Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Hebrews Chapter 8

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 ||

Hebrews Chapter 8

Hebrews 8:1 kefalaion de epi toij legomenoij toiouton exomen arxierea oj ekaqisen en decia tou qronou thj megalwsunhj en toij ouranoij
8:2 twn agiwn leitourgoj kai thj skhnhj thj alhqinhj hn ephcen o kurioj kai ouk anqrwpoj
8:3 paj gar arxiereuj eij to prosferein dwra te kai qusiaj kaqistatai oqen anagkaion exein ti kai touton o prosenegkh
8:4 ei men gar hn epi ghj oud an hn iereuj ontwn twn ierewn twn prosferontwn kata ton nomon ta dwra
8:5 oitinej upodeigmati kai skia latreuousin twn epouraniwn kaqwj kexrhmatistai mwshj mellwn epitelein thn skhnhn ora gar fhsin poihshj panta kata ton tupon ton deixqenta soi en tw orei
8:6 nuni de diaforwteraj teteuxen leitourgiaj osw kai kreittonoj estin diaqhkhj mesithj htij epi kreittosin epaggeliaij nenomoqethtai
8:7 ei gar h prwth ekeinh hn amemptoj ouk an deuteraj ezhteito topoj
8:8 memfomenoj gar autoij legei idou hmerai erxontai legei kurioj kai suntelesw epi ton oikon israhl kai epi ton oikon iouda diaqhkhn kainhn
8:9 ou kata thn diaqhkhn hn epoihsa toij patrasin autwn en hmera epilabomenou mou thj xeiroj autwn ecagagein autouj ek ghj aiguptou oti autoi ouk enemeinan en th diaqhkh mou kagw hmelhsa autwn legei kurioj
Hebrews 8:10 oti auth h diaqhkh hn diaqhsomai tw oikw israhl meta taj hmeraj ekeinaj legei kurioj didouj nomouj mou eij thn dianoian autwn kai epi kardiaj autwn epigrayw autouj kai esomai autoij eij qeon kai autoi esontai moi eij laon
8:11 kai ou mh didacwsin ekastoj ton plhsion autou kai ekastoj ton adelfon autou legwn gnwqi ton kurion oti pantej eidhsousin me apo mikrou autwn ewj megalou autwn
8:12 oti ilewj esomai taij adikiaij autwn kai twn amartiwn autwn kai twn anomiwn autwn ou mh mnhsqw eti
8:13 en tw legein kainhn pepalaiwken thn prwthn to de palaioumenon kai ghraskon egguj afanismou

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index