Go to Chapter Index || Go to Scriptures

LATIN VULGATE - GREEK TEXTUS RECEPTUS - ENGLISH KING JAMES Mark 3

This online bible shows the Latin Vulgate, the Greek Textus Receptus, and the King James version of the New Testament, with each verse side by side.

Home Page || Vulgate TR KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 ||

MARK CHAPTER 3

Latin VulgateGreek Textus ReceptusEnglish King James
Mark 3:1 Et introivit iterum in synagogam: et erat ibi homo habens manum aridam. Mark 3:1 kai eishlqen palin eij thn sunagwghn kai hn ekei anqrwpoj echrammenhn exwn thn xeira Mark 3:1 And he entered again into the synagogue; and there was a man there which had a withered hand.
3:2 Et observabant eum, si sabbatis curaret, ut accusarent illum. 3:2 kai parethroun auton ei toij sabbasin qerapeusei auton ina kathgorhswsin autou 3:2 And they watched him, whether he would heal him on the sabbath day; that they might accuse him.
3:3 Et ait homini habenti manum aridam: Surge in medium. 3:3 kai legei tw anqrwpw tw echrammenhn exonti thn xeira egeirai eij to meson 3:3 And he saith unto the man which had the withered hand, Stand forth.
3:4 Et dicit eis: Licet sabbatis benefacere, an male? animam salvam facere, an perdere? At illi tacebant. 3:4 kai legei autoij ecestin toij sabbasin agaqopoihsai h kakopoihsai yuxhn swsai h apokteinai oi de esiwpwn 3:4 And he saith unto them, Is it lawful to do good on the sabbath days, or to do evil? to save life, or to kill? But they held their peace.
3:5 Et circumspiciens eos cum ira, contristatus super cæcitate cordis eorum, dicit homini: Extende manum tuam. Et extendit, et restituta est manus illi. 3:5 kai peribleyamenoj autouj met orghj sullupoumenoj epi th pwrwsei thj kardiaj autwn legei tw anqrwpw ekteinon thn xeira sou kai eceteinen kai apokatestaqh h xeir autou ugihj wj h allh 3:5 And when he had looked round about on them with anger, being grieved for the hardness of their hearts, he saith unto the man, Stretch forth thine hand. And he stretched it out: and his hand was restored whole as the other.
3:6 Exeuntes autem pharisæi, statim cum Herodianis consilium faciebant adversus eum quomodo eum perderent. 3:6 kai ecelqontej oi farisaioi euqewj meta twn hrwdianwn sumboulion epoioun kat autou opwj auton apoleswsin 3:6 And the Pharisees went forth, and straightway took counsel with the Herodians against him, how they might destroy him.
3:7 Jesus autem cum discipulis suis secessit ad mare: et multa turba a Galilæa et Judæa secuta est eum, 3:7 kai o ihsouj anexwrhsen meta twn maqhtwn autou proj thn qalassan kai polu plhqoj apo thj galilaiaj hkolouqhsan autw kai apo thj ioudaiaj 3:7 But Jesus withdrew himself with his disciples to the sea: and a great multitude from Galilee followed him, and from Judaea,
3:8 et ab Jerosolymis, et ab Idumæa, et trans Jordanem: et qui circa Tyrum et Sidonem multitudo magna, audientes quæ faciebat, venerunt ad eum. 3:8 kai apo ierosolumwn kai apo thj idoumaiaj kai peran tou iordanou kai oi peri turon kai sidwna plhqoj polu akousantej osa epoiei hlqon proj auton 3:8 And from Jerusalem, and from Idumaea, and from beyond Jordan; and they about Tyre and Sidon, a great multitude, when they had heard what great things he did, came unto him.
3:9 Et dicit discipulis suis ut navicula sibi deserviret propter turbam, ne comprimerent eum: 3:9 kai eipen toij maqhtaij autou ina ploiarion proskarterh autw dia ton oxlon ina mh qlibwsin auton 3:9 And he spake to his disciples, that a small ship should wait on him because of the multitude, lest they should throng him.
