Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE John 9

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 ||

John Chapter 9

Greek Textus ReceptusEnglish King James
John 9:1 kai paragwn eiden anqrwpon tuflon ek genethj John 9:1 And as Jesus passed by, he saw a man which was blind from his birth.
9:2 kai hrwthsan auton oi maqhtai autou legontej rabbi tij hmarten outoj h oi goneij autou ina tufloj gennhqh 9:2 And his disciples asked him, saying, Master, who did sin, this man, or his parents, that he was born blind?
9:3 apekriqh o ihsouj oute outoj hmarten oute oi goneij autou all ina fanerwqh ta erga tou qeou en autw 9:3 Jesus answered, Neither hath this man sinned, nor his parents: but that the works of God should be made manifest in him.
9:4 eme dei ergazesqai ta erga tou pemyantoj me ewj hmera estin erxetai nuc ote oudeij dunatai ergazesqai 9:4 I must work the works of him that sent me, while it is day: the night cometh, when no man can work.
9:5 otan en tw kosmw w fwj eimi tou kosmou 9:5 As long as I am in the world, I am the light of the world.
9:6 tauta eipwn eptusen xamai kai epoihsen phlon ek tou ptusmatoj kai epexrisen ton phlon epi touj ofqalmouj tou tuflou 9:6 When he had thus spoken, he spat on the ground, and made clay of the spittle, and he anointed the eyes of the blind man with the clay,
9:7 kai eipen autw upage niyai eij thn kolumbhqran tou silwam o ermhneuetai apestalmenoj aphlqen oun kai eniyato kai hlqen blepwn 9:7 And said unto him, Go, wash in the pool of Siloam, (which is by interpretation, Sent.) He went his way therefore, and washed, and came seeing.
9:8 oi oun geitonej kai oi qewrountej auton to proteron oti tufloj hn elegon oux outoj estin o kaqhmenoj kai prosaitwn 9:8 The neighbours therefore, and they which before had seen him that he was blind, said, Is not this he that sat and begged?
9:9 alloi elegon oti outoj estin alloi de oti omoioj autw estin ekeinoj elegen oti egw eimi 9:9 Some said, This is he: others said, He is like him: but he said, I am he.
John 9:10 elegon oun autw pwj anewxqhsan sou oi ofqalmoi John 9:10 Therefore said they unto him, How were thine eyes opened?
9:11 apekriqh ekeinoj kai eipen anqrwpoj legomenoj ihsouj phlon epoihsen kai epexrisen mou touj ofqalmouj kai eipen moi upage eij thn kolumbhqran tou silwam kai niyai apelqwn de kai niyamenoj anebleya 9:11 He answered and said, A man that is called Jesus made clay, and anointed mine eyes, and said unto me, Go to the pool of Siloam, and wash: and I went and washed, and I received sight.
9:12 eipon oun autw pou estin ekeinoj legei ouk oida 9:12 Then said they unto him, Where is he? He said, I know not.
9:13 agousin auton proj touj farisaiouj ton pote tuflon 9:13 They brought to the Pharisees him that aforetime was blind.
9:14 hn de sabbaton ote ton phlon epoihsen o ihsouj kai anewcen autou touj ofqalmouj 9:14 And it was the sabbath day when Jesus made the clay, and opened his eyes.
9:15 palin oun hrwtwn auton kai oi farisaioi pwj anebleyen o de eipen autoij phlon epeqhken epi touj ofqalmouj mou kai eniyamhn kai blepw 9:15 Then again the Pharisees also asked him how he had received his sight. He said unto them, He put clay upon mine eyes, and I washed, and do see.
9:16 elegon oun ek twn farisaiwn tinej outoj o anqrwpoj ouk estin para tou qeou oti to sabbaton ou threi alloi elegon pwj dunatai anqrwpoj amartwloj toiauta shmeia poiein kai sxisma hn en autoij 9:16 Therefore said some of the Pharisees, This man is not of God, because he keepeth not the sabbath day. Others said, How can a man that is a sinner do such miracles? And there was a division among them.
9:17 legousin tw tuflw palin su ti legeij peri autou oti hnoicen sou touj ofqalmouj o de eipen oti profhthj estin 9:17 They say unto the blind man again, What sayest thou of him, that he hath opened thine eyes? He said, He is a prophet.
9:18 ouk episteusan oun oi ioudaioi peri autou oti tufloj hn kai anebleyen ewj otou efwnhsan touj goneij autou tou anableyantoj 9:18 But the Jews did not believe concerning him, that he had been blind, and received his sight, until they called the parents of him that had received his sight.
9:19 kai hrwthsan autouj legontej outoj estin o uioj umwn on umeij legete oti tufloj egennhqh pwj oun arti blepei 9:19 And they asked them, saying, Is this your son, who ye say was born blind? how then doth he now see?
John 9:20 apekriqhsan autoij oi goneij autou kai eipon oidamen oti outoj estin o uioj hmwn kai oti tufloj egennhqh John 9:20 His parents answered them and said, We know that this is our son, and that he was born blind:
