Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Hebrews Chapter 3

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 ||

Hebrews Chapter 3

Hebrews 3:1 oqen adelfoi agioi klhsewj epouraniou metoxoi katanohsate ton apostolon kai arxierea thj omologiaj hmwn xriston ihsoun
3:2 piston onta tw poihsanti auton wj kai mwshj en olw tw oikw autou
3:3 pleionoj gar dochj outoj para mwshn hciwtai kaq oson pleiona timhn exei tou oikou o kataskeuasaj auton
3:4 paj gar oikoj kataskeuazetai upo tinoj o de ta panta kataskeuasaj qeoj
3:5 kai mwshj men pistoj en olw tw oikw autou wj qerapwn eij marturion twn lalhqhsomenwn
3:6 xristoj de wj uioj epi ton oikon autou ou oikoj esmen hmeij eanper thn parrhsian kai to kauxhma thj elpidoj mexri telouj bebaian katasxwmen
3:7 dio kaqwj legei to pneuma to agion shmeron ean thj fwnhj autou akoushte
3:8 mh sklhrunhte taj kardiaj umwn wj en tw parapikrasmw kata thn hmeran tou peirasmou en th erhmw
3:9 ou epeirasan me oi paterej umwn edokimasan me kai eidon ta erga mou tessarakonta eth
Hebrews 3:10 dio proswxqisa th genea ekeinh kai eipon aei planwntai th kardia autoi de ouk egnwsan taj odouj mou
3:11 wj wmosa en th orgh mou ei eiseleusontai eij thn katapausin mou
3:12 blepete adelfoi mhpote estai en tini umwn kardia ponhra apistiaj en tw aposthnai apo qeou zwntoj
3:13 alla parakaleite eautouj kaq ekasthn hmeran axrij ou to shmeron kaleitai ina mh sklhrunqh tij ec umwn apath thj amartiaj
3:14 metoxoi gar gegonamen tou xristou eanper thn arxhn thj upostasewj mexri telouj bebaian katasxwmen
3:15 en tw legesqai shmeron ean thj fwnhj autou akoushte mh sklhrunhte taj kardiaj umwn wj en tw parapikrasmw
3:16 tinej gar akousantej parepikranan all ou pantej oi ecelqontej ec aiguptou dia mwsewj
3:17 tisin de proswxqisen tessarakonta eth ouxi toij amarthsasin wn ta kwla epesen en th erhmw
3:18 tisin de wmosen mh eiseleusesqai eij thn katapausin autou ei mh toij apeiqhsasin
3:19 kai blepomen oti ouk hdunhqhsan eiselqein di apistian

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index