Go to Chapter Index || Go to Scriptures

LATIN VULGATE - GREEK TEXTUS RECEPTUS - ENGLISH KING JAMES Mark 14

This online bible shows the Latin Vulgate, the Greek Textus Receptus, and the King James version of the New Testament, with each verse side by side.

Home Page || Vulgate TR KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 ||

MARK CHAPTER 14

Latin VulgateGreek Textus ReceptusEnglish King James
Mark 14:1 Erat autem Pascha et azyma post biduum: et quærebant summi sacerdotes et scribæ quomodo eum dolo tenerent, et occiderent. Mark 14:1 hn de to pasxa kai ta azuma meta duo hmeraj kai ezhtoun oi arxiereij kai oi grammateij pwj auton en dolw krathsantej apokteinwsin Mark 14:1 After two days was the feast of the passover, and of unleavened bread: and the chief priests and the scribes sought how they might take him by craft, and put him to death.
14:2 Dicebant autem: Non in die festo, ne forte tumultus fieret in populo. 14:2 elegon de mh en th eorth mhpote qoruboj estai tou laou 14:2 But they said, Not on the feast day, lest there be an uproar of the people.
14:3 Et cum esset Bethaniæ in domo Simonis leprosi, et recumberet, venit mulier habens alabastrum unguenti nardi spicati pretiosi: et fracto alabastro, effudit super caput ejus. 14:3 kai ontoj autou en bhqania en th oikia simwnoj tou leprou katakeimenou autou hlqen gunh exousa alabastron murou nardou pistikhj polutelouj kai suntriyasa to alabastron katexeen autou kata thj kefalhj 14:3 And being in Bethany in the house of Simon the leper, as he sat at meat, there came a woman having an alabaster box of ointment of spikenard very precious; and she brake the box, and poured it on his head.
14:4 Erant autem quidam indigne ferentes intra semetipsos, et dicentes: Ut quid perditio ista unguenti facta est? 14:4 hsan de tinej aganaktountej proj eautouj kai legontej eij ti h apwleia auth tou murou gegonen 14:4 And there were some that had indignation within themselves, and said, Why was this waste of the ointment made?
14:5 poterat enim unguentum istud venundari plus quam trecentis denariis, et dari pauperibus. Et fremebant in eam. 14:5 hdunato gar touto praqhnai epanw triakosiwn dhnariwn kai doqhnai toij ptwxoij kai enebrimwnto auth 14:5 For it might have been sold for more than three hundred pence, and have been given to the poor. And they murmured against her.
14:6 Jesus autem dixit: Sinite eam, quid illi molesti estis? Bonum opus operata est in me: 14:6 o de ihsouj eipen afete authn ti auth kopouj parexete kalon ergon eirgasato eij eme 14:6 And Jesus said, Let her alone; why trouble ye her? she hath wrought a good work on me.
14:7 semper enim pauperes habetis vobiscum: et cum volueritis, potestis illis benefacere: me autem non semper habetis. 14:7 pantote gar touj ptwxouj exete meq eautwn kai otan qelhte dunasqe autouj eu poihsai eme de ou pantote exete 14:7 For ye have the poor with you always, and whensoever ye will ye may do them good: but me ye have not always.
14:8 Quod habuit hæc, fecit: prævenit ungere corpus meum in sepulturam. 14:8 o eixen auth epoihsen proelaben murisai mou to swma eij ton entafiasmon 14:8 She hath done what she could: she is come aforehand to anoint my body to the burying.
14:9 Amen dico vobis: Ubicumque prædicatum fuerit Evangelium istud in universo mundo, et quod fecit hæc, narrabitur in memoriam ejus. 14:9 amhn legw umin opou an khruxqh to euaggelion touto eij olon ton kosmon kai o epoihsen auth lalhqhsetai eij mnhmosunon authj 14:9 Verily I say unto you, Wheresoever this gospel shall be preached throughout the whole world, this also that she hath done shall be spoken of for a memorial of her.
Mark 14:10 Et Judas Iscariotes, unus de duodecim, abiit ad summos sacerdotes, ut proderet eum illis. Mark 14:10 kai o ioudaj o iskariwthj eij twn dwdeka aphlqen proj touj arxiereij ina paradw auton autoij Mark 14:10 And Judas Iscariot, one of the twelve, went unto the chief priests, to betray him unto them.
14:11 Qui audientes gavisi sunt: et promiserunt ei pecuniam se daturos. Et quærebat quomodo illum opportune traderet. 14:11 oi de akousantej exarhsan kai ephggeilanto autw argurion dounai kai ezhtei pwj eukairwj auton paradw 14:11 And when they heard it, they were glad, and promised to give him money. And he sought how he might conveniently betray him.
14:12 Et primo die azymorum quando Pascha immolabant, dicunt ei discipuli: Quo vis eamus, et paremus tibi ut manduces Pascha? 14:12 kai th prwth hmera twn azumwn ote to pasxa equon legousin autw oi maqhtai autou pou qeleij apelqontej etoimaswmen ina faghj to pasxa 14:12 And the first day of unleavened bread, when they killed the passover, his disciples said unto him, Where wilt thou that we go and prepare that thou mayest eat the passover?
14:13 Et mittit duos ex discipulis suis, et dicit eis: Ite in civitatem, et occurret vobis homo lagenam aquæ bajulans: sequimini eum, 14:13 kai apostellei duo twn maqhtwn autou kai legei autoij upagete eij thn polin kai apanthsei umin anqrwpoj keramion udatoj bastazwn akolouqhsate autw 14:13 And he sendeth forth two of his disciples, and saith unto them, Go ye into the city, and there shall meet you a man bearing a pitcher of water: follow him.
14:14 et quocumque introierit, dicite domino domus, quia magister dicit: Ubi est refectio mea, ubi Pascha cum discipulis meis manducem? 14:14 kai opou ean eiselqh eipate tw oikodespoth oti o didaskaloj legei pou estin to kataluma opou to pasxa meta twn maqhtwn mou fagw 14:14 And wheresoever he shall go in, say ye to the goodman of the house, The Master saith, Where is the guestchamber, where I shall eat the passover with my disciples?
14:15 Et ipse vobis demonstrabit cœnaculum grande, stratum: et illic parate nobis. 14:15 kai autoj umin deicei anwgeon mega estrwmenon etoimon ekei etoimasate hmin 14:15 And he will shew you a large upper room furnished and prepared: there make ready for us.
14:16 Et abierunt discipuli ejus, et venerunt in civitatem: et invenerunt sicut dixerat illis, et paraverunt Pascha. 14:16 kai echlqon oi maqhtai autou kai hlqon eij thn polin kai euron kaqwj eipen autoij kai htoimasan to pasxa 14:16 And his disciples went forth, and came into the city, and found as he had said unto them: and they made ready the passover.
14:17 Vespere autem facto, venit cum duodecim. 14:17 kai oyiaj genomenhj erxetai meta twn dwdeka 14:17 And in the evening he cometh with the twelve.
14:18 Et discumbentibus eis, et manducantibus, ait Jesus: Amen dico vobis, quia unus ex vobis tradet me, qui manducat mecum. 14:18 kai anakeimenwn autwn kai esqiontwn eipen o ihsouj amhn legw umin oti eij ec umwn paradwsei me o esqiwn met emou 14:18 And as they sat and did eat, Jesus said, Verily I say unto you, One of you which eateth with me shall betray me.
14:19 At illi cœperunt contristari, et dicere ei singulatim: Numquid ego? 14:19 oi de hrcanto lupeisqai kai legein autw eij kaq eij mhti egw kai alloj mhti egw 14:19 And they began to be sorrowful, and to say unto him one by one, Is it I? and another said, Is it I?
Mark 14:20 Qui ait illis: Unus ex duodecim, qui intingit mecum manum in catino. Mark 14:20 o de apokriqeij eipen autoij eij ek twn dwdeka o embaptomenoj met emou eij to trublion Mark 14:20 And he answered and said unto them, It is one of the twelve, that dippeth with me in the dish.
14:21 Et Filius quidem hominis vadit sicut scriptum est de eo: væ autem homini illi per quem Filius hominis tradetur! bonum erat ei, si non esset natus homo ille. 14:21 o men uioj tou anqrwpou upagei kaqwj gegraptai peri autou ouai de tw anqrwpw ekeinw di ou o uioj tou anqrwpou paradidotai kalon hn autw ei ouk egennhqh o anqrwpoj ekeinoj 14:21 The Son of man indeed goeth, as it is written of him: but woe to that man by whom the Son of man is betrayed! good were it for that man if he had never been born.
14:22 Et manducantibus illis, accepit Jesus panem: et benedicens fregit, et dedit eis, et ait: Sumite, hoc est corpus meum. 14:22 kai esqiontwn autwn labwn o ihsouj arton euloghsaj eklasen kai edwken autoij kai eipen labete fagete touto estin to swma mou 14:22 And as they did eat, Jesus took bread, and blessed, and brake it, and gave to them, and said, Take, eat: this is my body.
14:23 Et accepto calice, gratias agens dedit eis: et biberunt ex illo omnes. 14:23 kai labwn to pothrion euxaristhsaj edwken autoij kai epion ec autou pantej 14:23 And he took the cup, and when he had given thanks, he gave it to them: and they all drank of it.
14:24 Et ait illis: Hic est sanguis meus novi testamenti, qui pro multis effundetur. 14:24 kai eipen autoij touto estin to aima mou to thj kainhj diaqhkhj to peri pollwn ekxunomenon 14:24 And he said unto them, This is my blood of the new testament, which is shed for many.
14:25 Amen dico vobis, quia jam non bibam de hoc genimine vitis usque in diem illum, cum illud bibam novum in regno Dei. 14:25 amhn legw umin oti ouketi ou mh piw ek tou gennhmatoj thj ampelou ewj thj hmeraj ekeinhj otan auto pinw kainon en th basileia tou qeou 14:25 Verily I say unto you, I will drink no more of the fruit of the vine, until that day that I drink it new in the kingdom of God.
14:26 Et hymno dicto exierunt in montem Olivarum. 14:26 kai umnhsantej echlqon eij to oroj twn elaiwn 14:26 And when they had sung an hymn, they went out into the mount of Olives.
14:27 Et ait eis Jesus: Omnes scandalizabimini in me in nocte ista: quia scriptum est: Percutiam pastorem, et dispergentur oves. 14:27 kai legei autoij o ihsouj oti pantej skandalisqhsesqe en emoi en th nukti tauth oti gegraptai patacw ton poimena kai diaskorpisqhsetai ta probata 14:27 And Jesus saith unto them, All ye shall be offended because of me this night: for it is written, I will smite the shepherd, and the sheep shall be scattered.
14:28 Sed postquam resurrexero, præcedam vos in Galilæam. 14:28 alla meta to egerqhnai me proacw umaj eij thn galilaian 14:28 But after that I am risen, I will go before you into Galilee.
14:29 Petrus autem ait illi: Et si omnes scandalizati fuerint in te, sed non ego. 14:29 o de petroj efh autw kai ei pantej skandalisqhsontai all ouk egw 14:29 But Peter said unto him, Although all shall be offended, yet will not I.
Mark 14:30 Et ait illi Jesus: Amen dico tibi, quia tu hodie in nocte hac, priusquam gallus vocem bis dederit, ter me es negaturus. Mark 14:30 kai legei autw o ihsouj amhn legw soi oti shmeron en th nukti tauth prin h dij alektora fwnhsai trij aparnhsh me Mark 14:30 And Jesus saith unto him, Verily I say unto thee, That this day, even in this night, before the cock crow twice, thou shalt deny me thrice.
