Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT 2 Corinthians Chapter 3

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 ||

2 Corinthians Chapter 3

2 Corinthians 3:1 arxomeqa palin eautouj sunistanein h mh xrhzomen wj tinej sustatikwn epistolwn proj umaj h ec umwn sustatikwn
3:2 h epistolh hmwn umeij este eggegrammenh en taij kardiaij hmwn ginwskomenh kai anaginwskomenh upo pantwn anqrwpwn
3:3 faneroumenoi oti este epistolh xristou diakonhqeisa uf hmwn eggegrammenh ou melani alla pneumati qeou zwntoj ouk en placin liqinaij all en placin kardiaj sarkinaij
3:4 pepoiqhsin de toiauthn exomen dia tou xristou proj ton qeon
3:5 oux oti ikanoi esmen af eautwn logisasqai ti wj ec eautwn all h ikanothj hmwn ek tou qeou
3:6 oj kai ikanwsen hmaj diakonouj kainhj diaqhkhj ou grammatoj alla pneumatoj to gar gramma apokteinei to de pneuma zwopoiei
3:7 ei de h diakonia tou qanatou en grammasin entetupwmenh en liqoij egenhqh en doch wste mh dunasqai atenisai touj uiouj israhl eij to proswpon mwsewj dia thn docan tou proswpou autou thn katargoumenhn
3:8 pwj ouxi mallon h diakonia tou pneumatoj estai en doch
3:9 ei gar h diakonia thj katakrisewj doca pollw mallon perisseuei h diakonia thj dikaiosunhj en doch
2 Corinthians 3:10 kai gar oude dedocastai to dedocasmenon en toutw tw merei eneken thj uperballoushj dochj
3:11 ei gar to katargoumenon dia dochj pollw mallon to menon en doch
3:12 exontej oun toiauthn elpida pollh parrhsia xrwmeqa
3:13 kai ou kaqaper mwshj etiqei kalumma epi to proswpon eautou proj to mh atenisai touj uiouj israhl eij to teloj tou katargoumenou
3:14 all epwrwqh ta nohmata autwn axri gar thj shmeron to auto kalumma epi th anagnwsei thj palaiaj diaqhkhj menei mh anakaluptomenon o ti en xristw katargeitai
3:15 all ewj shmeron hnika anaginwsketai mwshj kalumma epi thn kardian autwn keitai
3:16 hnika d an epistreyh proj kurion periaireitai to kalumma
3:17 o de kurioj to pneuma estin ou de to pneuma kuriou ekei eleuqeria
3:18 hmeij de pantej anakekalummenw proswpw thn docan kuriou katoptrizomenoi thn authn eikona metamorfoumeqa apo dochj eij docan kaqaper apo kuriou pneumatoj

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index