Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT 2 Corinthians Chapter 6

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 ||

2 Corinthians Chapter 6

2 Corinthians 6:1 sunergountej de kai parakaloumen mh eij kenon thn xarin tou qeou decasqai umaj
6:2 legei gar kairw dektw ephkousa sou kai en hmera swthriaj ebohqhsa soi idou nun kairoj euprosdektoj idou nun hmera swthriaj
6:3 mhdemian en mhdeni didontej proskophn ina mh mwmhqh h diakonia
6:4 all en panti sunistwntej eautouj wj qeou diakonoi en upomonh pollh en qliyesin en anagkaij en stenoxwriaij
6:5 en plhgaij en fulakaij en akatastasiaij en kopoij en agrupniaij en nhsteiaij
6:6 en agnothti en gnwsei en makroqumia en xrhstothti en pneumati agiw en agaph anupokritw
6:7 en logw alhqeiaj en dunamei qeou dia twn oplwn thj dikaiosunhj twn deciwn kai aristerwn
6:8 dia dochj kai atimiaj dia dusfhmiaj kai eufhmiaj wj planoi kai alhqeij
6:9 wj agnooumenoi kai epiginwskomenoi wj apoqnhskontej kai idou zwmen wj paideuomenoi kai mh qanatoumenoi
2 Corinthians 6:10 wj lupoumenoi aei de xairontej wj ptwxoi pollouj de ploutizontej wj mhden exontej kai panta katexontej
6:11 to stoma hmwn anewgen proj umaj korinqioi h kardia hmwn peplatuntai
6:12 ou stenoxwreisqe en hmin stenoxwreisqe de en toij splagxnoij umwn
6:13 thn de authn antimisqian wj teknoij legw platunqhte kai umeij
6:14 mh ginesqe eterozugountej apistoij tij gar metoxh dikaiosunh kai anomia tij de koinwnia fwti proj skotoj
6:15 tij de sumfwnhsij xristw proj belial h tij merij pistw meta apistou
6:16 tij de sugkataqesij naw qeou meta eidwlwn umeij gar naoj qeou este zwntoj kaqwj eipen o qeoj oti enoikhsw en autoij kai emperipathsw kai esomai autwn qeoj kai autoi esontai moi laoj
6:17 dio ecelqete ek mesou autwn kai aforisqhte legei kurioj kai akaqartou mh aptesqe kagw eisdecomai umaj
6:18 kai esomai umin eij patera kai umeij esesqe moi eij uiouj kai qugateraj legei kurioj pantokratwr

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index