14:31 At ille amplius loquebatur: Et si oportuerit me simul commori tibi, non te negabo. Similiter autem et omnes dicebant. 14:31 o de ek perissou elegen mallon ean me deh sunapoqanein soi ou mh se aparnhsomai wsautwj de kai pantej elegon 14:31 But he spake the more vehemently, If I should die with thee, I will not deny thee in any wise. Likewise also said they all.
14:32 Et veniunt in prædium, cui nomen Gethsemani. Et ait discipulis suis: Sedete hic donec orem. 14:32 kai erxontai eij xwrion ou to onoma geqshmanh kai legei toij maqhtaij autou kaqisate wde ewj proseucwmai 14:32 And they came to a place which was named Gethsemane: and he saith to his disciples, Sit ye here, while I shall pray.
14:33 Et assumit Petrum, et Jacobum, et Joannem secum: et cœpit pavere et tædere. 14:33 kai paralambanei ton petron kai ton iakwbon kai iwannhn meq eautou kai hrcato ekqambeisqai kai adhmonein 14:33 And he taketh with him Peter and James and John, and began to be sore amazed, and to be very heavy;
14:34 Et ait illis: Tristis est anima mea usque ad mortem: sustinete hic, et vigilate. 14:34 kai legei autoij perilupoj estin h yuxh mou ewj qanatou meinate wde kai grhgoreite 14:34 And saith unto them, My soul is exceeding sorrowful unto death: tarry ye here, and watch.
14:35 Et cum processisset paululum, procidit super terram, et orabat ut, si fieri posset, transiret ab eo hora. 14:35 kai proelqwn mikron epesen epi thj ghj kai proshuxeto ina ei dunaton estin parelqh ap autou h wra 14:35 And he went forward a little, and fell on the ground, and prayed that, if it were possible, the hour might pass from him.
14:36 Et dixit: Abba pater, omnia tibi possibilia sunt: transfer calicem hunc a me: sed non quod ego volo, sed quod tu. 14:36 kai elegen abba o pathr panta dunata soi parenegke to pothrion ap emou touto all ou ti egw qelw alla ti su 14:36 And he said, Abba, Father, all things are possible unto thee; take away this cup from me: nevertheless not what I will, but what thou wilt.
14:37 Et venit, et invenit eos dormientes. Et ait Petro: Simon, dormis? non potuisti una hora vigilare? 14:37 kai erxetai kai euriskei autouj kaqeudontaj kai legei tw petrw simwn kaqeudeij ouk isxusaj mian wran grhgorhsai 14:37 And he cometh, and findeth them sleeping, and saith unto Peter, Simon, sleepest thou? couldest not thou watch one hour?
14:38 vigilate et orate, ut non intretis in tentationem. Spiritus quidem promptus est, caro vero infirma. 14:38 grhgoreite kai proseuxesqe ina mh eiselqhte eij peirasmon to men pneuma proqumon h de sarc asqenhj 14:38 Watch ye and pray, lest ye enter into temptation. The spirit truly is ready, but the flesh is weak.
14:39 Et iterum abiens oravit, eumdem sermonem dicens. 14:39 kai palin apelqwn proshucato ton auton logon eipwn 14:39 And again he went away, and prayed, and spake the same words.
Mark 14:40 Et reversus, denuo invenit eos dormientes (erant enim oculi eorum gravati), et ignorabant quid responderent ei. Mark 14:40 kai upostreyaj euren autouj palin kaqeudontaj hsan gar oi ofqalmoi autwn bebarhmenoi kai ouk hdeisan ti autw apokriqwsin Mark 14:40 And when he returned, he found them asleep again, (for their eyes were heavy,) neither wist they what to answer him.
