Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE John 14

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 ||

John Chapter 14

Greek Textus ReceptusEnglish King James
John 14:1 mh tarassesqw umwn h kardia pisteuete eij ton qeon kai eij eme pisteuete John 14:1 Let not your heart be troubled: ye believe in God, believe also in me.
14:2 en th oikia tou patroj mou monai pollai eisin ei de mh eipon an umin poreuomai etoimasai topon umin 14:2 In my Father's house are many mansions: if it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you.
14:3 kai ean poreuqw kai etoimasw umin topon palin erxomai kai paralhyomai umaj proj emauton ina opou eimi egw kai umeij hte 14:3 And if I go and prepare a place for you, I will come again, and receive you unto myself; that where I am, there ye may be also.
14:4 kai opou egw upagw oidate kai thn odon oidate 14:4 And whither I go ye know, and the way ye know.
14:5 legei autw qwmaj kurie ouk oidamen pou upageij kai pwj dunameqa thn odon eidenai 14:5 Thomas saith unto him, Lord, we know not whither thou goest; and how can we know the way?
14:6 legei autw o ihsouj egw eimi h odoj kai h alhqeia kai h zwh oudeij erxetai proj ton patera ei mh di emou 14:6 Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by me.
14:7 ei egnwkeite me kai ton patera mou egnwkeite an kai ap arti ginwskete auton kai ewrakate auton 14:7 If ye had known me, ye should have known my Father also: and from henceforth ye know him, and have seen him.
14:8 legei autw filippoj kurie deicon hmin ton patera kai arkei hmin 14:8 Philip saith unto him, Lord, shew us the Father, and it sufficeth us.
14:9 legei autw o ihsouj tosouton xronon meq umwn eimi kai ouk egnwkaj me filippe o ewrakwj eme ewraken ton patera kai pwj su legeij deicon hmin ton patera 14:9 Jesus saith unto him, Have I been so long time with you, and yet hast thou not known me, Philip? he that hath seen me hath seen the Father; and how sayest thou then, Shew us the Father?
John 14:10 ou pisteueij oti egw en tw patri kai o pathr en emoi estin ta rhmata a egw lalw umin ap emautou ou lalw o de pathr o en emoi menwn autoj poiei ta erga John 14:10 Believest thou not that I am in the Father, and the Father in me? the words that I speak unto you I speak not of myself: but the Father that dwelleth in me, he doeth the works.
14:11 pisteuete moi oti egw en tw patri kai o pathr en emoi ei de mh dia ta erga auta pisteuete moi 14:11 Believe me that I am in the Father, and the Father in me: or else believe me for the very works' sake.
14:12 amhn amhn legw umin o pisteuwn eij eme ta erga a egw poiw kakeinoj poihsei kai meizona toutwn poihsei oti egw proj ton patera mou poreuomai 14:12 Verily, verily, I say unto you, He that believeth on me, the works that I do shall he do also; and greater works than these shall he do; because I go unto my Father.
14:13 kai o ti an aithshte en tw onomati mou touto poihsw ina docasqh o pathr en tw uiw 14:13 And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son.
14:14 ean ti aithshte en tw onomati mou egw poihsw 14:14 If ye shall ask any thing in my name, I will do it.
14:15 ean agapate me taj entolaj taj emaj thrhsate 14:15 If ye love me, keep my commandments.
14:16 kai egw erwthsw ton patera kai allon paraklhton dwsei umin ina menh meq umwn eij ton aiwna 14:16 And I will pray the Father, and he shall give you another Comforter, that he may abide with you for ever;
14:17 to pneuma thj alhqeiaj o o kosmoj ou dunatai labein oti ou qewrei auto oude ginwskei auto umeij de ginwskete auto oti par umin menei kai en umin estai 14:17 Even the Spirit of truth; whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him: but ye know him; for he dwelleth with you, and shall be in you.
14:18 ouk afhsw umaj orfanouj erxomai proj umaj 14:18 I will not leave you comfortless: I will come to you.
14:19 eti mikron kai o kosmoj me ouk eti qewrei umeij de qewreite me oti egw zw kai umeij zhsesqe 14:19 Yet a little while, and the world seeth me no more; but ye see me: because I live, ye shall live also.
John 14:20 en ekeinh th hmera gnwsesqe umeij oti egw en tw patri mou kai umeij en emoi kagw en umin John 14:20 At that day ye shall know that I am in my Father, and ye in me, and I in you.
14:21 o exwn taj entolaj mou kai thrwn autaj ekeinoj estin o agapwn me o de agapwn me agaphqhsetai upo tou patroj mou kai egw agaphsw auton kai emfanisw autw emauton 14:21 He that hath my commandments, and keepeth them, he it is that loveth me: and he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him, and will manifest myself to him.
14:22 legei autw ioudaj oux o iskariwthj kurie ti gegonen oti hmin melleij emfanizein seauton kai ouxi tw kosmw 14:22 Judas saith unto him, not Iscariot, Lord, how is it that thou wilt manifest thyself unto us, and not unto the world?
14:23 apekriqh o ihsouj kai eipen autw ean tij agapa me ton logon mou thrhsei kai o pathr mou agaphsei auton kai proj auton eleusomeqa kai monhn par autw poihsomen 14:23 Jesus answered and said unto him, If a man love me, he will keep my words: and my Father will love him, and we will come unto him, and make our abode with him.
14:24 o mh agapwn me touj logouj mou ou threi kai o logoj on akouete ouk estin emoj alla tou pemyantoj me patroj 14:24 He that loveth me not keepeth not my sayings: and the word which ye hear is not mine, but the Father's which sent me.
14:25 tauta lelalhka umin par umin menwn 14:25 These things have I spoken unto you, being yet present with you.
14:26 o de paraklhtoj to pneuma to agion o pemyei o pathr en tw onomati mou ekeinoj umaj didacei panta kai upomnhsei umaj panta a eipon umin 14:26 But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you.
14:27 eirhnhn afihmi umin eirhnhn thn emhn didwmi umin ou kaqwj o kosmoj didwsin egw didwmi umin mh tarassesqw umwn h kardia mhde deiliatw 14:27 Peace I leave with you, my peace I give unto you: not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid.
14:28 hkousate oti egw eipon umin upagw kai erxomai proj umaj ei hgapate me exarhte an oti eipon poreuomai proj ton patera oti o pathr mou meizwn mou estin 14:28 Ye have heard how I said unto you, I go away, and come again unto you. If ye loved me, ye would rejoice, because I said, I go unto the Father: for my Father is greater than I.
14:29 kai nun eirhka umin prin genesqai ina otan genhtai pisteushte 14:29 And now I have told you before it come to pass, that, when it is come to pass, ye might believe.
John 14:30 ouk eti polla lalhsw meq umwn erxetai gar o tou kosmou toutou arxwn kai en emoi ouk exei ouden John 14:30 Hereafter I will not talk much with you: for the prince of this world cometh, and hath nothing in me.
14:31 all ina gnw o kosmoj oti agapw ton patera kai kaqwj eneteilato moi o pathr outwj poiw egeiresqe agwmen enteuqen 14:31 But that the world may know that I love the Father; and as the Father gave me commandment, even so I do. Arise, let us go hence.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles