Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT 2 Corinthians Chapter 4

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 ||

2 Corinthians Chapter 4

2 Corinthians 4:1 dia touto exontej thn diakonian tauthn kaqwj hlehqhmen ouk ekkakoumen
4:2 all apeipameqa ta krupta thj aisxunhj mh peripatountej en panourgia mhde dolountej ton logon tou qeou alla th fanerwsei thj alhqeiaj sunistwntej eautouj proj pasan suneidhsin anqrwpwn enwpion tou qeou
4:3 ei de kai estin kekalummenon to euaggelion hmwn en toij apollumenoij estin kekalummenon
4:4 en oij o qeoj tou aiwnoj toutou etuflwsen ta nohmata twn apistwn eij to mh augasai autoij ton fwtismon tou euaggeliou thj dochj tou xristou oj estin eikwn tou qeou
4:5 ou gar eautouj khrussomen alla xriston ihsoun kurion eautouj de doulouj umwn dia ihsoun
4:6 oti o qeoj o eipwn ek skotouj fwj lamyai oj elamyen en taij kardiaij hmwn proj fwtismon thj gnwsewj thj dochj tou qeou en proswpw ihsou xristou
4:7 exomen de ton qhsauron touton en ostrakinoij skeuesin ina h uperbolh thj dunamewj h tou qeou kai mh ec hmwn
4:8 en panti qlibomenoi all ou stenoxwroumenoi aporoumenoi all ouk ecaporoumenoi
4:9 diwkomenoi all ouk egkataleipomenoi kataballomenoi all ouk apollumenoi
2 Corinthians 4:10 pantote thn nekrwsin tou kuriou ihsou en tw swmati periferontej ina kai h zwh tou ihsou en tw swmati hmwn fanerwqh
4:11 aei gar hmeij oi zwntej eij qanaton paradidomeqa dia ihsoun ina kai h zwh tou ihsou fanerwqh en th qnhth sarki hmwn
4:12 wste o men qanatoj en hmin energeitai h de zwh en umin
4:13 exontej de to auto pneuma thj pistewj kata to gegrammenon episteusa dio elalhsa kai hmeij pisteuomen dio kai laloumen
4:14 eidotej oti o egeiraj ton kurion ihsoun kai hmaj dia ihsou egerei kai parasthsei sun umin
4:15 ta gar panta di umaj ina h xarij pleonasasa dia twn pleionwn thn euxaristian perisseush eij thn docan tou qeou
4:16 dio ouk ekkakoumen all ei kai o ecw hmwn anqrwpoj diafqeiretai all o eswqen anakainoutai hmera kai hmera
4:17 to gar parautika elafron thj qliyewj hmwn kaq uperbolhn eij uperbolhn aiwnion baroj dochj katergazetai hmin
4:18 mh skopountwn hmwn ta blepomena alla ta mh blepomena ta gar blepomena proskaira ta de mh blepomena aiwnia

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index