14:41 Et venit tertio, et ait illis: Dormite jam, et requiescite. Sufficit: venit hora: ecce Filius hominis tradetur in manus peccatorum. 14:41 kai erxetai to triton kai legei autoij kaqeudete to loipon kai anapauesqe apexei hlqen h wra idou paradidotai o uioj tou anqrwpou eij taj xeiraj twn amartwlwn 14:41 And he cometh the third time, and saith unto them, Sleep on now, and take your rest: it is enough, the hour is come; behold, the Son of man is betrayed into the hands of sinners.
14:42 Surgite, eamus: ecce qui me tradet, prope est. 14:42 egeiresqe agwmen idou o paradidouj me hggiken 14:42 Rise up, let us go; lo, he that betrayeth me is at hand.
14:43 Et, adhuc eo loquente, venit Judas Iscariotes unus de duodecim, et cum eo turba multa cum gladiis et lignis, a summis sacerdotibus, et scribis, et senioribus. 14:43 kai euqewj eti autou lalountoj paraginetai ioudaj eij wn twn dwdeka kai met autou oxloj poluj meta maxairwn kai culwn para twn arxierewn kai twn grammatewn kai twn presbuterwn 14:43 And immediately, while he yet spake, cometh Judas, one of the twelve, and with him a great multitude with swords and staves, from the chief priests and the scribes and the elders.
14:44 Dederat autem traditor ejus signum eis, dicens: Quemcumque osculatus fuero, ipse est, tenete eum, et ducite caute. 14:44 dedwkei de o paradidouj auton susshmon autoij legwn on an filhsw autoj estin krathsate auton kai apagagete asfalwj 14:44 And he that betrayed him had given them a token, saying, Whomsoever I shall kiss, that same is he; take him, and lead him away safely.
14:45 Et cum venisset, statim accedens ad eum, ait: Ave Rabbi: et osculatus est eum. 14:45 kai elqwn euqewj proselqwn autw legei rabbi rabbi kai katefilhsen auton 14:45 And as soon as he was come, he goeth straightway to him, and saith, Master, master; and kissed him.
14:46 At illi manus injecerunt in eum, et tenuerunt eum. 14:46 oi de epebalon ep auton taj xeiraj autwn kai ekrathsan auton 14:46 And they laid their hands on him, and took him.
14:47 Unus autem quidam de circumstantibus educens gladium, percussit servum summi sacerdotis, et amputavit illi auriculam. 14:47 eij de tij twn paresthkotwn spasamenoj thn maxairan epaisen ton doulon tou arxierewj kai afeilen autou to wtion 14:47 And one of them that stood by drew a sword, and smote a servant of the high priest, and cut off his ear.
14:48 Et respondens Jesus, ait illis: Tamquam ad latronem existis cum gladiis et lignis comprehendere me? 14:48 kai apokriqeij o ihsouj eipen autoij wj epi lhsthn echlqete meta maxairwn kai culwn sullabein me 14:48 And Jesus answered and said unto them, Are ye come out, as against a thief, with swords and with staves to take me?
14:49 quotidie eram apud vos in templo docens, et non me tenuistis. Sed ut impleantur Scripturæ. 14:49 kaq hmeran hmhn proj umaj en tw ierw didaskwn kai ouk ekrathsate me all ina plhrwqwsin ai grafai 14:49 I was daily with you in the temple teaching, and ye took me not: but the scriptures must be fulfilled.
Mark 14:50 Tunc discipuli ejus relinquentes eum, omnes fugerunt. Mark 14:50 kai afentej auton pantej efugon Mark 14:50 And they all forsook him, and fled.
14:51 Adolescens autem quidam sequebatur eum amictus sindone super nudo: et tenuerunt eum. 14:51 kai eij tij neaniskoj hkolouqei autw peribeblhmenoj sindona epi gumnou kai kratousin auton oi neaniskoi 14:51 And there followed him a certain young man, having a linen cloth cast about his naked body; and the young men laid hold on him:
14:52 At ille rejecta sindone, nudus profugit ab eis. 14:52 o de katalipwn thn sindona gumnoj efugen ap autwn 14:52 And he left the linen cloth, and fled from them naked.
