Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT 2 Corinthians Chapter 9

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 ||

2 Corinthians Chapter 9

2 Corinthians 9:1 peri men gar thj diakoniaj thj eij touj agiouj perisson moi estin to grafein umin
9:2 oida gar thn proqumian umwn hn uper umwn kauxwmai makedosin oti axaia pareskeuastai apo perusi kai o ec umwn zhloj hreqisen touj pleionaj
9:3 epemya de touj adelfouj ina mh to kauxhma hmwn to uper umwn kenwqh en tw merei toutw ina kaqwj elegon pareskeuasmenoi hte
9:4 mhpwj ean elqwsin sun emoi makedonej kai eurwsin umaj aparaskeuastouj kataisxunqwmen hmeij ina mh legwmen umeij en th upostasei tauth thj kauxhsewj
9:5 anagkaion oun hghsamhn parakalesai touj adelfouj ina proelqwsin eij umaj kai prokatartiswsin thn prokathggelmenhn eulogian umwn tauthn etoimhn einai outwj wj eulogian kai mh wsper pleonecian
9:6 touto de o speirwn feidomenwj feidomenwj kai qerisei kai o speirwn ep eulogiaij ep eulogiaij kai qerisei
9:7 ekastoj kaqwj proaireitai th kardia mh ek luphj h ec anagkhj ilaron gar dothn agapa o qeoj
9:8 dunatoj de o qeoj pasan xarin perisseusai eij umaj ina en panti pantote pasan autarkeian exontej perisseuhte eij pan ergon agaqon
9:9 kaqwj gegraptai eskorpisen edwken toij penhsin h dikaiosunh autou menei eij ton aiwna
2 Corinthians 9:10 o de epixorhgwn sperma tw speironti kai arton eij brwsin xorhghsai kai plhqunai ton sporon umwn kai auchsai ta gennhmata thj dikaiosunhj umwn
9:11 en panti ploutizomenoi eij pasan aplothta htij katergazetai di hmwn euxaristian tw qew
9:12 oti h diakonia thj leitourgiaj tauthj ou monon estin prosanaplhrousa ta usterhmata twn agiwn alla kai perisseuousa dia pollwn euxaristiwn tw qew
9:13 dia thj dokimhj thj diakoniaj tauthj docazontej ton qeon epi th upotagh thj omologiaj umwn eij to euaggelion tou xristou kai aplothti thj koinwniaj eij autouj kai eij pantaj
9:14 kai autwn dehsei uper umwn epipoqountwn umaj dia thn uperballousan xarin tou qeou ef umin
9:15 xarij de tw qew epi th anekdihghtw autou dwrea

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index