Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT 2 Corinthians Chapter 1

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 ||

2 Corinthians Chapter 1

2 Corinthians 1:1 pauloj apostoloj ihsou xristou dia qelhmatoj qeou kai timoqeoj o adelfoj th ekklhsia tou qeou th oush en korinqw sun toij agioij pasin toij ousin en olh th axaia
1:2 xarij umin kai eirhnh apo qeou patroj hmwn kai kuriou ihsou xristou
1:3 euloghtoj o qeoj kai pathr tou kuriou hmwn ihsou xristou o pathr twn oiktirmwn kai qeoj pashj paraklhsewj
1:4 o parakalwn hmaj epi pash th qliyei hmwn eij to dunasqai hmaj parakalein touj en pash qliyei dia thj paraklhsewj hj parakaloumeqa autoi upo tou qeou
1:5 oti kaqwj perisseuei ta paqhmata tou xristou eij hmaj outwj dia xristou perisseuei kai h paraklhsij hmwn
1:6 eite de qlibomeqa uper thj umwn paraklhsewj kai swthriaj thj energoumenhj en upomonh twn autwn paqhmatwn wn kai hmeij pasxomen eite parakaloumeqa uper thj umwn paraklhsewj kai swthriaj kai h elpij hmwn bebaia uper umwn
1:7 eidotej oti wsper koinwnoi este twn paqhmatwn outwj kai thj paraklhsewj
1:8 ou gar qelomen umaj agnoein adelfoi uper thj qliyewj hmwn thj genomenhj hmin en th asia oti kaq uperbolhn ebarhqhmen uper dunamin wste ecaporhqhnai hmaj kai tou zhn
1:9 alla autoi en eautoij to apokrima tou qanatou esxhkamen ina mh pepoiqotej wmen ef eautoij all epi tw qew tw egeironti touj nekrou
2 Corinthians 1:10 oj ek thlikoutou qanatou errusato hmaj kai ruetai eij on hlpikamen oti kai eti rusetai
1:11 sunupourgountwn kai umwn uper hmwn th dehsei ina ek pollwn proswpwn to eij hmaj xarisma dia pollwn euxaristhqh uper hmwn
1:12 h gar kauxhsij hmwn auth estin to marturion thj suneidhsewj hmwn oti en aplothti kai eilikrineia qeou ouk en sofia sarkikh all en xariti qeou anestrafhmen en tw kosmw perissoterwj de proj umaj
1:13 ou gar alla grafomen umin all h a anaginwskete h kai epiginwskete elpizw de oti kai ewj telouj epignwsesqe
1:14 kaqwj kai epegnwte hmaj apo merouj oti kauxhma umwn esmen kaqaper kai umeij hmwn en th hmera tou kuriou ihsou
1:15 kai tauth th pepoiqhsei eboulomhn proj umaj elqein proteron ina deuteran xarin exhte
1:16 kai di umwn dielqein eij makedonian kai palin apo makedoniaj elqein proj umaj kai uf umwn propemfqhnai eij thn ioudaian
1:17 touto oun bouleuomenoj mh ti ara th elafria exrhsamhn h a bouleuomai kata sarka bouleuomai ina h par emoi to nai nai kai to ou ou
1:18 pistoj de o qeoj oti o logoj hmwn o proj umaj ouk egeneto nai kai ou
1:19 o gar tou qeou uioj ihsouj xristoj o en umin di hmwn khruxqeij di emou kai silouanou kai timoqeou ouk egeneto nai kai ou alla nai en autw gegonen
2 Corinthians 1:20 osai gar epaggeliai qeou en autw to nai kai en autw to amhn tw qew proj docan di hmwn
1:21 o de bebaiwn hmaj sun umin eij xriston kai xrisaj hmaj qeoj
1:22 o kai sfragisamenoj hmaj kai douj ton arrabwna tou pneumatoj en taij kardiaij hmwn
1:23 egw de martura ton qeon epikaloumai epi thn emhn yuxhn oti feidomenoj umwn ouketi hlqon eij korinqon
1:24 oux oti kurieuomen umwn thj pistewj alla sunergoi esmen thj xaraj umwn th gar pistei esthkate

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index