Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Hebrews Chapter 1

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 ||

Hebrews Chapter 1

Hebrews 1:1 polumerwj kai polutropwj palai o qeoj lalhsaj toij patrasin en toij profhtaij
1:2 ep esxatwn twn hmerwn toutwn elalhsen hmin en uiw on eqhken klhronomon pantwn di ou kai touj aiwnaj epoihsen
1:3 oj wn apaugasma thj dochj kai xarakthr thj upostasewj autou ferwn te ta panta tw rhmati thj dunamewj autou di eautou kaqarismon poihsamenoj twn amartiwn hmwn ekaqisen en decia thj megalwsunhj en uyhloij
1:4 tosoutw kreittwn genomenoj twn aggelwn osw diaforwteron par autouj keklhronomhken onoma
1:5 tini gar eipen pote twn aggelwn uioj mou ei su egw shmeron gegennhka se kai palin egw esomai autw eij patera kai autoj estai moi eij uion
1:6 otan de palin eisagagh ton prwtotokon eij thn oikoumenhn legei kai proskunhsatwsan autw pantej aggeloi qeou
1:7 kai proj men touj aggelouj legei o poiwn touj aggelouj autou pneumata kai touj leitourgouj autou puroj floga
1:8 proj de ton uion o qronoj sou o qeoj eij ton aiwna tou aiwnoj rabdoj euquthtoj h rabdoj thj basileiaj sou
1:9 hgaphsaj dikaiosunhn kai emishsaj anomian dia touto exrisen se o qeoj o qeoj sou elaion agalliasewj para touj metoxouj sou
Hebrews 1:10 kai su kat arxaj kurie thn ghn eqemeliwsaj kai erga twn xeirwn sou eisin oi ouranoi
1:11 autoi apolountai su de diameneij kai pantej wj imation palaiwqhsontai
1:12 kai wsei peribolaion eliceij autouj kai allaghsontai su de o autoj ei kai ta eth sou ouk ekleiyousin
1:13 proj tina de twn aggelwn eirhken pote kaqou ek deciwn mou ewj an qw touj exqrouj sou upopodion twn podwn sou
1:14 ouxi pantej eisin leitourgika pneumata eij diakonian apostellomena dia touj mellontaj klhronomein swthrian

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index