Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE John 2

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 ||

John Chapter 2

Greek Textus ReceptusEnglish King James
John 2:1 kai th hmera th trith gamoj egeneto en kana thj galilaiaj kai hn h mhthr tou ihsou ekei John 2:1 And the third day there was a marriage in Cana of Galilee; and the mother of Jesus was there:
2:2 eklhqh de kai o ihsouj kai oi maqhtai autou eij ton gamon 2:2 And both Jesus was called, and his disciples, to the marriage.
2:3 kai usterhsantoj oinou legei h mhthr tou ihsou proj auton oinon ouk exousin 2:3 And when they wanted wine, the mother of Jesus saith unto him, They have no wine.
2:4 legei auth o ihsouj ti emoi kai soi gunai oupw hkei h wra mou 2:4 Jesus saith unto her, Woman, what have I to do with thee? mine hour is not yet come.
2:5 legei h mhthr autou toij diakonoij o ti an legh umin poihsate 2:5 His mother saith unto the servants, Whatsoever he saith unto you, do it.
2:6 hsan de ekei udriai liqinai ec keimenai kata ton kaqarismon twn ioudaiwn xwrousai ana metrhtaj duo h treij 2:6 And there were set there six waterpots of stone, after the manner of the purifying of the Jews, containing two or three firkins apiece.
2:7 legei autoij o ihsouj gemisate taj udriaj udatoj kai egemisan autaj ewj anw 2:7 Jesus saith unto them, Fill the waterpots with water. And they filled them up to the brim.
2:8 kai legei autoij antlhsate nun kai ferete tw arxitriklinw kai hnegkan 2:8 And he saith unto them, Draw out now, and bear unto the governor of the feast. And they bare it.
2:9 wj de egeusato o arxitriklinoj to udwr oinon gegenhmenon kai ouk hdei poqen estin oi de diakonoi hdeisan oi hntlhkotej to udwr fwnei ton numfion o arxitriklinoj 2:9 When the ruler of the feast had tasted the water that was made wine, and knew not whence it was: (but the servants which drew the water knew;) the governor of the feast called the bridegroom,
John 2:10 kai legei autw paj anqrwpoj prwton ton kalon oinon tiqhsin kai otan mequsqwsin tote ton elassw su tethrhkaj ton kalon oinon ewj arti John 2:10 And saith unto him, Every man at the beginning doth set forth good wine; and when men have well drunk, then that which is worse: but thou hast kept the good wine until now.
2:11 tauthn epoihsen thn arxhn twn shmeiwn o ihsouj en kana thj galilaiaj kai efanerwsen thn docan autou kai episteusan eij auton oi maqhtai autou 2:11 This beginning of miracles did Jesus in Cana of Galilee, and manifested forth his glory; and his disciples believed on him.
2:12 meta touto katebh eij kapernaoum autoj kai h mhthr autou kai oi adelfoi autou kai oi maqhtai autou kai ekei emeinan ou pollaj hmeraj 2:12 After this he went down to Capernaum, he, and his mother, and his brethren, and his disciples: and they continued there not many days.
2:13 kai egguj hn to pasxa twn ioudaiwn kai anebh eij ierosoluma o ihsouj 2:13 And the Jews' passover was at hand, and Jesus went up to Jerusalem,
2:14 kai euren en tw ierw touj pwlountaj boaj kai probata kai peristeraj kai touj kermatistaj kaqhmenouj 2:14 And found in the temple those that sold oxen and sheep and doves, and the changers of money sitting:
2:15 kai poihsaj fragellion ek sxoiniwn pantaj ecebalen ek tou ierou ta te probata kai touj boaj kai twn kollubistwn ecexeen to kerma kai taj trapezaj anestreyen 2:15 And when he had made a scourge of small cords, he drove them all out of the temple, and the sheep, and the oxen; and poured out the changers' money, and overthrew the tables;
2:16 kai toij taj peristeraj pwlousin eipen arate tauta enteuqen mh poieite ton oikon tou patroj mou oikon emporiou 2:16 And said unto them that sold doves, Take these things hence; make not my Father's house an house of merchandise.
2:17 emnhsqhsan de oi maqhtai autou oti gegrammenon estin o zhloj tou oikou sou katefagen me 2:17 And his disciples remembered that it was written, The zeal of thine house hath eaten me up.
2:18 apekriqhsan oun oi ioudaioi kai eipon autw ti shmeion deiknueij hmin oti tauta poieij 2:18 Then answered the Jews and said unto him, What sign shewest thou unto us, seeing that thou doest these things?
2:19 apekriqh o ihsouj kai eipen autoij lusate ton naon touton kai en trisin hmeraij egerw auton 2:19 Jesus answered and said unto them, Destroy this temple, and in three days I will raise it up.
John 2:20 eipon oun oi ioudaioi tessarakonta kai ec etesin wkodomhqh o naoj outoj kai su en trisin hmeraij egereij auton John 2:20 Then said the Jews, Forty and six years was this temple in building, and wilt thou rear it up in three days?
2:21 ekeinoj de elegen peri tou naou tou swmatoj autou 2:21 But he spake of the temple of his body.
2:22 ote oun hgerqh ek nekrwn emnhsqhsan oi maqhtai autou oti touto elegen autoij kai episteusan th grafh kai tw logw w eipen o ihsouj 2:22 When therefore he was risen from the dead, his disciples remembered that he had said this unto them; and they believed the scripture, and the word which Jesus had said.
2:23 wj de hn en ierosolumoij en tw pasxa en th eorth polloi episteusan eij to onoma autou qewrountej autou ta shmeia a epoiei 2:23 Now when he was in Jerusalem at the passover, in the feast day, many believed in his name, when they saw the miracles which he did.
2:24 autoj de o ihsouj ouk episteuen eauton autoij dia to auton ginwskein pantaj 2:24 But Jesus did not commit himself unto them, because he knew all men,
2:25 kai oti ou xreian eixen ina tij marturhsh peri tou anqrwpou autoj gar eginwsken ti hn en tw anqrwpw 2:25 And needed not that any should testify of man: for he knew what was in man.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles