Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT 2 Corinthians Chapter 11

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 ||

2 Corinthians Chapter 11

2 Corinthians 11:1 ofelon aneixesqe mou mikron th afrosunh alla kai anexesqe mou
11:2 zhlw gar umaj qeou zhlw hrmosamhn gar umaj eni andri parqenon agnhn parasthsai tw xristw
11:3 foboumai de mhpwj wj o ofij euan echpathsen en th panourgia autou outwj fqarh ta nohmata umwn apo thj aplothtoj thj eij ton xriston
11:4 ei men gar o erxomenoj allon ihsoun khrussei on ouk ekhrucamen h pneuma eteron lambanete o ouk elabete h euaggelion eteron o ouk edecasqe kalwj hneixesqe
11:5 logizomai gar mhden usterhkenai twn uper lian apostolwn
11:6 ei de kai idiwthj tw logw all ou th gnwsei all en panti fanerwqentej en pasin eij umaj
11:7 h amartian epoihsa emauton tapeinwn ina umeij uywqhte oti dwrean to tou qeou euaggelion euhggelisamhn umin
11:8 allaj ekklhsiaj esulhsa labwn oywnion proj thn umwn diakonian
11:9 kai parwn proj umaj kai usterhqeij ou katenarkhsa oudenoj to gar usterhma mou prosaneplhrwsan oi adelfoi elqontej apo makedoniaj kai en panti abarh umin emauton ethrhsa kai thrhsw
2 Corinthians 11:10 estin alhqeia xristou en emoi oti h kauxhsij auth ou fraghsetai eij eme en toij klimasin thj axaiaj
11:11 dia ti oti ouk agapw umaj o qeoj oiden
11:12 o de poiw kai poihsw ina ekkoyw thn aformhn twn qelontwn aformhn ina en w kauxwntai eureqwsin kaqwj kai hmeij
11:13 oi gar toioutoi yeudapostoloi ergatai dolioi metasxhmatizomenoi eij apostolouj xristou
11:14 kai ou qaumaston autoj gar o satanaj metasxhmatizetai eij aggelon fwtoj
11:15 ou mega oun ei kai oi diakonoi autou metasxhmatizontai wj diakonoi dikaiosunhj wn to teloj estai kata ta erga autwn
11:16 palin legw mh tij me doch afrona einai ei de mhge kan wj afrona decasqe me ina mikron ti kagw kauxhswmai
11:17 o lalw ou lalw kata kurion all wj en afrosunh en tauth th upostasei thj kauxhsewj
11:18 epei polloi kauxwntai kata thn sarka kagw kauxhsomai
11:19 hdewj gar anexesqe twn afronwn fronimoi ontej
2 Corinthians 11:20 anexesqe gar ei tij umaj katadouloi ei tij katesqiei ei tij lambanei ei tij epairetai ei tij umaj eij proswpon derei
11:21 kata atimian legw wj oti hmeij hsqenhsamen en w d an tij tolma en afrosunh legw tolmw kagw
11:22 ebraioi eisin kagw israhlitai eisin kagw sperma abraam eisin kagw
11:23 diakonoi xristou eisin parafronwn lalw uper egw en kopoij perissoterwj en plhgaij uperballontwj en fulakaij perissoterwj en qanatoij pollakij
11:24 upo ioudaiwn pentakij tessarakonta para mian elabon
11:25 trij errabdisqhn apac eliqasqhn trij enauaghsa nuxqhmeron en tw buqw pepoihka
11:26 odoiporiaij pollakij kindunoij potamwn kindunoij lhstwn kindunoij ek genouj kindunoij ec eqnwn kindunoij en polei kindunoij en erhmia kindunoij en qalassh kindunoij en yeudadelfoij
11:27 en kopw kai moxqw en agrupniaij pollakij en limw kai diyei en nhsteiaij pollakij en yuxei kai gumnothti
11:28 xwrij twn parektoj h episustasij mou h kaq hmeran h merimna paswn twn ekklhsiwn
11:29 tij asqenei kai ouk asqenw tij skandalizetai kai ouk egw puroumai
2 Corinthians 11:30 ei kauxasqai dei ta thj asqeneiaj mou kauxhsomai
11:31 o qeoj kai pathr tou kuriou hmwn ihsou xristou oiden o wn euloghtoj eij touj aiwnaj oti ou yeudomai
11:32 en damaskw o eqnarxhj areta tou basilewj efrourei thn damaskhnwn polin piasai me qelwn
11:33 kai dia quridoj en sarganh exalasqhn dia tou teixouj kai ecefugon taj xeiraj autou

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index