Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Hebrews Chapter 6

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 ||

Hebrews Chapter 6

Hebrews 6:1 dio afentej ton thj arxhj tou xristou logon epi thn teleiothta ferwmeqa mh palin qemelion kataballomenoi metanoiaj apo nekrwn ergwn kai pistewj epi qeon
6:2 baptismwn didaxhj epiqesewj te xeirwn anastasewj te nekrwn kai krimatoj aiwniou
6:3 kai touto poihsomen eanper epitreph o qeoj
6:4 adunaton gar touj apac fwtisqentaj geusamenouj te thj dwreaj thj epouraniou kai metoxouj genhqentaj pneumatoj agiou
6:5 kai kalon geusamenouj qeou rhma dunameij te mellontoj aiwnoj
6:6 kai parapesontaj palin anakainizein eij metanoian anastaurountaj eautoij ton uion tou qeou kai paradeigmatizontaj
6:7 gh gar h piousa ton ep authj pollakij erxomenon ueton kai tiktousa botanhn euqeton ekeinoij di ouj kai gewrgeitai metalambanei eulogiaj apo tou qeou
6:8 ekferousa de akanqaj kai tribolouj adokimoj kai kataraj egguj hj to teloj eij kausin
6:9 pepeismeqa de peri umwn agaphtoi ta kreittona kai exomena swthriaj ei kai outwj laloumen
Hebrews 6:10 ou gar adikoj o qeoj epilaqesqai tou ergou umwn kai tou kopou thj agaphj hj endeicasqe eij to onoma autou diakonhsantej toij agioij kai diakonountej
6:11 epiqumoumen de ekaston umwn thn authn endeiknusqai spoudhn proj thn plhroforian thj elpidoj axri telouj
6:12 ina mh nwqroi genhsqe mimhtai de twn dia pistewj kai makroqumiaj klhronomountwn taj epaggeliaj
6:13 tw gar abraam epaggeilamenoj o qeoj epei kat oudenoj eixen meizonoj omosai wmosen kaq eautou
6:14 legwn h mhn eulogwn euloghsw se kai plhqunwn plhqunw se
6:15 kai outwj makroqumhsaj epetuxen thj epaggeliaj
6:16 anqrwpoi men gar kata tou meizonoj omnuousin kai pashj autoij antilogiaj peraj eij bebaiwsin o orkoj
6:17 en w perissoteron boulomenoj o qeoj epideicai toij klhronomoij thj epaggeliaj to ametaqeton thj boulhj autou emesiteusen orkw
6:18 ina dia duo pragmatwn ametaqetwn en oij adunaton yeusasqai qeon isxuran paraklhsin exwmen oi katafugontej krathsai thj prokeimenhj elpidoj
6:19 hn wj agkuran exomen thj yuxhj asfalh te kai bebaian kai eiserxomenhn eij to eswteron tou katapetasmatoj
Hebrews 6:20 opou prodromoj uper hmwn eishlqen ihsouj kata thn tacin melxisedek arxiereuj genomenoj eij ton aiwna

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index