Mark 3:10 multos enim sanabat, ita ut irruerent in eum ut illum tangerent, quotquot habebant plagas. Mark 3:10 pollouj gar eqerapeusen wste epipiptein autw ina autou aywntai osoi eixon mastigaj Mark 3:10 For he had healed many; insomuch that they pressed upon him for to touch him, as many as had plagues.
3:11 Et spiritus immundi, cum illum videbant, procidebant ei: et clamabant, dicentes: 3:11 kai ta pneumata ta akaqarta otan auton eqewrei prosepipten autw kai ekrazen legonta oti su ei o uioj tou qeou 3:11 And unclean spirits, when they saw him, fell down before him, and cried, saying, Thou art the Son of God.
3:12 Tu es Filius Dei. Et vehementer comminabatur eis ne manifestarent illum. 3:12 kai polla epetima autoij ina mh auton faneron poihswsin 3:12 And he straitly charged them that they should not make him known.
3:13 Et ascendens in montem vocavit ad se quos voluit ipse: et venerunt ad eum. 3:13 kai anabainei eij to oroj kai proskaleitai ouj hqelen autoj kai aphlqon proj auton 3:13 And he goeth up into a mountain, and calleth unto him whom he would: and they came unto him.
3:14 Et fecit ut essent duodecim cum illo: et ut mitteret eos prædicare. 3:14 kai epoihsen dwdeka ina wsin met autou kai ina apostellh autouj khrussein 3:14 And he ordained twelve, that they should be with him, and that he might send them forth to preach,
3:15 Et dedit illis potestatem curandi infirmitates et ejiciendi dæmonia. 3:15 kai exein ecousian qerapeuein taj nosouj kai ekballein ta daimonia 3:15 And to have power to heal sicknesses, and to cast out devils:
3:16 Et imposuit Simoni nomen Petrus: 3:16 kai epeqhken tw simwni onoma petron 3:16 And Simon he surnamed Peter;
3:17 et Jacobum Zebedæi, et Joannem fratrem Jacobi, et imposuit eis nomina Boanerges, quod est, Filii tonitrui: 3:17 kai iakwbon ton tou zebedaiou kai iwannhn ton adelfon tou iakwbou kai epeqhken autoij onomata boanergej o estin uioi bronthj 3:17 And James the son of Zebedee, and John the brother of James; and he surnamed them Boanerges, which is, The sons of thunder:
3:18 et Andræam, et Philippum, et Bartholomæum, et Matthæum, et Thomam, et Jacobum Alphæi, et Thaddæum, et Simonem Cananæum, 3:18 kai andrean kai filippon kai barqolomaion kai matqaion kai qwman kai iakwbon ton tou alfaiou kai qaddaion kai simwna ton kananithn 3:18 And Andrew, and Philip, and Bartholomew, and Matthew, and Thomas, and James the son of Alphaeus, and Thaddaeus, and Simon the Canaanite,
3:19 et Judam Iscariotem, qui et tradidit illum. 3:19 kai ioudan iskariwthn oj kai paredwken auton kai erxontai eij oikon 3:19 And Judas Iscariot, which also betrayed him: and they went into an house.
Mark 3:20 Et veniunt ad domum: et convenit iterum turba, ita ut non possent neque panem manducare. Mark 3:20 kai sunerxetai palin oxloj wste mh dunasqai autouj mhte arton fagein Mark 3:20 And the multitude cometh together again, so that they could not so much as eat bread.
3:21 Et cum audissent sui, exierunt tenere eum: dicebant enim: Quoniam in furorem versus est. 3:21 kai akousantej oi par autou echlqon krathsai auton elegon gar oti ecesth 3:21 And when his friends heard of it, they went out to lay hold on him: for they said, He is beside himself.
3:22 Et scribæ, qui ab Jerosolymis descenderant, dicebant: Quoniam Beelzebub habet, et quia in principe dæmoniorum ejicit dæmonia. 3:22 kai oi grammateij oi apo ierosolumwn katabantej elegon oti beelzeboul exei kai oti en tw arxonti twn daimoniwn ekballei ta daimonia 3:22 And the scribes which came down from Jerusalem said, He hath Beelzebub, and by the prince of the devils casteth he out devils.
3:23 Et convocatis eis in parabolis dicebat illis: Quomodo potest Satanas Satanam ejicere? 3:23 kai proskalesamenoj autouj en parabolaij elegen autoij pwj dunatai satanaj satanan ekballein 3:23 And he called them unto him, and said unto them in parables, How can Satan cast out Satan?
