Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Hebrews Chapter 13

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 ||

Hebrews Chapter 13

Hebrews 13:1 h filadelfia menetw
13:2 thj filoceniaj mh epilanqanesqe dia tauthj gar elaqon tinej cenisantej aggelouj
13:3 mimnhskesqe twn desmiwn wj sundedemenoi twn kakouxoumenwn wj kai autoi ontej en swmati
13:4 timioj o gamoj en pasin kai h koith amiantoj pornouj de kai moixouj krinei o qeoj
13:5 afilarguroj o tropoj arkoumenoi toij parousin autoj gar eirhken ou mh se anw oud ou mh se egkatalipw
13:6 wste qarrountaj hmaj legein kurioj emoi bohqoj kai ou fobhqhsomai ti poihsei moi anqrwpoj
13:7 mnhmoneuete twn hgoumenwn umwn oitinej elalhsan umin ton logon tou qeou wn anaqewrountej thn ekbasin thj anastrofhj mimeisqe thn pistin
13:8 ihsouj xristoj xqej kai shmeron o autoj kai eij touj aiwnaj
13:9 didaxaij poikilaij kai cenaij mh periferesqe kalon gar xariti bebaiousqai thn kardian ou brwmasin en oij ouk wfelhqhsan oi peripathsantej
Hebrews 13:10 exomen qusiasthrion ec ou fagein ouk exousin ecousian oi th skhnh latreuontej
13:11 wn gar eisferetai zwwn to aima peri amartiaj eij ta agia dia tou arxierewj toutwn ta swmata katakaietai ecw thj parembolhj
13:12 dio kai ihsouj ina agiash dia tou idiou aimatoj ton laon ecw thj pulhj epaqen
13:13 toinun ecerxwmeqa proj auton ecw thj parembolhj ton oneidismon autou ferontej
13:14 ou gar exomen wde menousan polin alla thn mellousan epizhtoumen
13:15 di autou oun anaferwmen qusian ainesewj diapantoj tw qew tout estin karpon xeilewn omologountwn tw onomati autou
13:16 thj de eupoiiaj kai koinwniaj mh epilanqanesqe toiautaij gar qusiaij euaresteitai o qeoj
13:17 peiqesqe toij hgoumenoij umwn kai upeikete autoi gar agrupnousin uper twn yuxwn umwn wj logon apodwsontej ina meta xaraj touto poiwsin kai mh stenazontej alusitelej gar umin touto
13:18 proseuxesqe peri hmwn pepoiqamen gar oti kalhn suneidhsin exomen en pasin kalwj qelontej anastrefesqai
13:19 perissoterwj de parakalw touto poihsai ina taxion apokatastaqw umin
Hebrews 13:20 o de qeoj thj eirhnhj o anagagwn ek nekrwn ton poimena twn probatwn ton megan en aimati diaqhkhj aiwniou ton kurion hmwn ihsoun
13:21 katartisai umaj en panti ergw agaqw eij to poihsai to qelhma autou poiwn en umin to euareston enwpion autou dia ihsou xristou w h doca eij touj aiwnaj twn aiwnwn amhn
13:22 parakalw de umaj adelfoi anexesqe tou logou thj paraklhsewj kai gar dia braxewn epesteila umin
13:23 ginwskete ton adelfon timoqeon apolelumenon meq ou ean taxion erxhtai oyomai umaj
13:24 aspasasqe pantaj touj hgoumenouj umwn kai pantaj touj agiouj aspazontai umaj oi apo thj italiaj
13:25 h xarij meta pantwn umwn amhn

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index