Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT 2 Corinthians Chapter 10

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 ||

2 Corinthians Chapter 10

2 Corinthians 10:1 autoj de egw pauloj parakalw umaj dia thj praothtoj kai epieikeiaj tou xristou oj kata proswpon men tapeinoj en umin apwn de qarrw eij umaj
10:2 deomai de to mh parwn qarrhsai th pepoiqhsei h logizomai tolmhsai epi tinaj touj logizomenouj hmaj wj kata sarka peripatountaj
10:3 en sarki gar peripatountej ou kata sarka strateuomeqa
10:4 ta gar opla thj strateiaj hmwn ou sarkika alla dunata tw qew proj kaqairesin oxurwmatwn
10:5 logismouj kaqairountej kai pan uywma epairomenon kata thj gnwsewj tou qeou kai aixmalwtizontej pan nohma eij thn upakohn tou xristou
10:6 kai en etoimw exontej ekdikhsai pasan parakohn otan plhrwqh umwn h upakoh
10:7 ta kata proswpon blepete ei tij pepoiqen eautw xristou einai touto logizesqw palin af eautou oti kaqwj autoj xristou outwj kai hmeij xristou
10:8 ean te gar kai perissoteron ti kauxhswmai peri thj ecousiaj hmwn hj edwken o kurioj hmin eij oikodomhn kai ouk eij kaqairesin umwn ouk aisxunqhsomai
10:9 ina mh docw wj an ekfobein umaj dia twn epistolwn
2 Corinthians 10:10 oti ai men epistolai fhsin bareiai kai isxurai h de parousia tou swmatoj asqenhj kai o logoj ecouqenhmenoj
10:11 touto logizesqw o toioutoj oti oioi esmen tw logw di epistolwn apontej toioutoi kai parontej tw ergw
10:12 ou gar tolmwmen egkrinai h sugkrinai eautouj tisin twn eautouj sunistanontwn alla autoi en eautoij eautouj metrountej kai sugkrinontej eautouj eautoij ou suniousin
10:13 hmeij de ouxi eij ta ametra kauxhsomeqa alla kata to metron tou kanonoj ou emerisen hmin o qeoj metrou efikesqai axri kai umwn
10:14 ou gar wj mh efiknoumenoi eij umaj uperekteinomen eautouj axri gar kai umwn efqasamen en tw euaggeliw tou xristou
10:15 ouk eij ta ametra kauxwmenoi en allotrioij kopoij elpida de exontej aucanomenhj thj pistewj umwn en umin megalunqhnai kata ton kanona hmwn eij perisseian
10:16 eij ta uperekeina umwn euaggelisasqai ouk en allotriw kanoni eij ta etoima kauxhsasqai
10:17 o de kauxwmenoj en kuriw kauxasqw
10:18 ou gar o eauton sunistwn ekeinoj estin dokimoj all on o kurioj sunisthsin

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index