3:24 Et si regnum in se dividatur, non potest regnum illud stare. 3:24 kai ean basileia ef eauthn merisqh ou dunatai staqhnai h basileia ekeinh 3:24 And if a kingdom be divided against itself, that kingdom cannot stand.
3:25 Et si domus super semetipsam dispertiatur, non potest domus illa stare. 3:25 kai ean oikia ef eauthn merisqh ou dunatai staqhnai h oikia ekeinh 3:25 And if a house be divided against itself, that house cannot stand.
3:26 Et si Satanas consurrexerit in semetipsum, dispertitus est, et non poterit stare, sed finem habet. 3:26 kai ei o satanaj anesth ef eauton kai memeristai ou dunatai staqhnai alla teloj exei 3:26 And if Satan rise up against himself, and be divided, he cannot stand, but hath an end.
3:27 Nemo potest vasa fortis ingressus in domum diripere, nisi prius fortem alliget, et tunc domum ejus diripiet. 3:27 ou dunatai oudeij ta skeuh tou isxurou eiselqwn eij thn oikian autou diarpasai ean mh prwton ton isxuron dhsh kai tote thn oikian autou diarpasei 3:27 No man can enter into a strong man's house, and spoil his goods, except he will first bind the strong man; and then he will spoil his house.
3:28 Amen dico vobis, quoniam omnia dimittentur filiis hominum peccata, et blasphemiæ quibus blasphemaverint: 3:28 amhn legw umin oti panta afeqhsetai ta amarthmata toij uioij twn anqrwpwn kai blasfhmiai osaj an blasfhmhswsin 3:28 Verily I say unto you, All sins shall be forgiven unto the sons of men, and blasphemies wherewith soever they shall blaspheme:
3:29 qui autem blasphemaverit in Spiritum Sanctum, non habebit remissionem in æternum, sed reus erit æterni delicti. 3:29 oj d an blasfhmhsh eij to pneuma to agion ouk exei afesin eij ton aiwna all enoxoj estin aiwniou krisewj 3:29 But he that shall blaspheme against the Holy Ghost hath never forgiveness, but is in danger of eternal damnation:
Mark 3:30 Quoniam dicebant: Spiritum immundum habet. Mark 3:30 oti elegon pneuma akaqarton exei Mark 3:30 Because they said, He hath an unclean spirit.
3:31 Et veniunt mater ejus et fratres: et foris stantes miserunt ad eum vocantes eum, 3:31 erxontai oun oi adelfoi kai h mhthr autou kai ecw estwtej apesteilan proj auton fwnountej auton 3:31 There came then his brethren and his mother, and, standing without, sent unto him, calling him.
3:32 et sedebat circa eum turba: et dicunt ei: Ecce mater tua et fratres tui foris quærunt te. 3:32 kai ekaqhto oxloj peri auton eipon de autw idou h mhthr sou kai oi adelfoi sou ecw zhtousin se 3:32 And the multitude sat about him, and they said unto him, Behold, thy mother and thy brethren without seek for thee.
3:33 Et respondens eis, ait: Quæ est mater mea et fratres mei? 3:33 kai apekriqh autoij legwn tij estin h mhthr mou h oi adelfoi mou 3:33 And he answered them, saying, Who is my mother, or my brethren?
3:34 Et circumspiciens eos, qui in circuitu ejus sedebant, ait: Ecce mater mea et fratres mei. 3:34 kai peribleyamenoj kuklw touj peri auton kaqhmenouj legei ide h mhthr mou kai oi adelfoi mou 3:34 And he looked round about on them which sat about him, and said, Behold my mother and my brethren!
3:35 Qui enim fecerit voluntatem Dei, hic frater meus, et soror mea, et mater est. 3:35 oj gar an poihsh to qelhma tou qeou outoj adelfoj mou kai adelfh mou kai mhthr estin 3:35 For whosoever shall do the will of God, the same is my brother, and my sister, and mother.

Popular Bible Studies

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please link to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are intersted in a Latin Vulgate, Textus Receptus, and King James Version side by side.

Home Page || Vulgate TR KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles