Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Hebrews Chapter 9

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 ||

Hebrews Chapter 9

Hebrews 9:1 eixen men oun kai h prwth dikaiwmata latreiaj to te agion kosmikon
9:2 skhnh gar kateskeuasqh h prwth en h h te luxnia kai h trapeza kai h proqesij twn artwn htij legetai agia
9:3 meta de to deuteron katapetasma skhnh h legomenh agia agiwn
9:4 xrusoun exousa qumiathrion kai thn kibwton thj diaqhkhj perikekalummenhn pantoqen xrusiw en h stamnoj xrush exousa to manna kai h rabdoj aarwn h blasthsasa kai ai plakej thj diaqhkhj
9:5 uperanw de authj xeroubim dochj kataskiazonta to ilasthrion peri wn ouk estin nun legein kata meroj
9:6 toutwn de outwj kateskeuasmenwn eij men thn prwthn skhnhn diapantoj eisiasin oi iereij taj latreiaj epitelountej
9:7 eij de thn deuteran apac tou eniautou monoj o arxiereuj ou xwrij aimatoj o prosferei uper eautou kai twn tou laou agnohmatwn
9:8 touto dhlountoj tou pneumatoj tou agiou mhpw pefanerwsqai thn twn agiwn odon eti thj prwthj skhnhj exoushj stasin
9:9 htij parabolh eij ton kairon ton enesthkota kaq on dwra te kai qusiai prosferontai mh dunamenai kata suneidhsin teleiwsai ton latreuonta
Hebrews 9:10 monon epi brwmasin kai pomasin kai diaforoij baptismoij kai dikaiwmasin sarkoj mexri kairou diorqwsewj epikeimena
9:11 xristoj de paragenomenoj arxiereuj twn mellontwn agaqwn dia thj meizonoj kai teleioteraj skhnhj ou xeiropoihtou tout estin ou tauthj thj ktisewj
9:12 oude di aimatoj tragwn kai mosxwn dia de tou idiou aimatoj eishlqen efapac eij ta agia aiwnian lutrwsin euramenoj
9:13 ei gar to aima taurwn kai tragwn kai spodoj damalewj rantizousa touj kekoinwmenouj agiazei proj thn thj sarkoj kaqarothta
9:14 posw mallon to aima tou xristou oj dia pneumatoj aiwniou eauton proshnegken amwmon tw qew kaqariei thn suneidhsin umwn apo nekrwn ergwn eij to latreuein qew zwnti
9:15 kai dia touto diaqhkhj kainhj mesithj estin opwj qanatou genomenou eij apolutrwsin twn epi th prwth diaqhkh parabasewn thn epaggelian labwsin oi keklhmenoi thj aiwniou klhronomiaj
9:16 opou gar diaqhkh qanaton anagkh feresqai tou diaqemenou
9:17 diaqhkh gar epi nekroij bebaia epei mhpote isxuei ote zh o diaqemenoj
9:18 oqen oud h prwth xwrij aimatoj egkekainistai
9:19 lalhqeishj gar pashj entolhj kata nomon upo mwusewj panti tw law labwn to aima twn mosxwn kai tragwn meta udatoj kai eriou kokkinou kai usswpou auto te to biblion kai panta ton laon errantisen
Hebrews 9:20 legwn touto to aima thj diaqhkhj hj eneteilato proj umaj o qeoj
9:21 kai thn skhnhn de kai panta ta skeuh thj leitourgiaj tw aimati omoiwj errantisen
9:22 kai sxedon en aimati panta kaqarizetai kata ton nomon kai xwrij aimatekxusiaj ou ginetai afesij
9:23 anagkh oun ta men upodeigmata twn en toij ouranoij toutoij kaqarizesqai auta de ta epourania kreittosin qusiaij para tautaj
9:24 ou gar eij xeiropoihta agia eishlqen o xristoj antitupa twn alhqinwn all eij auton ton ouranon nun emfanisqhnai tw proswpw tou qeou uper hmwn
9:25 oud ina pollakij prosferh eauton wsper o arxiereuj eiserxetai eij ta agia kat eniauton en aimati allotriw
9:26 epei edei auton pollakij paqein apo katabolhj kosmou nun de apac epi sunteleia twn aiwnwn eij aqethsin amartiaj dia thj qusiaj autou pefanerwtai
9:27 kai kaq oson apokeitai toij anqrwpoij apac apoqanein meta de touto krisij
9:28 outwj o xristoj apac prosenexqeij eij to pollwn anenegkein amartiaj ek deuterou xwrij amartiaj ofqhsetai toij auton apekdexomenoij eij swthrian

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index