Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE John 7

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 ||

John Chapter 7

Greek Textus ReceptusEnglish King James
John 7:1 kai periepatei o ihsouj meta tauta en th galilaia ou gar hqelen en th ioudaia peripatein oti ezhtoun auton oi ioudaioi apokteinai John 7:1 After these things Jesus walked in Galilee: for he would not walk in Jewry, because the Jews sought to kill him.
7:2 hn de egguj h eorth twn ioudaiwn h skhnophgia 7:2 Now the Jews' feast of tabernacles was at hand.
7:3 eipon oun proj auton oi adelfoi autou metabhqi enteuqen kai upage eij thn ioudaian ina kai oi maqhtai sou qewrhswsin ta erga sou a poieij 7:3 His brethren therefore said unto him, Depart hence, and go into Judaea, that thy disciples also may see the works that thou doest.
7:4 oudeij gar en kruptw ti poiei kai zhtei autoj en parrhsia einai ei tauta poieij fanerwson seauton tw kosmw 7:4 For there is no man that doeth any thing in secret, and he himself seeketh to be known openly. If thou do these things, shew thyself to the world.
7:5 oude gar oi adelfoi autou episteuon eij auton 7:5 For neither did his brethren believe in him.
7:6 legei oun autoij o ihsouj o kairoj o emoj oupw parestin o de kairoj o umeteroj pantote estin etoimoj 7:6 Then Jesus said unto them, My time is not yet come: but your time is alway ready.
7:7 ou dunatai o kosmoj misein umaj eme de misei oti egw marturw peri autou oti ta erga autou ponhra estin 7:7 The world cannot hate you; but me it hateth, because I testify of it, that the works thereof are evil.
7:8 umeij anabhte eij thn eorthn tauthn egw oupw anabainw eij thn eorthn tauthn oti o kairoj o emoj oupw peplhrwtai 7:8 Go ye up unto this feast: I go not up yet unto this feast; for my time is not yet full come.
7:9 tauta de eipwn autoij emeinen en th galilaia 7:9 When he had said these words unto them, he abode still in Galilee.
John 7:10 wj de anebhsan oi adelfoi autou tote kai autoj anebh eij thn eorthn ou fanerwj all wj en kruptw John 7:10 But when his brethren were gone up, then went he also up unto the feast, not openly, but as it were in secret.
7:11 oi oun ioudaioi ezhtoun auton en th eorth kai elegon pou estin ekeinoj 7:11 Then the Jews sought him at the feast, and said, Where is he?
7:12 kai goggusmoj poluj peri autou hn en toij oxloij oi men elegon oti agaqoj estin alloi de elegon ou alla plana ton oxlon 7:12 And there was much murmuring among the people concerning him: for some said, He is a good man: others said, Nay; but he deceiveth the people.
7:13 oudeij mentoi parrhsia elalei peri autou dia ton fobon twn ioudaiwn 7:13 Howbeit no man spake openly of him for fear of the Jews.
7:14 hdh de thj eorthj mesoushj anebh o ihsouj eij to ieron kai edidasken 7:14 Now about the midst of the feast Jesus went up into the temple, and taught.
7:15 kai eqaumazon oi ioudaioi legontej pwj outoj grammata oiden mh memaqhkwj 7:15 And the Jews marvelled, saying, How knoweth this man letters, having never learned?
7:16 apekriqh autoij o ihsouj kai eipen h emh didaxh ouk estin emh alla tou pemyantoj me 7:16 Jesus answered them, and said, My doctrine is not mine, but his that sent me.
7:17 ean tij qelh to qelhma autou poiein gnwsetai peri thj didaxhj poteron ek tou qeou estin h egw ap emautou lalw 7:17 If any man will do his will, he shall know of the doctrine, whether it be of God, or whether I speak of myself.
7:18 o af eautou lalwn thn docan thn idian zhtei o de zhtwn thn docan tou pemyantoj auton outoj alhqhj estin kai adikia en autw ouk estin 7:18 He that speaketh of himself seeketh his own glory: but he that seeketh his glory that sent him, the same is true, and no unrighteousness is in him.
