Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT 2 Corinthians Chapter 8

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 ||

2 Corinthians Chapter 8

2 Corinthians 8:1 gnwrizomen de umin adelfoi thn xarin tou qeou thn dedomenhn en taij ekklhsiaij thj makedoniaj
8:2 oti en pollh dokimh qliyewj h perisseia thj xaraj autwn kai h kata baqouj ptwxeia autwn eperisseusen eij ton plouton thj aplothtoj autwn
8:3 oti kata dunamin marturw kai uper dunamin auqairetoi
8:4 meta pollhj paraklhsewj deomenoi hmwn thn xarin kai thn koinwnian thj diakoniaj thj eij touj agiouj decasqai hmaj
8:5 kai ou kaqwj hlpisamen all eautouj edwkan prwton tw kuriw kai hmin dia qelhmatoj qeou
8:6 eij to parakalesai hmaj titon ina kaqwj proenhrcato outwj kai epitelesh eij umaj kai thn xarin tauthn
8:7 all wsper en panti perisseuete pistei kai logw kai gnwsei kai pash spoudh kai th ec umwn en hmin agaph ina kai en tauth th xariti perisseuhte
8:8 ou kat epitaghn legw alla dia thj eterwn spoudhj kai to thj umeteraj agaphj gnhsion dokimazwn
8:9 ginwskete gar thn xarin tou kuriou hmwn ihsou xristou oti di umaj eptwxeusen plousioj wn ina umeij th ekeinou ptwxeia plouthshte
2 Corinthians 8:10 kai gnwmhn en toutw didwmi touto gar umin sumferei oitinej ou monon to poihsai alla kai to qelein proenhrcasqe apo perusi
8:11 nuni de kai to poihsai epitelesate opwj kaqaper h proqumia tou qelein outwj kai to epitelesai ek tou exein
8:12 ei gar h proqumia prokeitai kaqo ean exh tij euprosdektoj ou kaqo ouk exei
8:13 ou gar ina alloij anesij umin de qliyij all ec isothtoj en tw nun kairw to umwn perisseuma eij to ekeinwn usterhma
8:14 ina kai to ekeinwn perisseuma genhtai eij to umwn usterhma opwj genhtai isothj
8:15 kaqwj gegraptai o to polu ouk epleonasen kai o to oligon ouk hlattonhsen
8:16 xarij de tw qew tw didonti thn authn spoudhn uper umwn en th kardia titou
8:17 oti thn men paraklhsin edecato spoudaioteroj de uparxwn auqairetoj echlqen proj umaj
8:18 sunepemyamen de met autou ton adelfon ou o epainoj en tw euaggeliw dia paswn twn ekklhsiwn
8:19 ou monon de alla kai xeirotonhqeij upo twn ekklhsiwn sunekdhmoj hmwn sun th xariti tauth th diakonoumenh uf hmwn proj thn autou tou kuriou docan kai proqumian umwn
2 Corinthians 8:20 stellomenoi touto mh tij hmaj mwmhshtai en th adrothti tauth th diakonoumenh uf hmwn
8:21 pronooumenoi kala ou monon enwpion kuriou alla kai enwpion anqrwpwn
8:22 sunepemyamen de autoij ton adelfon hmwn on edokimasamen en polloij pollakij spoudaion onta nuni de polu spoudaioteron pepoiqhsei pollh th eij umaj
8:23 eite uper titou koinwnoj emoj kai eij umaj sunergoj eite adelfoi hmwn apostoloi ekklhsiwn doca xristou
8:24 thn oun endeicin thj agaphj umwn kai hmwn kauxhsewj uper umwn eij autouj endeicasqe kai eij proswpon twn ekklhsiwn

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index