9:21 pwj de nun blepei ouk oidamen h tij hnoicen autou touj ofqalmouj hmeij ouk oidamen autoj hlikian exei auton erwthsate autoj peri autou lalhsei 9:21 But by what means he now seeth, we know not; or who hath opened his eyes, we know not: he is of age; ask him: he shall speak for himself.
9:22 tauta eipon oi goneij autou oti efobounto touj ioudaiouj hdh gar suneteqeinto oi ioudaioi ina ean tij auton omologhsh xriston aposunagwgoj genhtai 9:22 These words spake his parents, because they feared the Jews: for the Jews had agreed already, that if any man did confess that he was Christ, he should be put out of the synagogue.
9:23 dia touto oi goneij autou eipon oti hlikian exei auton erwthsate 9:23 Therefore said his parents, He is of age; ask him.
9:24 efwnhsan oun ek deuterou ton anqrwpon oj hn tufloj kai eipon autw doj docan tw qew hmeij oidamen oti o anqrwpoj outoj amartwloj estin 9:24 Then again called they the man that was blind, and said unto him, Give God the praise: we know that this man is a sinner.
9:25 apekriqh oun ekeinoj kai eipen ei amartwloj estin ouk oida en oida oti tufloj wn arti blepw 9:25 He answered and said, Whether he be a sinner or no, I know not: one thing I know, that, whereas I was blind, now I see.
9:26 eipon de autw palin ti epoihsen soi pwj hnoicen sou touj ofqalmouj 9:26 Then said they to him again, What did he to thee? how opened he thine eyes?
9:27 apekriqh autoij eipon umin hdh kai ouk hkousate ti palin qelete akouein mh kai umeij qelete autou maqhtai genesqai 9:27 He answered them, I have told you already, and ye did not hear: wherefore would ye hear it again? will ye also be his disciples?
9:28 eloidorhsan oun auton kai eipon su ei maqhthj ekeinou hmeij de tou mwsewj esmen maqhtai 9:28 Then they reviled him, and said, Thou art his disciple; but we are Moses' disciples.
9:29 hmeij oidamen oti mwsh lelalhken o qeoj touton de ouk oidamen poqen estin 9:29 We know that God spake unto Moses: as for this fellow, we know not from whence he is.
John 9:30 apekriqh o anqrwpoj kai eipen autoij en gar toutw qaumaston estin oti umeij ouk oidate poqen estin kai anewcen mou touj ofqalmouj John 9:30 The man answered and said unto them, Why herein is a marvellous thing, that ye know not from whence he is, and yet he hath opened mine eyes.
9:31 oidamen de oti amartwlwn o qeoj ouk akouei all ean tij qeosebhj h kai to qelhma autou poih toutou akouei 9:31 Now we know that God heareth not sinners: but if any man be a worshipper of God, and doeth his will, him he heareth.
9:32 ek tou aiwnoj ouk hkousqh oti hnoicen tij ofqalmouj tuflou gegennhmenou 9:32 Since the world began was it not heard that any man opened the eyes of one that was born blind.
9:33 ei mh hn outoj para qeou ouk hdunato poiein ouden 9:33 If this man were not of God, he could do nothing.
9:34 apekriqhsan kai eipon autw en amartiaij su egennhqhj oloj kai su didaskeij hmaj kai ecebalon auton ecw 9:34 They answered and said unto him, Thou wast altogether born in sins, and dost thou teach us? And they cast him out.
9:35 hkousen o ihsouj oti ecebalon auton ecw kai eurwn auton eipen autw su pisteueij eij ton uion tou qeou 9:35 Jesus heard that they had cast him out; and when he had found him, he said unto him, Dost thou believe on the Son of God?
9:36 apekriqh ekeinoj kai eipen tij estin kurie ina pisteusw eij auton 9:36 He answered and said, Who is he, Lord, that I might believe on him?
9:37 eipen de autw o ihsouj kai ewrakaj auton kai o lalwn meta sou ekeinoj estin 9:37 And Jesus said unto him, Thou hast both seen him, and it is he that talketh with thee.
9:38 o de efh pisteuw kurie kai prosekunhsen autw 9:38 And he said, Lord, I believe. And he worshipped him.
9:39 kai eipen o ihsouj eij krima egw eij ton kosmon touton hlqon ina oi mh blepontej blepwsin kai oi blepontej tufloi genwntai 9:39 And Jesus said, For judgment I am come into this world, that they which see not might see; and that they which see might be made blind.
John 9:40 kai hkousan ek twn farisaiwn tauta oi ontej met autou kai eipon autw mh kai hmeij tufloi esmen John 9:40 And some of the Pharisees which were with him heard these words, and said unto him, Are we blind also?
9:41 eipen autoij o ihsouj ei tufloi hte ouk an eixete amartian nun de legete oti blepomen h oun amartia umwn menei 9:41 Jesus said unto them, If ye were blind, ye should have no sin: but now ye say, We see; therefore your sin remaineth.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles