Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT 2 Corinthians Chapter 7

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 ||

2 Corinthians Chapter 7

2 Corinthians 7:1 tautaj oun exontej taj epaggeliaj agaphtoi kaqariswmen eautouj apo pantoj molusmou sarkoj kai pneumatoj epitelountej agiwsunhn en fobw qeou
7:2 xwrhsate hmaj oudena hdikhsamen oudena efqeiramen oudena epleonekthsamen
7:3 ou proj katakrisin legw proeirhka gar oti en taij kardiaij hmwn este eij to sunapoqanein kai suzhn
7:4 pollh moi parrhsia proj umaj pollh moi kauxhsij uper umwn peplhrwmai th paraklhsei uperperisseuomai th xara epi pash th qliyei hmwn
7:5 kai gar elqontwn hmwn eij makedonian oudemian esxhken anesin h sarc hmwn all en panti qlibomenoi ecwqen maxai eswqen foboi
7:6 all o parakalwn touj tapeinouj parekalesen hmaj o qeoj en th parousia titou
7:7 ou monon de en th parousia autou alla kai en th paraklhsei h pareklhqh ef umin anaggellwn hmin thn umwn epipoqhsin ton umwn odurmon ton umwn zhlon uper emou wste me mallon xarhnai
7:8 oti ei kai eluphsa umaj en th epistolh ou metamelomai ei kai metemelomhn blepw gar oti h epistolh ekeinh ei kai proj wran eluphsen umaj
7:9 nun xairw oux oti eluphqhte all oti eluphqhte eij metanoian eluphqhte gar kata qeon ina en mhdeni zhmiwqhte ec hmwn
2 Corinthians 7:10 h gar kata qeon luph metanoian eij swthrian ametamelhton katergazetai h de tou kosmou luph qanaton katergazetai
7:11 idou gar auto touto to kata qeon luphqhnai umaj poshn kateirgasato umin spoudhn alla apologian alla aganakthsin alla fobon alla epipoqhsin alla zhlon all ekdikhsin en panti sunesthsate eautouj agnouj einai en tw pragmati
7:12 ara ei kai egraya umin oux eineken tou adikhsantoj oude eineken tou adikhqentoj all eineken tou fanerwqhnai thn spoudhn hmwn thn uper umwn proj umaj enwpion tou qeou
7:13 dia touto parakeklhmeqa epi th paraklhsei umwn perissoterwj de mallon exarhmen epi th xara titou oti anapepautai to pneuma autou apo pantwn umwn
7:14 oti ei ti autw uper umwn kekauxhmai ou kathsxunqhn all wj panta en alhqeia elalhsamen umin outwj kai h kauxhsij hmwn h epi titou alhqeia egenhqh
7:15 kai ta splagxna autou perissoterwj eij umaj estin anamimnhskomenou thn pantwn umwn upakohn wj meta fobou kai tromou edecasqe auton
7:16 xairw oun oti en panti qarrw en umin

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index