Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Hebrews Chapter 11

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 ||

Hebrews Chapter 11

Hebrews 11:1 estin de pistij elpizomenwn upostasij pragmatwn elegxoj ou blepomenwn
11:2 en tauth gar emarturhqhsan oi presbuteroi
11:3 pistei nooumen kathrtisqai touj aiwnaj rhmati qeou eij to mh ek fainomenwn ta blepomena gegonenai
11:4 pistei pleiona qusian abel para kain proshnegken tw qew di hj emarturhqh einai dikaioj marturountoj epi toij dwroij autou tou qeou kai di authj apoqanwn eti lalei
11:5 pistei enwx meteteqh tou mh idein qanaton kai oux eurisketo dioti meteqhken auton o qeoj pro gar thj metaqesewj autou memarturhtai euhresthkenai tw qew
11:6 xwrij de pistewj adunaton euaresthsai pisteusai gar dei ton proserxomenon tw qew oti estin kai toij ekzhtousin auton misqapodothj ginetai
11:7 pistei xrhmatisqeij nwe peri twn mhdepw blepomenwn eulabhqeij kateskeuasen kibwton eij swthrian tou oikou autou di hj katekrinen ton kosmon kai thj kata pistin dikaiosunhj egeneto klhronomoj
11:8 pistei kaloumenoj abraam uphkousen ecelqein eij ton topon on hmellen lambanein eij klhronomian kai echlqen mh epistamenoj pou erxetai
11:9 pistei parwkhsen eij thn ghn thj epaggeliaj wj allotrian en skhnaij katoikhsaj meta isaak kai iakwb twn sugklhronomwn thj epaggeliaj thj authj
Hebrews 11:10 ecedexeto gar thn touj qemeliouj exousan polin hj texnithj kai dhmiourgoj o qeoj
11:11 pistei kai auth sarra dunamin eij katabolhn spermatoj elaben kai para kairon hlikiaj eteken epei piston hghsato ton epaggeilamenon
11:12 dio kai af enoj egennhqhsan kai tauta nenekrwmenou kaqwj ta astra tou ouranou tw plhqei kai wsei ammoj h para to xeiloj thj qalasshj h anariqmhtoj
11:13 kata pistin apeqanon outoi pantej mh labontej taj epaggeliaj alla porrwqen autaj idontej kai peisqentej kai aspasamenoi kai omologhsantej oti cenoi kai parepidhmoi eisin epi thj ghj
11:14 oi gar toiauta legontej emfanizousin oti patrida epizhtousin
11:15 kai ei men ekeinhj emnhmoneuon af hj echlqon eixon an kairon anakamyai
11:16 nuni de kreittonoj oregontai tout estin epouraniou dio ouk epaisxunetai autouj o qeoj qeoj epikaleisqai autwn htoimasen gar autoij polin
11:17 pistei prosenhnoxen abraam ton isaak peirazomenoj kai ton monogenh proseferen o taj epaggeliaj anadecamenoj
11:18 proj on elalhqh oti en isaak klhqhsetai soi sperma
11:19 logisamenoj oti kai ek nekrwn egeirein dunatoj o qeoj oqen auton kai en parabolh ekomisato
Hebrews 11:20 pistei peri mellontwn euloghsen isaak ton iakwb kai ton hsau
11:21 pistei iakwb apoqnhskwn ekaston twn uiwn iwshf euloghsen kai prosekunhsen epi to akron thj rabdou autou
11:22 pistei iwshf teleutwn peri thj ecodou twn uiwn israhl emnhmoneusen kai peri twn ostewn autou eneteilato
11:23 pistei mwshj gennhqeij ekrubh trimhnon upo twn paterwn autou dioti eidon asteion to paidion kai ouk efobhqhsan to diatagma tou basilewj
11:24 pistei mwshj megaj genomenoj hrnhsato legesqai uioj qugatroj faraw
11:25 mallon elomenoj sugkakouxeisqai tw law tou qeou h proskairon exein amartiaj apolausin
11:26 meizona plouton hghsamenoj twn en aiguptw qhsaurwn ton oneidismon tou xristou apeblepen gar eij thn misqapodosian
11:27 pistei katelipen aigupton mh fobhqeij ton qumon tou basilewj ton gar aoraton wj orwn ekarterhsen
11:28 pistei pepoihken to pasxa kai thn prosxusin tou aimatoj ina mh o oloqreuwn ta prwtotoka qigh autwn
11:29 pistei diebhsan thn eruqran qalassan wj dia chraj hj peiran labontej oi aiguptioi katepoqhsan
Hebrews 11:30 pistei ta teixh ierixw epesen kuklwqenta epi epta hmeraj
11:31 pistei raab h pornh ou sunapwleto toij apeiqhsasin decamenh touj kataskopouj met eirhnhj
11:32 kai ti eti legw epileiyei gar me dihgoumenon o xronoj peri gedewn barak te kai samywn kai iefqae dabid te kai samouhl kai twn profhtwn
11:33 oi dia pistewj kathgwnisanto basileiaj eirgasanto dikaiosunhn epetuxon epaggeliwn efracan stomata leontwn
11:34 esbesan dunamin puroj efugon stomata maxairaj enedunamwqhsan apo asqeneiaj egenhqhsan isxuroi en polemw parembolaj eklinan allotriwn
11:35 elabon gunaikej ec anastasewj touj nekrouj autwn alloi de etumpanisqhsan ou prosdecamenoi thn apolutrwsin ina kreittonoj anastasewj tuxwsin
11:36 eteroi de empaigmwn kai mastigwn peiran elabon eti de desmwn kai fulakhj
11:37 eliqasqhsan eprisqhsan epeirasqhsan en fonw maxairaj apeqanon perihlqon en mhlwtaij en aigeioij dermasin usteroumenoi qlibomenoi kakouxoumenoi
11:38 wn ouk hn acioj o kosmoj en erhmiaij planwmenoi kai oresin kai sphlaioij kai taij opaij thj ghj
11:39 kai outoi pantej marturhqentej dia thj pistewj ouk ekomisanto thn epaggelian
Hebrews 11:40 tou qeou peri hmwn kreitton ti probleyamenou ina mh xwrij hmwn teleiwqwsin

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index