Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Hebrews Chapter 5

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 ||

Hebrews Chapter 5

Hebrews 5:1 paj gar arxiereuj ec anqrwpwn lambanomenoj uper anqrwpwn kaqistatai ta proj ton qeon ina prosferh dwra te kai qusiaj uper amartiwn
5:2 metriopaqein dunamenoj toij agnoousin kai planwmenoij epei kai autoj perikeitai asqeneian
5:3 kai dia tauthn ofeilei kaqwj peri tou laou outwj kai peri eautou prosferein uper amartiwn
5:4 kai oux eautw tij lambanei thn timhn alla o kaloumenoj upo tou qeou kaqaper kai o aarwn
5:5 outwj kai o xristoj oux eauton edocasen genhqhnai arxierea all o lalhsaj proj auton uioj mou ei su egw shmeron gegennhka se
5:6 kaqwj kai en eterw legei su iereuj eij ton aiwna kata thn tacin melxisedek
5:7 oj en taij hmeraij thj sarkoj autou dehseij te kai ikethriaj proj ton dunamenon swzein auton ek qanatou meta kraughj isxuraj kai dakruwn prosenegkaj kai eisakousqeij apo thj eulabeiaj
5:8 kaiper wn uioj emaqen af wn epaqen thn upakohn
5:9 kai teleiwqeij egeneto toij upakouousin autw pasin aitioj swthriaj aiwniou
Hebrews 5:10 prosagoreuqeij upo tou qeou arxiereuj kata thn tacin melxisedek
5:11 peri ou poluj hmin o logoj kai dusermhneutoj legein epei nwqroi gegonate taij akoaij
5:12 kai gar ofeilontej einai didaskaloi dia ton xronon palin xreian exete tou didaskein umaj tina ta stoixeia thj arxhj twn logiwn tou qeou kai gegonate xreian exontej galaktoj kai ou stereaj trofhj
5:13 paj gar o metexwn galaktoj apeiroj logou dikaiosunhj nhpioj gar estin
5:14 teleiwn de estin h sterea trofh twn dia thn ecin ta aisqhthria gegumnasmena exontwn proj diakrisin kalou te kai kakou

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index