7:19 ou mwshj dedwken umin ton nomon kai oudeij ec umwn poiei ton nomon ti me zhteite apokteinai 7:19 Did not Moses give you the law, and yet none of you keepeth the law? Why go ye about to kill me?
John 7:20 apekriqh o oxloj kai eipen daimonion exeij tij se zhtei apokteinai John 7:20 The people answered and said, Thou hast a devil: who goeth about to kill thee?
7:21 apekriqh o ihsouj kai eipen autoij en ergon epoihsa kai pantej qaumazete 7:21 Jesus answered and said unto them, I have done one work, and ye all marvel.
7:22 dia touto mwshj dedwken umin thn peritomhn oux oti ek tou mwsewj estin all ek twn paterwn kai en sabbatw peritemnete anqrwpon 7:22 Moses therefore gave unto you circumcision; (not because it is of Moses, but of the fathers;) and ye on the sabbath day circumcise a man.
7:23 ei peritomhn lambanei anqrwpoj en sabbatw ina mh luqh o nomoj mwsewj emoi xolate oti olon anqrwpon ugih epoihsa en sabbatw 7:23 If a man on the sabbath day receive circumcision, that the law of Moses should not be broken; are ye angry at me, because I have made a man every whit whole on the sabbath day?
7:24 mh krinete kat oyin alla thn dikaian krisin krinate 7:24 Judge not according to the appearance, but judge righteous judgment.
7:25 elegon oun tinej ek twn ierosolumitwn oux outoj estin on zhtousin apokteinai 7:25 Then said some of them of Jerusalem, Is not this he, whom they seek to kill?
7:26 kai ide parrhsia lalei kai ouden autw legousin mhpote alhqwj egnwsan oi arxontej oti outoj estin alhqwj o xristoj 7:26 But, lo, he speaketh boldly, and they say nothing unto him. Do the rulers know indeed that this is the very Christ?
7:27 alla touton oidamen poqen estin o de xristoj otan erxhtai oudeij ginwskei poqen estin 7:27 Howbeit we know this man whence he is: but when Christ cometh, no man knoweth whence he is.
7:28 ekracen oun en tw ierw didaskwn o ihsouj kai legwn kame oidate kai oidate poqen eimi kai ap emautou ouk elhluqa all estin alhqinoj o pemyaj me on umeij ouk oidate 7:28 Then cried Jesus in the temple as he taught, saying, Ye both know me, and ye know whence I am: and I am not come of myself, but he that sent me is true, whom ye know not.
7:29 egw de oida auton oti par autou eimi kakeinoj me apesteilen 7:29 But I know him: for I am from him, and he hath sent me.
John 7:30 ezhtoun oun auton piasai kai oudeij epebalen ep auton thn xeira oti oupw elhluqei h wra autou John 7:30 Then they sought to take him: but no man laid hands on him, because his hour was not yet come.
7:31 polloi de ek tou oxlou episteusan eij auton kai elegon oti o xristoj otan elqh mhti pleiona shmeia toutwn poihsei wn outoj epoihsen 7:31 And many of the people believed on him, and said, When Christ cometh, will he do more miracles than these which this man hath done?
7:32 hkousan oi farisaioi tou oxlou gogguzontoj peri autou tauta kai apesteilan oi farisaioi kai oi arxiereij uphretaj ina piaswsin auton 7:32 The Pharisees heard that the people murmured such things concerning him; and the Pharisees and the chief priests sent officers to take him.
7:33 eipen oun autoij o ihsouj eti mikron xronon meq umwn eimi kai upagw proj ton pemyanta me 7:33 Then said Jesus unto them, Yet a little while am I with you, and then I go unto him that sent me.
7:34 zhthsete me kai oux eurhsete kai opou eimi egw umeij ou dunasqe elqein 7:34 Ye shall seek me, and shall not find me: and where I am, thither ye cannot come.
