Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT 2 Corinthians Chapter 5

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 ||

2 Corinthians Chapter 5

2 Corinthians 5:1 oidamen gar oti ean h epigeioj hmwn oikia tou skhnouj kataluqh oikodomhn ek qeou exomen oikian axeiropoihton aiwnion en toij ouranoij
5:2 kai gar en toutw stenazomen to oikhthrion hmwn to ec ouranou ependusasqai epipoqountej
5:3 eige kai endusamenoi ou gumnoi eureqhsomeqa
5:4 kai gar oi ontej en tw skhnei stenazomen baroumenoi ef w ou qelomen ekdusasqai all ependusasqai ina katapoqh to qnhton upo thj zwhj
5:5 o de katergasamenoj hmaj eij auto touto qeoj o kai douj hmin ton arrabwna tou pneumatoj
5:6 qarrountej oun pantote kai eidotej oti endhmountej en tw swmati ekdhmoumen apo tou kuriou
5:7 dia pistewj gar peripatoumen ou dia eidouj
5:8 qarroumen de kai eudokoumen mallon ekdhmhsai ek tou swmatoj kai endhmhsai proj ton kurion
5:9 dio kai filotimoumeqa eite endhmountej eite ekdhmountej euarestoi autw einai
2 Corinthians 5:10 touj gar pantaj hmaj fanerwqhnai dei emprosqen tou bhmatoj tou xristou ina komishtai ekastoj ta dia tou swmatoj proj a epracen eite agaqon eite kakon
5:11 eidotej oun ton fobon tou kuriou anqrwpouj peiqomen qew de pefanerwmeqa elpizw de kai en taij suneidhsesin umwn pefanerwsqai
5:12 ou gar palin eautouj sunistanomen umin alla aformhn didontej umin kauxhmatoj uper hmwn ina exhte proj touj en proswpw kauxwmenouj kai ou kardia
5:13 eite gar ecesthmen qew eite swfronoumen umin
5:14 h gar agaph tou xristou sunexei hmaj krinantaj touto oti ei eij uper pantwn apeqanen ara oi pantej apeqanon
5:15 kai uper pantwn apeqanen ina oi zwntej mhketi eautoij zwsin alla tw uper autwn apoqanonti kai egerqenti
5:16 wste hmeij apo tou nun oudena oidamen kata sarka ei de kai egnwkamen kata sarka xriston alla nun ouketi ginwskomen
5:17 wste ei tij en xristw kainh ktisij ta arxaia parhlqen idou gegonen kaina ta panta
5:18 ta de panta ek tou qeou tou katallacantoj hmaj eautw dia ihsou xristou kai dontoj hmin thn diakonian thj katallaghj
5:19 wj oti qeoj hn en xristw kosmon katallasswn eautw mh logizomenoj autoij ta paraptwmata autwn kai qemenoj en hmin ton logon thj katallaghj
2 Corinthians 5:20 uper xristou oun presbeuomen wj tou qeou parakalountoj di hmwn deomeqa uper xristou katallaghte tw qew
5:21 ton gar mh gnonta amartian uper hmwn amartian epoihsen ina hmeij ginwmeqa dikaiosunh qeou en autw

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index