14:53 Et adduxerunt Jesum ad summum sacerdotem: et convenerunt omnes sacerdotes, et scribæ, et seniores. 14:53 kai aphgagon ton ihsoun proj ton arxierea kai sunerxontai autw pantej oi arxiereij kai oi presbuteroi kai oi grammateij 14:53 And they led Jesus away to the high priest: and with him were assembled all the chief priests and the elders and the scribes.
14:54 Petrus autem a longe secutus est eum usque intro in atrium summi sacerdotis: et sedebat cum ministris ad ignem, et calefaciebat se. 14:54 kai o petroj apo makroqen hkolouqhsen autw ewj esw eij thn aulhn tou arxierewj kai hn sugkaqhmenoj meta twn uphretwn kai qermainomenoj proj to fwj 14:54 And Peter followed him afar off, even into the palace of the high priest: and he sat with the servants, and warmed himself at the fire.
14:55 Summi vero sacerdotes et omne concilium quærebant adversus Jesum testimonium ut eum morti traderent: nec inveniebant. 14:55 oi de arxiereij kai olon to sunedrion ezhtoun kata tou ihsou marturian eij to qanatwsai auton kai oux euriskon 14:55 And the chief priests and all the council sought for witness against Jesus to put him to death; and found none.
14:56 Multi enim testimonium falsum dicebant adversus eum: et convenientia testimonia non erant. 14:56 polloi gar eyeudomarturoun kat autou kai isai ai marturiai ouk hsan 14:56 For many bare false witness against him, but their witness agreed not together.
14:57 Et quidam surgentes, falsum testimonium ferebant adversus eum, dicentes: 14:57 kai tinej anastantej eyeudomarturoun kat autou legontej 14:57 And there arose certain, and bare false witness against him, saying,
14:58 Quoniam nos audivimus eum dicentem: Ego dissolvam templum hoc manu factum, et per triduum aliud non manu factum ædificabo. 14:58 oti hmeij hkousamen autou legontoj oti egw katalusw ton naon touton ton xeiropoihton kai dia triwn hmerwn allon axeiropoihton oikodomhsw 14:58 We heard him say, I will destroy this temple that is made with hands, and within three days I will build another made without hands.
14:59 Et non erat conveniens testimonium illorum. 14:59 kai oude outwj ish hn h marturia autwn 14:59 But neither so did their witness agree together.
Mark 14:60 Et exsurgens summus sacerdos in medium, interrogavit Jesum, dicens: Non respondes quidquam ad ea quæ tibi objiciuntur ab his? Mark 14:60 kai anastaj o arxiereuj eij to meson ephrwthsen ton ihsoun legwn ouk apokrinh ouden ti outoi sou katamarturousin Mark 14:60 And the high priest stood up in the midst, and asked Jesus, saying, Answerest thou nothing? what is it which these witness against thee?
14:61 Ille autem tacebat, et nihil respondit. Rursum summus sacerdos interrogabat eum, et dixit ei: Tu es Christus Filius Dei benedicti? 14:61 o de esiwpa kai ouden apekrinato palin o arxiereuj ephrwta auton kai legei autw su ei o xristoj o uioj tou euloghtou 14:61 But he held his peace, and answered nothing. Again the high priest asked him, and said unto him, Art thou the Christ, the Son of the Blessed?
14:62 Jesus autem dixit illi: Ego sum: et videbitis Filium hominis sedentem a dextris virtutis Dei, et venientem cum nubibus cæli. 14:62 o de ihsouj eipen egw eimi kai oyesqe ton uion tou anqrwpou kaqhmenon ek deciwn thj dunamewj kai erxomenon meta twn nefelwn tou ouranou 14:62 And Jesus said, I am: and ye shall see the Son of man sitting on the right hand of power, and coming in the clouds of heaven.
14:63 Summus autem sacerdos scindens vestimenta sua, ait: Quid adhuc desideramus testes? 14:63 o de arxiereuj diarrhcaj touj xitwnaj autou legei ti eti xreian exomen marturwn 14:63 Then the high priest rent his clothes, and saith, What need we any further witnesses?
14:64 Audistis blasphemiam: quid vobis videtur? Qui omnes condemnaverunt eum esse reum mortis. 14:64 hkousate thj blasfhmiaj ti umin fainetai oi de pantej katekrinan auton einai enoxon qanatou 14:64 Ye have heard the blasphemy: what think ye? And they all condemned him to be guilty of death.
14:65 Et cœperunt quidam conspuere eum, et velare faciem ejus, et colaphis eum cædere, et dicere ei: Prophetiza: et ministri alapis eum cædebant. 14:65 kai hrcanto tinej emptuein autw kai perikaluptein to proswpon autou kai kolafizein auton kai legein autw profhteuson kai oi uphretai rapismasin auton eballon 14:65 And some began to spit on him, and to cover his face, and to buffet him, and to say unto him, Prophesy: and the servants did strike him with the palms of their hands.
14:66 Et cum esset Petrus in atrio deorsum, venit una ex ancillis summi sacerdotis: 14:66 kai ontoj tou petrou en th aulh katw erxetai mia twn paidiskwn tou arxierewj 14:66 And as Peter was beneath in the palace, there cometh one of the maids of the high priest:
14:67 et cum vidisset Petrum calefacientem se, aspiciens illum, ait: Et tu cum Jesu Nazareno eras. 14:67 kai idousa ton petron qermainomenon embleyasa autw legei kai su meta tou nazarhnou ihsou hsqa 14:67 And when she saw Peter warming himself, she looked upon him, and said, And thou also wast with Jesus of Nazareth.
14:68 At ille negavit, dicens: Neque scio, neque novi quid dicas. Et exiit foras ante atrium, et gallus cantavit. 14:68 o de hrnhsato legwn ouk oida oude epistamai ti su legeij kai echlqen ecw eij to proaulion kai alektwr efwnhsen 14:68 But he denied, saying, I know not, neither understand I what thou sayest. And he went out into the porch; and the cock crew.
14:69 Rursus autem cum vidisset illum ancilla, cœpit dicere circumstantibus: Quia hic ex illis est. 14:69 kai h paidiskh idousa auton palin hrcato legein toij paresthkosin oti outoj ec autwn estin 14:69 And a maid saw him again, and began to say to them that stood by, This is one of them.
Mark 14:70 At ille iterum negavit. Et post pusillum rursus qui astabant, dicebant Petro: Vere ex illis es: nam et Galilæus es. Mark 14:70 o de palin hrneito kai meta mikron palin oi parestwtej elegon tw petrw alhqwj ec autwn ei kai gar galilaioj ei kai h lalia sou omoiazei Mark 14:70 And he denied it again. And a little after, they that stood by said again to Peter, Surely thou art one of them: for thou art a Galilaean, and thy speech agreeth thereto.
14:71 Ille autem cœpit anathematizare et jurare: Quia nescio hominem istum, quem dicitis. 14:71 o de hrcato anaqematizein kai omnuein oti ouk oida ton anqrwpon touton on legete 14:71 But he began to curse and to swear, saying, I know not this man of whom ye speak.
14:72 Et statim gallus iterum cantavit. Et recordatus est Petrus verbi quod dixerat ei Jesus: Priusquam gallus cantet bis, ter me negabis. Et cœpit flere. 14:72 kai ek deuterou alektwr efwnhsen kai anemnhsqh o petroj tou rhmatoj ou eipen autw o ihsouj oti prin alektora fwnhsai dij aparnhsh me trij kai epibalwn eklaien 14:72 And the second time the cock crew. And Peter called to mind the word that Jesus said unto him, Before the cock crow twice, thou shalt deny me thrice. And when he thought thereon, he wept.

Popular Bible Studies

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please link to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are intersted in a Latin Vulgate, Textus Receptus, and King James Version side by side.

Home Page || Vulgate TR KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles