Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT 2 Corinthians Chapter 13

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 ||

2 Corinthians Chapter 13

2 Corinthians 13:1 triton touto erxomai proj umaj epi stomatoj duo marturwn kai triwn staqhsetai pan rhma
13:2 proeirhka kai prolegw wj parwn to deuteron kai apwn nun grafw toij prohmarthkosin kai toij loipoij pasin oti ean elqw eij to palin ou feisomai
13:3 epei dokimhn zhteite tou en emoi lalountoj xristou oj eij umaj ouk asqenei alla dunatei en umin
13:4 kai gar ei estaurwqh ec asqeneiaj alla zh ek dunamewj qeou kai gar kai hmeij asqenoumen en autw alla zhsomeqa sun autw ek dunamewj qeou eij umaj
13:5 eautouj peirazete ei este en th pistei eautouj dokimazete h ouk epiginwskete eautouj oti ihsouj xristoj en umin estin ei mh ti adokimoi este
13:6 elpizw de oti gnwsesqe oti hmeij ouk esmen adokimoi
13:7 euxomai de proj ton qeon mh poihsai umaj kakon mhden oux ina hmeij dokimoi fanwmen all ina umeij to kalon poihte hmeij de wj adokimoi wmen
13:8 ou gar dunameqa ti kata thj alhqeiaj all uper thj alhqeiaj
13:9 xairomen gar otan hmeij asqenwmen umeij de dunatoi hte touto de kai euxomeqa thn umwn katartisin
2 Corinthians 13:10 dia touto tauta apwn grafw ina parwn mh apotomwj xrhswmai kata thn ecousian hn edwken moi o kurioj eij oikodomhn kai ouk eij kaqairesin
13:11 loipon adelfoi xairete katartizesqe parakaleisqe to auto froneite eirhneuete kai o qeoj thj agaphj kai eirhnhj estai meq umwn
13:12 aspasasqe allhlouj en agiw filhmati
13:13 aspazontai umaj oi agioi pantej
13:14 h xarij tou kuriou ihsou xristou kai h agaph tou qeou kai h koinwnia tou agiou pneumatoj meta pantwn umwn amhn

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index