et conveniunt ad eum pharisæi, et quidam de scribis, venientes ab Jerosolymis. Mark 7:1 kai sunagontai proj auton oi farisaioi kai tinej twn grammatewn elqontej apo ierosolumwn Mark 7:1 Then came together unto him the Pharisees, and certain of the scribes, which came from Jerusalem.
7:2 Et cum vidissent quosdam ex discipulis ejus communibus manibus, id est non lotis, manducare panes, vituperaverunt. 7:2 kai idontej tinaj twn maqhtwn autou koinaij xersin tout estin aniptoij esqiontaj artouj ememyanto 7:2 And when they saw some of his disciples eat bread with defiled, that is to say, with unwashen, hands, they found fault.
7:3 Pharisæi enim, et omnes Judæi, nisi crebro laverint manus, non manducant, tenentes traditionem seniorum: 7:3 oi gar farisaioi kai pantej oi ioudaioi ean mh pugmh niywntai taj xeiraj ouk esqiousin kratountej thn paradosin twn presbuterwn 7:3 For the Pharisees, and all the Jews, except they wash their hands oft, eat not, holding the tradition of the elders.
7:4 et a foro nisi baptizentur, non comedunt: et alia multa sunt, quæ tradita sunt illis servare, baptismata calicum, et urceorum, et æramentorum, et lectorum: 7:4 kai apo agoraj ean mh baptiswntai ouk esqiousin kai alla polla estin a parelabon kratein baptismouj pothriwn kai cestwn kai xalkiwn kai klinwn 7:4 And when they come from the market, except they wash, they eat not. And many other things there be, which they have received to hold, as the washing of cups, and pots, brasen vessels, and of tables.
7:5 et interrogabant eum pharisæi et scribæ: Quare discipuli tui non ambulant juxta traditionem seniorum, sed communibus manibus manducant panem? 7:5 epeita eperwtwsin auton oi farisaioi kai oi grammateij dia ti oi maqhtai sou ou peripatousin kata thn paradosin twn presbuterwn alla aniptoij xersin esqiousin ton arton 7:5 Then the Pharisees and scribes asked him, Why walk not thy disciples according to the tradition of the elders, but eat bread with unwashen hands?
7:6 At ille respondens, dixit eis: Bene prophetavit Isaias de vobis hypocritis, sicut scriptum est: [Populus hic labiis me honorat, cor autem eorum longe est a me: 7:6 o de apokriqeij eipen autoij oti kalwj proefhteusen hsaiaj peri umwn twn upokritwn wj gegraptai outoj o laoj toij xeilesin me tima h de kardia autwn porrw apexei ap emou 7:6 He answered and said unto them, Well hath Esaias prophesied of you hypocrites, as it is written, This people honoureth me with their lips, but their heart is far from me.
7:7 in vanum autem me colunt, docentes doctrinas, et præcepta hominum.] 7:7 mathn de sebontai me didaskontej didaskaliaj entalmata anqrwpwn 7:7 Howbeit in vain do they worship me, teaching for doctrines the commandments of men.
7:8 Relinquentes enim mandatum Dei, tenetis traditionem hominum, baptismata urceorum et calicum: et alia similia his facitis multa. 7:8 afentej gar thn entolhn tou qeou krateite thn paradosin twn anqrwpwn baptismouj cestwn kai pothriwn kai alla paromoia toiauta polla poieite 7:8 For laying aside the commandment of God, ye hold the tradition of men, as the washing of pots and cups: and many other such like things ye do.
7:9 Et dicebat illis: Bene irritum facitis præceptum Dei, ut traditionem vestram servetis. 7:9 kai elegen autoij kalwj aqeteite thn entolhn tou qeou ina thn paradosin umwn thrhshte 7:9 And he said unto them, Full well ye reject the commandment of God, that ye may keep your own tradition.
Mark 7:10 Moyses enim dixit: Honora patrem tuum, et matrem tuam. Et: Qui maledixerit patri, vel matri, morte moriatur. Mark 7:10 mwshj gar eipen tima ton patera sou kai thn mhtera sou kai o kakologwn patera h mhtera qanatw teleutatw Mark 7:10 For Moses said, Honour thy father and thy mother; and, Whoso curseth father or mother, let him die the death:
7:11 Vos autem dicitis: Si dixerit homo patri, aut matri, Corban (quod est donum) quodcumque ex me, tibi profuerit: 7:11 umeij de legete ean eiph anqrwpoj tw patri h th mhtri korban o estin dwron o ean ec emou wfelhqhj 7:11 But ye say, If a man shall say to his father or mother, It is Corban, that is to say, a gift, by whatsoever thou mightest be profited by me; he shall be free.
