Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Hebrews Chapter 7

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 ||

Hebrews Chapter 7

Hebrews 7:1 outoj gar o melxisedek basileuj salhm iereuj tou qeou tou uyistou o sunanthsaj abraam upostrefonti apo thj kophj twn basilewn kai euloghsaj auton
7:2 w kai dekathn apo pantwn emerisen abraam prwton men ermhneuomenoj basileuj dikaiosunhj epeita de kai basileuj salhm o estin basileuj eirhnhj
7:3 apatwr amhtwr agenealoghtoj mhte arxhn hmerwn mhte zwhj teloj exwn afwmoiwmenoj de tw uiw tou qeou menei iereuj eij to dihnekej
7:4 qewreite de phlikoj outoj w kai dekathn abraam edwken ek twn akroqiniwn o patriarxhj
7:5 kai oi men ek twn uiwn leui thn ierateian lambanontej entolhn exousin apodekatoun ton laon kata ton nomon tout estin touj adelfouj autwn kaiper ecelhluqotaj ek thj osfuoj abraam
7:6 o de mh genealogoumenoj ec autwn dedekatwken ton abraam kai ton exonta taj epaggeliaj euloghken
7:7 xwrij de pashj antilogiaj to elatton upo tou kreittonoj eulogeitai
7:8 kai wde men dekataj apoqnhskontej anqrwpoi lambanousin ekei de marturoumenoj oti zh
7:9 kai wj epoj eipein dia abraam kai leui o dekataj lambanwn dedekatwtai
Hebrews 7:10 eti gar en th osfui tou patroj hn ote sunhnthsen autw o melxisedek
7:11 ei men oun teleiwsij dia thj leuitikhj ierwsunhj hn o laoj gar ep auth nenomoqethto tij eti xreia kata thn tacin melxisedek eteron anistasqai ierea kai ou kata thn tacin aarwn legesqai
7:12 metatiqemenhj gar thj ierwsunhj ec anagkhj kai nomou metaqesij ginetai
7:13 ef on gar legetai tauta fulhj eteraj metesxhken af hj oudeij prosesxhken tw qusiasthriw
7:14 prodhlon gar oti ec iouda anatetalken o kurioj hmwn eij hn fulhn ouden peri ierwsunhj mwshj elalhsen
7:15 kai perissoteron eti katadhlon estin ei kata thn omoiothta melxisedek anistatai iereuj eteroj
7:16 oj ou kata nomon entolhj sarkikhj gegonen alla kata dunamin zwhj akatalutou
7:17 marturei gar oti su iereuj eij ton aiwna kata thn tacin melxisedek
7:18 aqethsij men gar ginetai proagoushj entolhj dia to authj asqenej kai anwfelej
7:19 ouden gar eteleiwsen o nomoj epeisagwgh de kreittonoj elpidoj di hj eggizomen tw qew
Hebrews 7:20 kai kaq oson ou xwrij orkwmosiaj oi men gar xwrij orkwmosiaj eisin iereij gegonotej
7:21 o de meta orkwmosiaj dia tou legontoj proj auton wmosen kurioj kai ou metamelhqhsetai su iereuj eij ton aiwna kata thn tacin melxisedek
7:22 kata tosouton kreittonoj diaqhkhj gegonen egguoj ihsouj
7:23 kai oi men pleionej eisin gegonotej iereij dia to qanatw kwluesqai paramenein
7:24 o de dia to menein auton eij ton aiwna aparabaton exei thn ierwsunhn
7:25 oqen kai swzein eij to pantelej dunatai touj proserxomenouj di autou tw qew pantote zwn eij to entugxanein uper autwn
7:26 toioutoj gar hmin eprepen arxiereuj osioj akakoj amiantoj kexwrismenoj apo twn amartwlwn kai uyhloteroj twn ouranwn genomenoj
7:27 oj ouk exei kaq hmeran anagkhn wsper oi arxiereij proteron uper twn idiwn amartiwn qusiaj anaferein epeita twn tou laou touto gar epoihsen efapac eauton anenegkaj
7:28 o nomoj gar anqrwpouj kaqisthsin arxiereij exontaj asqeneian o logoj de thj orkwmosiaj thj meta ton nomon uion eij ton aiwna teteleiwmenon

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index