Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Hebrews Chapter 2

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 ||

Hebrews Chapter 2

Hebrews 2:1 dia touto dei perissoterwj hmaj prosexein toij akousqeisin mhpote pararruwmen
2:2 ei gar o di aggelwn lalhqeij logoj egeneto bebaioj kai pasa parabasij kai parakoh elaben endikon misqapodosian
2:3 pwj hmeij ekfeucomeqa thlikauthj amelhsantej swthriaj htij arxhn labousa laleisqai dia tou kuriou upo twn akousantwn eij hmaj ebebaiwqh
2:4 sunepimarturountoj tou qeou shmeioij te kai terasin kai poikilaij dunamesin kai pneumatoj agiou merismoij kata thn autou qelhsin
2:5 ou gar aggeloij upetacen thn oikoumenhn thn mellousan peri hj laloumen
2:6 diemarturato de pou tij legwn ti estin anqrwpoj oti mimnhskh autou h uioj anqrwpou oti episkepth auton
2:7 hlattwsaj auton braxu ti par aggelouj doch kai timh estefanwsaj auton kai katesthsaj auton epi ta erga twn xeirwn sou
2:8 panta upetacaj upokatw twn podwn autou en gar tw upotacai autw ta panta ouden afhken autw anupotakton nun de oupw orwmen autw ta panta upotetagmena
2:9 ton de braxu ti par aggelouj hlattwmenon blepomen ihsoun dia to paqhma tou qanatou doch kai timh estefanwmenon opwj xariti qeou uper pantoj geushtai qanatou
Hebrews 2:10 eprepen gar autw di on ta panta kai di ou ta panta pollouj uiouj eij docan agagonta ton arxhgon thj swthriaj autwn dia paqhmatwn teleiwsai
2:11 o te gar agiazwn kai oi agiazomenoi ec enoj pantej di hn aitian ouk epaisxunetai adelfouj autouj kalein
2:12 legwn apaggelw to onoma sou toij adelfoij mou en mesw ekklhsiaj umnhsw se
2:13 kai palin egw esomai pepoiqwj ep autw kai palin idou egw kai ta paidia a moi edwken o qeoj
2:14 epei oun ta paidia kekoinwnhken sarkoj kai aimatoj kai autoj paraplhsiwj metesxen twn autwn ina dia tou qanatou katarghsh ton to kratoj exonta tou qanatou tout estin ton diabolon
2:15 kai apallach toutouj osoi fobw qanatou dia pantoj tou zhn enoxoi hsan douleiaj
2:16 ou gar dhpou aggelwn epilambanetai alla spermatoj abraam epilambanetai
2:17 oqen wfeilen kata panta toij adelfoij omoiwqhnai ina elehmwn genhtai kai pistoj arxiereuj ta proj ton qeon eij to ilaskesqai taj amartiaj tou laou
2:18 en w gar peponqen autoj peirasqeij dunatai toij peirazomenoij bohqhsai

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index