7:12 et ultra non dimittitis eum quidquam facere patri suo, aut matri, 7:12 kai ouketi afiete auton ouden poihsai tw patri autou h th mhtri autou 7:12 And ye suffer him no more to do ought for his father or his mother;
7:13 rescindentes verbum Dei per traditionem vestram, quam tradidistis: et similia hujusmodi multa facitis. 7:13 akurountej ton logon tou qeou th paradosei umwn h paredwkate kai paromoia toiauta polla poieite 7:13 Making the word of God of none effect through your tradition, which ye have delivered: and many such like things do ye.
7:14 Et advocans iterum turbam, dicebat illis: Audite me omnes, et intelligite. 7:14 kai proskalesamenoj panta ton oxlon elegen autoij akouete mou pantej kai suniete 7:14 And when he had called all the people unto him, he said unto them, Hearken unto me every one of you, and understand:
7:15 Nihil est extra hominem introiens in eum, quod possit eum coinquinare, sed quæ de homine procedunt illa sunt quæ communicant hominem. 7:15 ouden estin ecwqen tou anqrwpou eisporeuomenon eij auton o dunatai auton koinwsai alla ta ekporeuomena ap autou ekeina estin ta koinounta ton anqrwpon 7:15 There is nothing from without a man, that entering into him can defile him: but the things which come out of him, those are they that defile the man.
7:16 Si quis habet aures audiendi, audiat. 7:16 ei tij exei wta akouein akouetw 7:16 If any man have ears to hear, let him hear.
7:17 Et cum introisset in domum a turba, interrogabant eum discipuli ejus parabolam. 7:17 kai ote eishlqen eij oikon apo tou oxlou ephrwtwn auton oi maqhtai autou peri thj parabolhj 7:17 And when he was entered into the house from the people, his disciples asked him concerning the parable.
7:18 Et ait illis: Sic et vos imprudentes estis? Non intelligitis quia omne extrinsecus introiens in hominem, non potest eum communicare: 7:18 kai legei autoij outwj kai umeij asunetoi este ou noeite oti pan to ecwqen eisporeuomenon eij ton anqrwpon ou dunatai auton koinwsai 7:18 And he saith unto them, Are ye so without understanding also? Do ye not perceive, that whatsoever thing from without entereth into the man, it cannot defile him;
7:19 quia non intrat in cor ejus, sed in ventrum vadit, et in secessum exit, purgans omnes escas? 7:19 oti ouk eisporeuetai autou eij thn kardian all eij thn koilian kai eij ton afedrwna ekporeuetai kaqarizon panta ta brwmata 7:19 Because it entereth not into his heart, but into the belly, and goeth out into the draught, purging all meats?
Mark 7:20 Dicebat autem, quoniam quæ de homine exeunt, illa communicant hominem. Mark 7:20 elegen de oti to ek tou anqrwpou ekporeuomenon ekeino koinoi ton anqrwpon Mark 7:20 And he said, That which cometh out of the man, that defileth the man.
7:21 Ab intus enim de corde hominum malæ cogitationes procedunt, adulteria, fornicationes, homicidia, 7:21 eswqen gar ek thj kardiaj twn anqrwpwn oi dialogismoi oi kakoi ekporeuontai moixeiai porneiai fonoi 7:21 For from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders,
7:22 furta, avaritiæ, nequitiæ, dolus, impudicitiæ, oculus malus, blasphemia, superbia, stultitia. 7:22 klopai pleoneciai ponhriai doloj aselgeia ofqalmoj ponhroj blasfhmia uperhfania afrosunh 7:22 Thefts, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness:
7:23 Omnia hæc mala ab intus procedunt, et communicant hominem. 7:23 panta tauta ta ponhra eswqen ekporeuetai kai koinoi ton anqrwpon 7:23 All these evil things come from within, and defile the man.
7:24 Et inde surgens abiit in fines Tyri et Sidonis: et ingressus domum, neminem voluit scire, et non potuit latere. 7:24 kai ekeiqen anastaj aphlqen eij ta meqoria turou kai sidwnoj kai eiselqwn eij thn oikian oudena hqelen gnwnai kai ouk hdunhqh laqein 7:24 And from thence he arose, and went into the borders of Tyre and Sidon, and entered into an house, and would have no man know it: but he could not be hid.
