Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Hebrews Chapter 10

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 ||

Hebrews Chapter 10

Hebrews 10:1 skian gar exwn o nomoj twn mellontwn agaqwn ouk authn thn eikona twn pragmatwn kat eniauton taij autaij qusiaij aj prosferousin eij to dihnekej oudepote dunatai touj proserxomenouj teleiwsai
10:2 epei ouk an epausanto prosferomenai dia to mhdemian exein eti suneidhsin amartiwn touj latreuontaj apac kekaqarmenouj
10:3 all en autaij anamnhsij amartiwn kat eniauton
10:4 adunaton gar aima taurwn kai tragwn afairein amartiaj
10:5 dio eiserxomenoj eij ton kosmon legei qusian kai prosforan ouk hqelhsaj swma de kathrtisw moi
10:6 olokautwmata kai peri amartiaj ouk eudokhsaj
10:7 tote eipon idou hkw en kefalidi bibliou gegraptai peri emou tou poihsai o qeoj to qelhma sou
10:8 anwteron legwn oti qusian kai prosforan kai olokautwmata kai peri amartiaj ouk hqelhsaj oude eudokhsaj aitinej kata ton nomon prosferontai
10:9 tote eirhken idou hkw tou poihsai o qeoj to qelhma sou anairei to prwton ina to deuteron sthsh
Hebrews 10:10 en w qelhmati hgiasmenoi esmen dia thj prosforaj tou swmatoj tou ihsou xristou efapac
10:11 kai paj men iereuj esthken kaq hmeran leitourgwn kai taj autaj pollakij prosferwn qusiaj aitinej oudepote dunantai perielein amartiaj
10:12 autoj de mian uper amartiwn prosenegkaj qusian eij to dihnekej ekaqisen en decia tou qeou
10:13 to loipon ekdexomenoj ewj teqwsin oi exqroi autou upopodion twn podwn autou
10:14 mia gar prosfora teteleiwken eij to dihnekej touj agiazomenouj
10:15 marturei de hmin kai to pneuma to agion meta gar to proeirhkenai
10:16 auth h diaqhkh hn diaqhsomai proj autouj meta taj hmeraj ekeinaj legei kurioj didouj nomouj mou epi kardiaj autwn kai epi twn dianoiwn autwn epigrayw autouj
10:17 kai twn amartiwn autwn kai twn anomiwn autwn ou mh mnhsqw eti
10:18 opou de afesij toutwn ouketi prosfora peri amartiaj
10:19 exontej oun adelfoi parrhsian eij thn eisodon twn agiwn en tw aimati ihsou
Hebrews 10:20 hn enekainisen hmin odon prosfaton kai zwsan dia tou katapetasmatoj tout estin thj sarkoj autou
10:21 kai ierea megan epi ton oikon tou qeou
10:22 proserxwmeqa meta alhqinhj kardiaj en plhroforia pistewj errantismenoi taj kardiaj apo suneidhsewj ponhraj kai leloumenoi to swma udati kaqarw
10:23 katexwmen thn omologian thj elpidoj aklinh pistoj gar o epaggeilamenoj
10:24 kai katanowmen allhlouj eij parocusmon agaphj kai kalwn ergwn
10:25 mh egkataleipontej thn episunagwghn eautwn kaqwj eqoj tisin alla parakalountej kai tosoutw mallon osw blepete eggizousan thn hmeran
10:26 ekousiwj gar amartanontwn hmwn meta to labein thn epignwsin thj alhqeiaj ouketi peri amartiwn apoleipetai qusia
10:27 fobera de tij ekdoxh krisewj kai puroj zhloj esqiein mellontoj touj upenantiouj
10:28 aqethsaj tij nomon mwsewj xwrij oiktirmwn epi dusin h trisin martusin apoqnhskei
10:29 posw dokeite xeironoj aciwqhsetai timwriaj o ton uion tou qeou katapathsaj kai to aima thj diaqhkhj koinon hghsamenoj en w hgiasqh kai to pneuma thj xaritoj enubrisaj
Hebrews 10:30 oidamen gar ton eiponta emoi ekdikhsij egw antapodwsw legei kurioj kai palin kurioj krinei ton laon autou
10:31 foberon to empesein eij xeiraj qeou zwntoj
10:32 anamimnhskesqe de taj proteron hmeraj en aij fwtisqentej pollhn aqlhsin upemeinate paqhmatwn
10:33 touto men oneidismoij te kai qliyesin qeatrizomenoi touto de koinwnoi twn outwj anastrefomenwn genhqentej
10:34 kai gar toij desmoij mou sunepaqhsate kai thn arpaghn twn uparxontwn umwn meta xaraj prosedecasqe ginwskontej exein en eautoij kreittona uparcin en ouranoij kai menousan
10:35 mh apobalhte oun thn parrhsian umwn htij exei misqapodosian megalhn
10:36 upomonhj gar exete xreian ina to qelhma tou qeou poihsantej komishsqe thn epaggelian
10:37 eti gar mikron oson oson o erxomenoj hcei kai ou xroniei
10:38 o de dikaioj ek pistewj zhsetai kai ean uposteilhtai ouk eudokei h yuxh mou en autw
10:39 hmeij de ouk esmen upostolhj eij apwleian alla pistewj eij peripoihsin yuxhj

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index