Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Hebrews Chapter 4

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 ||

Hebrews Chapter 4

Hebrews 4:1 fobhqwmen oun mhpote kataleipomenhj epaggeliaj eiselqein eij thn katapausin autou dokh tij ec umwn usterhkenai
4:2 kai gar esmen euhggelismenoi kaqaper kakeinoi all ouk wfelhsen o logoj thj akohj ekeinouj mh sugkekramenoj th pistei toij akousasin
4:3 eiserxomeqa gar eij thn katapausin oi pisteusantej kaqwj eirhken wj wmosa en th orgh mou ei eiseleusontai eij thn katapausin mou kaitoi twn ergwn apo katabolhj kosmou genhqentwn
4:4 eirhken gar pou peri thj ebdomhj outwj kai katepausen o qeoj en th hmera th ebdomh apo pantwn twn ergwn autou
4:5 kai en toutw palin ei eiseleusontai eij thn katapausin mou
4:6 epei oun apoleipetai tinaj eiselqein eij authn kai oi proteron euaggelisqentej ouk eishlqon di apeiqeian
4:7 palin tina orizei hmeran shmeron en dabid legwn meta tosouton xronon kaqwj eirhtai shmeron ean thj fwnhj autou akoushte mh sklhrunhte taj kardiaj umwn
4:8 ei gar autouj ihsouj katepausen ouk an peri allhj elalei meta tauta hmeraj
4:9 ara apoleipetai sabbatismoj tw law tou qeou
Hebrews 4:10 o gar eiselqwn eij thn katapausin autou kai autoj katepausen apo twn ergwn autou wsper apo twn idiwn o qeoj
4:11 spoudaswmen oun eiselqein eij ekeinhn thn katapausin ina mh en tw autw tij upodeigmati pesh thj apeiqeiaj
4:12 zwn gar o logoj tou qeou kai energhj kai tomwteroj uper pasan maxairan distomon kai diiknoumenoj axri merismou yuxhj te kai pneumatoj armwn te kai muelwn kai kritikoj enqumhsewn kai ennoiwn kardiaj
4:13 kai ouk estin ktisij afanhj enwpion autou panta de gumna kai tetraxhlismena toij ofqalmoij autou proj on hmin o logoj
4:14 exontej oun arxierea megan dielhluqota touj ouranouj ihsoun ton uion tou qeou kratwmen thj omologiaj
4:15 ou gar exomen arxierea mh dunamenon sumpaqhsai taij asqeneiaij hmwn pepeirasmenon de kata panta kaq omoiothta xwrij amartiaj
4:16 proserxwmeqa oun meta parrhsiaj tw qronw thj xaritoj ina labwmen eleon kai xarin eurwmen eij eukairon bohqeian

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index