7:25 Mulier enim statim ut audivit de eo, cujus filia habebat spiritum immundum, intravit, et procidit ad pedes ejus. 7:25 akousasa gar gunh peri autou hj eixen to qugatrion authj pneuma akaqarton elqousa prosepesen proj touj podaj autou 7:25 For a certain woman, whose young daughter had an unclean spirit, heard of him, and came and fell at his feet:
7:26 Erat enim mulier gentilis, Syrophœnissa genere. Et rogabat eum ut dæmonium ejiceret de filia ejus. 7:26 hn de h gunh ellhnij surofoinissa tw genei kai hrwta auton ina to daimonion ekballh ek thj qugatroj authj 7:26 The woman was a Greek, a Syrophenician by nation; and she besought him that he would cast forth the devil out of her daughter.
7:27 Qui dixit illi: Sine prius saturari filios: non est enim bonum sumere panem filiorum, et mittere canibus. 7:27 o de ihsouj eipen auth afej prwton xortasqhnai ta tekna ou gar kalon estin labein ton arton twn teknwn kai balein toij kunarioij 7:27 But Jesus said unto her, Let the children first be filled: for it is not meet to take the children's bread, and to cast it unto the dogs.
7:28 At illa respondit, et dixit illi: Utique Domine, nam et catelli comedunt sub mensa de micis puerorum. 7:28 h de apekriqh kai legei autw nai kurie kai gar ta kunaria upokatw thj trapezhj esqiei apo twn yixiwn twn paidiwn 7:28 And she answered and said unto him, Yes, Lord: yet the dogs under the table eat of the children's crumbs.
7:29 Et ait illi: Propter hunc sermonem vade: exiit dæmonium a filia tua. 7:29 kai eipen auth dia touton ton logon upage ecelhluqen to daimonion ek thj qugatroj sou 7:29 And he said unto her, For this saying go thy way; the devil is gone out of thy daughter.
Mark 7:30 Et cum abiisset domum suam, invenit puellam jacentem supra lectum, et dæmonium exiisse. Mark 7:30 kai apelqousa eij ton oikon authj euren to daimonion ecelhluqoj kai thn qugatera beblhmenhn epi thj klinhj Mark 7:30 And when she was come to her house, she found the devil gone out, and her daughter laid upon the bed.
7:31 Et iterum exiens de finibus Tyri, venit per Sidonem ad mare Galilææ inter medios fines Decapoleos. 7:31 kai palin ecelqwn ek twn oriwn turou kai sidwnoj hlqen proj thn qalassan thj galilaiaj ana meson twn oriwn dekapolewj 7:31 And again, departing from the coasts of Tyre and Sidon, he came unto the sea of Galilee, through the midst of the coasts of Decapolis.
7:32 Et adducunt ei surdum, et mutum, et deprecabantur eum, ut imponat illi manum. 7:32 kai ferousin autw kwfon mogilalon kai parakalousin auton ina epiqh autw thn xeira 7:32 And they bring unto him one that was deaf, and had an impediment in his speech; and they beseech him to put his hand upon him.
7:33 Et apprehendens eum de turba seorsum, misit digitos suos in auriculas ejus: et exspuens, tetigit linguam ejus: 7:33 kai apolabomenoj auton apo tou oxlou kat idian ebalen touj daktulouj autou eij ta wta autou kai ptusaj hyato thj glwsshj autou 7:33 And he took him aside from the multitude, and put his fingers into his ears, and he spit, and touched his tongue;
7:34 et suscipiens in cælum, ingemuit, et ait illi: Ephphetha, quod est, Adaperire. 7:34 kai anableyaj eij ton ouranon estenacen kai legei autw effaqa o estin dianoixqhti 7:34 And looking up to heaven, he sighed, and saith unto him, Ephphatha, that is, Be opened.
7:35 Et statim apertæ sunt aures ejus, et solutum est vinculum linguæ ejus, et loquebatur recte. 7:35 kai euqewj dihnoixqhsan autou ai akoai kai eluqh o desmoj thj glwsshj autou kai elalei orqwj 7:35 And straightway his ears were opened, and the string of his tongue was loosed, and he spake plain.
7:36 Et præcepit illis ne cui dicerent. Quanto autem eis præcipiebat, tanto magis plus prædicabant: 7:36 kai diesteilato autoij ina mhdeni eipwsin oson de autoj autoij diestelleto mallon perissoteron ekhrusson 7:36 And he charged them that they should tell no man: but the more he charged them, so much the more a great deal they published it;
7:37 et eo amplius admirabantur, dicentes: Bene omnia fecit: et surdos fecit audire, et mutos loqui. 7:37 kai uperperisswj eceplhssonto legontej kalwj panta pepoihken kai touj kwfouj poiei akouein kai touj alalouj lalein 7:37 And were beyond measure astonished, saying, He hath done all things well: he maketh both the deaf to hear, and the dumb to speak.

Popular Bible Studies

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please link to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are intersted in a Latin Vulgate, Textus Receptus, and King James Version side by side.

Home Page || Vulgate TR KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles