Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT 2 Corinthians Chapter 2

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 ||

2 Corinthians Chapter 2

2 Corinthians 2:1 ekrina de emautw touto to mh palin elqein en luph proj umaj
2:2 ei gar egw lupw umaj kai tij estin o eufrainwn me ei mh o lupoumenoj ec emou
2:3 kai egraya umin touto auto ina mh elqwn luphn exw af wn edei me xairein pepoiqwj epi pantaj umaj oti h emh xara pantwn umwn estin
2:4 ek gar pollhj qliyewj kai sunoxhj kardiaj egraya umin dia pollwn dakruwn oux ina luphqhte alla thn agaphn ina gnwte hn exw perissoterwj eij umaj
2:5 ei de tij leluphken ouk eme leluphken all apo merouj ina mh epibarw pantaj umaj
2:6 ikanon tw toioutw h epitimia auth h upo twn pleionwn
2:7 wste tounantion mallon umaj xarisasqai kai parakalesai mhpwj th perissotera luph katapoqh o toioutoj
2:8 dio parakalw umaj kurwsai eij auton agaphn
2:9 eij touto gar kai egraya ina gnw thn dokimhn umwn ei eij panta uphkooi este
2 Corinthians 2:10 w de ti xarizesqe kai egw kai gar egw ei ti kexarismai w kexarismai di umaj en proswpw xristou
2:11 ina mh pleonekthqwmen upo tou satana ou gar autou ta nohmata agnooumen
2:12 elqwn de eij thn trwada eij to euaggelion tou xristou kai quraj moi anewgmenhj en kuriw
2:13 ouk esxhka anesin tw pneumati mou tw mh eurein me titon ton adelfon mou alla apotacamenoj autoij echlqon eij makedonian
2:14 tw de qew xarij tw pantote qriambeuonti hmaj en tw xristw kai thn osmhn thj gnwsewj autou fanerounti di hmwn en panti topw
2:15 oti xristou euwdia esmen tw qew en toij swzomenoij kai en toij apollumenoij
2:16 oij men osmh qanatou eij qanaton oij de osmh zwhj eij zwhn kai proj tauta tij ikanoj
2:17 ou gar esmen wj oi polloi kaphleuontej ton logon tou qeou all wj ec eilikrineiaj all wj ek qeou katenwpion tou qeou en xristw laloumen

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index