7:35 eipon oun oi ioudaioi proj eautouj pou outoj mellei poreuesqai oti hmeij oux eurhsomen auton mh eij thn diasporan twn ellhnwn mellei poreuesqai kai didaskein touj ellhnaj 7:35 Then said the Jews among themselves, Whither will he go, that we shall not find him? will he go unto the dispersed among the Gentiles, and teach the Gentiles?
7:36 tij estin outoj o logoj on eipen zhthsete me kai oux eurhsete kai opou eimi egw umeij ou dunasqe elqein 7:36 What manner of saying is this that he said, Ye shall seek me, and shall not find me: and where I am, thither ye cannot come?
7:37 en de th esxath hmera th megalh thj eorthj eisthkei o ihsouj kai ekracen legwn ean tij diya erxesqw proj me kai pinetw 7:37 In the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, If any man thirst, let him come unto me, and drink.
7:38 o pisteuwn eij eme kaqwj eipen h grafh potamoi ek thj koiliaj autou reusousin udatoj zwntoj 7:38 He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water.
7:39 touto de eipen peri tou pneumatoj ou emellon lambanein oi pisteuontej eij auton oupw gar hn pneuma agion oti o ihsouj oudepw edocasqh 7:39 (But this spake he of the Spirit, which they that believe on him should receive: for the Holy Ghost was not yet given; because that Jesus was not yet glorified.)
John 7:40 polloi oun ek tou oxlou akousantej ton logon elegon outoj estin alhqwj o profhthj John 7:40 Many of the people therefore, when they heard this saying, said, Of a truth this is the Prophet.
7:41 alloi elegon outoj estin o xristoj alloi de elegon mh gar ek thj galilaiaj o xristoj erxetai 7:41 Others said, This is the Christ. But some said, Shall Christ come out of Galilee?
7:42 ouxi h grafh eipen oti ek tou spermatoj dabid kai apo bhqleem thj kwmhj opou hn dabid o xristoj erxetai 7:42 Hath not the scripture said, That Christ cometh of the seed of David, and out of the town of Bethlehem, where David was?
7:43 sxisma oun en tw oxlw egeneto di auton 7:43 So there was a division among the people because of him.
7:44 tinej de hqelon ec autwn piasai auton all oudeij epebalen ep auton taj xeiraj 7:44 And some of them would have taken him; but no man laid hands on him.
7:45 hlqon oun oi uphretai proj touj arxiereij kai farisaiouj kai eipon autoij ekeinoi dia ti ouk hgagete auton 7:45 Then came the officers to the chief priests and Pharisees; and they said unto them, Why have ye not brought him?
7:46 apekriqhsan oi uphretai oudepote outwj elalhsen anqrwpoj wj outoj o anqrwpoj 7:46 The officers answered, Never man spake like this man.
7:47 apekriqhsan oun autoij oi farisaioi mh kai umeij peplanhsqe 7:47 Then answered them the Pharisees, Are ye also deceived?
7:48 mh tij ek twn arxontwn episteusen eij auton h ek twn farisaiwn 7:48 Have any of the rulers or of the Pharisees believed on him?
7:49 all o oxloj outoj o mh ginwskwn ton nomon epikataratoi eisin 7:49 But this people who knoweth not the law are cursed.
John 7:50 legei nikodhmoj proj autouj o elqwn nuktoj proj auton eij wn ec autwn John 7:50 Nicodemus saith unto them, (he that came to Jesus by night, being one of them,)
7:51 mh o nomoj hmwn krinei ton anqrwpon ean mh akoush par autou proteron kai gnw ti poiei 7:51 Doth our law judge any man, before it hear him, and know what he doeth?
7:52 apekriqhsan kai eipon autw mh kai su ek thj galilaiaj ei ereunhson kai ide oti profhthj ek thj galilaiaj ouk eghgertai 7:52 They answered and said unto him, Art thou also of Galilee? Search, and look: for out of Galilee ariseth no prophet.
7:53 kai eporeuqh ekastoj eij ton oikon autou 7:53 And every man went unto his own house.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles