Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT 2 Corinthians Chapter 12

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 ||

2 Corinthians Chapter 12

2 Corinthians 12:1 kauxasqai dh ou sumferei moi eleusomai gar eij optasiaj kai apokaluyeij kuriou
12:2 oida anqrwpon en xristw pro etwn dekatessarwn eite en swmati ouk oida eite ektoj tou swmatoj ouk oida o qeoj oiden arpagenta ton toiouton ewj tritou ouranou
12:3 kai oida ton toiouton anqrwpon eite en swmati eite ektoj tou swmatoj ouk oida o qeoj oiden
12:4 oti hrpagh eij ton paradeison kai hkousen arrhta rhmata a ouk econ anqrwpw lalhsai
12:5 uper tou toioutou kauxhsomai uper de emautou ou kauxhsomai ei mh en taij asqeneiaij mou
12:6 ean gar qelhsw kauxhsasqai ouk esomai afrwn alhqeian gar erw feidomai de mh tij eij eme logishtai uper o blepei me h akouei ti ec emou
12:7 kai th uperbolh twn apokaluyewn ina mh uperairwmai edoqh moi skoloy th sarki aggeloj satan ina me kolafizh ina mh uperairwmai
12:8 uper toutou trij ton kurion parekalesa ina aposth ap emou
12:9 kai eirhken moi arkei soi h xarij mou h gar dunamij mou en asqeneia teleioutai hdista oun mallon kauxhsomai en taij asqeneiaij mou ina episkhnwsh ep eme h dunamij tou xristou
2 Corinthians 12:10 dio eudokw en asqeneiaij en ubresin en anagkaij en diwgmoij en stenoxwriaij uper xristou otan gar asqenw tote dunatoj eimi
12:11 gegona afrwn kauxwmenoj umeij me hnagkasate egw gar wfeilon uf umwn sunistasqai ouden gar usterhsa twn uper lian apostolwn ei kai ouden eimi
12:12 ta men shmeia tou apostolou kateirgasqh en umin en pash upomonh en shmeioij kai terasin kai dunamesin
12:13 ti gar estin o htthqhte uper taj loipaj ekklhsiaj ei mh oti autoj egw ou katenarkhsa umwn xarisasqe moi thn adikian tauthn
12:14 idou triton etoimwj exw elqein proj umaj kai ou katanarkhsw umwn ou gar zhtw ta umwn all umaj ou gar ofeilei ta tekna toij goneusin qhsaurizein all oi goneij toij teknoij
12:15 egw de hdista dapanhsw kai ekdapanhqhsomai uper twn yuxwn umwn ei kai perissoterwj umaj agapwn htton agapwmai
12:16 estw de egw ou katebarhsa umaj all uparxwn panourgoj dolw umaj elabon
12:17 mh tina wn apestalka proj umaj di autou epleonekthsa umaj
12:18 parekalesa titon kai sunapesteila ton adelfon mh ti epleonekthsen umaj titoj ou tw autw pneumati periepathsamen ou toij autoij ixnesin
12:19 palin dokeite oti umin apologoumeqa katenwpion tou qeou en xristw laloumen ta de panta agaphtoi uper thj umwn oikodomhj
2 Corinthians 12:20 foboumai gar mhpwj elqwn oux oiouj qelw eurw umaj kagw eureqw umin oion ou qelete mhpwj ereij zhloi qumoi eriqeiai katalaliai yiqurismoi fusiwseij akatastasiai
12:21 mh palin elqonta me tapeinwsh o qeoj mou proj umaj kai penqhsw pollouj twn prohmarthkotwn kai mh metanohsantwn epi th akaqarsia kai porneia kai aselgeia h epracan

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index