Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Hebrews Chapter 12

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 ||

Hebrews Chapter 12

Hebrews 12:1 toigaroun kai hmeij tosouton exontej perikeimenon hmin nefoj marturwn ogkon apoqemenoi panta kai thn euperistaton amartian di upomonhj trexwmen ton prokeimenon hmin agwna
12:2 aforwntej eij ton thj pistewj arxhgon kai teleiwthn ihsoun oj anti thj prokeimenhj autw xaraj upemeinen stauron aisxunhj katafronhsaj en decia te tou qronou tou qeou ekaqisen
12:3 analogisasqe gar ton toiauthn upomemenhkota upo twn amartwlwn eij auton antilogian ina mh kamhte taij yuxaij umwn ekluomenoi
12:4 oupw mexrij aimatoj antikatesthte proj thn amartian antagwnizomenoi
12:5 kai eklelhsqe thj paraklhsewj htij umin wj uioij dialegetai uie mou mh oligwrei paideiaj kuriou mhde ekluou up autou elegxomenoj
12:6 on gar agapa kurioj paideuei mastigoi de panta uion on paradexetai
12:7 ei paideian upomenete wj uioij umin prosferetai o qeoj tij gar estin uioj on ou paideuei pathr
12:8 ei de xwrij este paideiaj hj metoxoi gegonasin pantej ara noqoi este kai oux uioi
12:9 eita touj men thj sarkoj hmwn pateraj eixomen paideutaj kai enetrepomeqa ou pollw mallon upotaghsomeqa tw patri twn pneumatwn kai zhsomen
Hebrews 12:10 oi men gar proj oligaj hmeraj kata to dokoun autoij epaideuon o de epi to sumferon eij to metalabein thj agiothtoj autou
12:11 pasa de paideia proj men to paron ou dokei xaraj einai alla luphj usteron de karpon eirhnikon toij di authj gegumnasmenoij apodidwsin dikaiosunhj
12:12 dio taj pareimenaj xeiraj kai ta paralelumena gonata anorqwsate
12:13 kai troxiaj orqaj poihsate toij posin umwn ina mh to xwlon ektraph iaqh de mallon
12:14 eirhnhn diwkete meta pantwn kai ton agiasmon ou xwrij oudeij oyetai ton kurion
12:15 episkopountej mh tij usterwn apo thj xaritoj tou qeou mh tij riza pikriaj anw fuousa enoxlh kai dia tauthj mianqwsin polloi
12:16 mh tij pornoj h bebhloj wj hsau oj anti brwsewj miaj apedoto ta prwtotokia autou
12:17 iste gar oti kai metepeita qelwn klhronomhsai thn eulogian apedokimasqh metanoiaj gar topon oux euren kaiper meta dakruwn ekzhthsaj authn
12:18 ou gar proselhluqate yhlafwmenw orei kai kekaumenw puri kai gnofw kai skotw kai quellh
12:19 kai salpiggoj hxw kai fwnh rhmatwn hj oi akousantej parhthsanto mh prosteqhnai autoij logon
Hebrews 12:20 ouk eferon gar to diastellomenon kan qhrion qigh tou orouj liqobolhqhsetai h bolidi katatoceuqhsetai
12:21 kai outwj foberon hn to fantazomenon mwshj eipen ekfoboj eimi kai entromoj
12:22 alla proselhluqate siwn orei kai polei qeou zwntoj ierousalhm epouraniw kai muriasin aggelwn
12:23 panhgurei kai ekklhsia prwtotokwn en ouranoij apogegrammenwn kai krith qew pantwn kai pneumasin dikaiwn teteleiwmenwn
12:24 kai diaqhkhj neaj mesith ihsou kai aimati rantismou kreittona lalounti para to abel
12:25 blepete mh paraithshsqe ton lalounta ei gar ekeinoi ouk efugon ton epi thj ghj paraithsamenoi xrhmatizonta pollw mallon hmeij oi ton ap ouranwn apostrefomenoi
12:26 ou h fwnh thn ghn esaleusen tote nun de ephggeltai legwn eti apac egw seiw ou monon thn ghn alla kai ton ouranon
12:27 to de eti apac dhloi twn saleuomenwn thn metaqesin wj pepoihmenwn ina meinh ta mh saleuomena
12:28 dio basileian asaleuton paralambanontej exwmen xarin di hj latreuwmen euarestwj tw qew meta aidouj kai eulabeiaj
12:29 kai gar o qeoj hmwn pur katanaliskon

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index