Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE John 15

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 ||

John Chapter 15

Greek Textus ReceptusEnglish King James
John 15:1 egw eimi h ampeloj h alhqinh kai o pathr mou o gewrgoj estin John 15:1 I am the true vine, and my Father is the husbandman.
15:2 pan klhma en emoi mh feron karpon airei auto kai pan to karpon feron kaqairei auto ina pleiona karpon ferh 15:2 Every branch in me that beareth not fruit he taketh away: and every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit.
15:3 hdh umeij kaqaroi este dia ton logon on lelalhka umin 15:3 Now ye are clean through the word which I have spoken unto you.
15:4 meinate en emoi kagw en umin kaqwj to klhma ou dunatai karpon ferein af eautou ean mh meinh en th ampelw outwj oude umeij ean mh en emoi meinhte 15:4 Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine; no more can ye, except ye abide in me.
15:5 egw eimi h ampeloj umeij ta klhmata o menwn en emoi kagw en autw outoj ferei karpon polun oti xwrij emou ou dunasqe poiein ouden 15:5 I am the vine, ye are the branches: He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit: for without me ye can do nothing.
15:6 ean mh tij meinh en emoi eblhqh ecw wj to klhma kai echranqh kai sunagousin auta kai eij pur ballousin kai kaietai 15:6 If a man abide not in me, he is cast forth as a branch, and is withered; and men gather them, and cast them into the fire, and they are burned.
15:7 ean meinhte en emoi kai ta rhmata mou en umin meinh o ean qelhte aithsesqe kai genhsetai umin 15:7 If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you.
15:8 en toutw edocasqh o pathr mou ina karpon polun ferhte kai genhsesqe emoi maqhtai 15:8 Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit; so shall ye be my disciples.
15:9 kaqwj hgaphsen me o pathr kagw hgaphsa umaj meinate en th agaph th emh 15:9 As the Father hath loved me, so have I loved you: continue ye in my love.
John 15:10 ean taj entolaj mou thrhshte meneite en th agaph mou kaqwj egw taj entolaj tou patroj mou tethrhka kai menw autou en th agaph John 15:10 If ye keep my commandments, ye shall abide in my love; even as I have kept my Father's commandments, and abide in his love.
15:11 tauta lelalhka umin ina h xara h emh en umin meinh kai h xara umwn plhrwqh 15:11 These things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full.
15:12 auth estin h entolh h emh ina agapate allhlouj kaqwj hgaphsa umaj 15:12 This is my commandment, That ye love one another, as I have loved you.
15:13 meizona tauthj agaphn oudeij exei ina tij thn yuxhn autou qh uper twn filwn autou 15:13 Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends.
15:14 umeij filoi mou este ean poihte osa egw entellomai umin 15:14 Ye are my friends, if ye do whatsoever I command you.
15:15 ouketi umaj legw doulouj oti o douloj ouk oiden ti poiei autou o kurioj umaj de eirhka filouj oti panta a hkousa para tou patroj mou egnwrisa umin 15:15 Henceforth I call you not servants; for the servant knoweth not what his lord doeth: but I have called you friends; for all things that I have heard of my Father I have made known unto you.
15:16 oux umeij me ecelecasqe all egw ecelecamhn umaj kai eqhka umaj ina umeij upaghte kai karpon ferhte kai o karpoj umwn menh ina o ti an aithshte ton patera en tw onomati mou dw umin 15:16 Ye have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you, that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain: that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, he may give it you.
15:17 tauta entellomai umin ina agapate allhlouj 15:17 These things I command you, that ye love one another.
15:18 ei o kosmoj umaj misei ginwskete oti eme prwton umwn memishken 15:18 If the world hate you, ye know that it hated me before it hated you.
15:19 ei ek tou kosmou hte o kosmoj an to idion efilei oti de ek tou kosmou ouk este all egw ecelecamhn umaj ek tou kosmou dia touto misei umaj o kosmoj 15:19 If ye were of the world, the world would love his own: but because ye are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hateth you.
John 15:20 mnhmoneuete tou logou ou egw eipon umin ouk estin douloj meizwn tou kuriou autou ei eme ediwcan kai umaj diwcousin ei ton logon mou ethrhsan kai ton umeteron thrhsousin John 15:20 Remember the word that I said unto you, The servant is not greater than his lord. If they have persecuted me, they will also persecute you; if they have kept my saying, they will keep yours also.
15:21 alla tauta panta poihsousin umin dia to onoma mou oti ouk oidasin ton pemyanta me 15:21 But all these things will they do unto you for my name's sake, because they know not him that sent me.
15:22 ei mh hlqon kai elalhsa autoij amartian ouk eixon nun de profasin ouk exousin peri thj amartiaj autwn 15:22 If I had not come and spoken unto them, they had not had sin: but now they have no cloke for their sin.
15:23 o eme miswn kai ton patera mou misei 15:23 He that hateth me hateth my Father also.
15:24 ei ta erga mh epoihsa en autoij a oudeij alloj pepoihken amartian ouk eixon nun de kai ewrakasin kai memishkasin kai eme kai ton patera mou 15:24 If I had not done among them the works which none other man did, they had not had sin: but now have they both seen and hated both me and my Father.
15:25 all ina plhrwqh o logoj o gegrammenoj en tw nomw autwn oti emishsan me dwrean 15:25 But this cometh to pass, that the word might be fulfilled that is written in their law, They hated me without a cause.
15:26 otan de elqh o paraklhtoj on egw pemyw umin para tou patroj to pneuma thj alhqeiaj o para tou patroj ekporeuetai ekeinoj marturhsei peri emou 15:26 But when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth, which proceedeth from the Father, he shall testify of me:
15:27 kai umeij de martureite oti ap arxhj met emou este 15:27 And ye also shall bear witness, because ye have been with me from the beginning.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles