Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE John 21

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21

John Chapter 21

Greek Textus ReceptusEnglish King James
John 21:1 meta tauta efanerwsen eauton palin o ihsouj toij maqhtaij epi thj qalasshj thj tiberiadoj efanerwsen de outwj John 21:1 After these things Jesus shewed himself again to the disciples at the sea of Tiberias; and on this wise shewed he himself.
21:2 hsan omou simwn petroj kai qwmaj o legomenoj didumoj kai naqanahl o apo kana thj galilaiaj kai oi tou zebedaiou kai alloi ek twn maqhtwn autou duo 21:2 There were together Simon Peter, and Thomas called Didymus, and Nathanael of Cana in Galilee, and the sons of Zebedee, and two other of his disciples.
21:3 legei autoij simwn petroj upagw alieuein legousin autw erxomeqa kai hmeij sun soi echlqon kai anebhsan eij to ploion euquj kai en ekeinh th nukti epiasan ouden 21:3 Simon Peter saith unto them, I go a fishing. They say unto him, We also go with thee. They went forth, and entered into a ship immediately; and that night they caught nothing.
21:4 prwiaj de hdh genomenhj esth o ihsouj eij ton aigialon ou mentoi hdeisan oi maqhtai oti ihsouj estin 21:4 But when the morning was now come, Jesus stood on the shore: but the disciples knew not that it was Jesus.
21:5 legei oun autoij o ihsouj paidia mh ti prosfagion exete apekriqhsan autw ou 21:5 Then Jesus saith unto them, Children, have ye any meat? They answered him, No.
21:6 o de eipen autoij balete eij ta decia merh tou ploiou to diktuon kai eurhsete ebalon oun kai ouk eti auto elkusai isxusan apo tou plhqouj twn ixquwn 21:6 And he said unto them, Cast the net on the right side of the ship, and ye shall find. They cast therefore, and now they were not able to draw it for the multitude of fishes.
21:7 legei oun o maqhthj ekeinoj on hgapa o ihsouj tw petrw o kurioj estin simwn oun petroj akousaj oti o kurioj estin ton ependuthn diezwsato hn gar gumnoj kai ebalen eauton eij thn qalassan 21:7 Therefore that disciple whom Jesus loved saith unto Peter, It is the Lord. Now when Simon Peter heard that it was the Lord, he girt his fisher's coat unto him, (for he was naked,) and did cast himself into the sea.
21:8 oi de alloi maqhtai tw ploiariw hlqon ou gar hsan makran apo thj ghj all wj apo phxwn diakosiwn surontej to diktuon twn ixquwn 21:8 And the other disciples came in a little ship; (for they were not far from land, but as it were two hundred cubits,) dragging the net with fishes.
21:9 wj oun apebhsan eij thn ghn blepousin anqrakian keimenhn kai oyarion epikeimenon kai arton 21:9 As soon then as they were come to land, they saw a fire of coals there, and fish laid thereon, and bread.
John 21:10 legei autoij o ihsouj enegkate apo twn oyariwn wn epiasate nun John 21:10 Jesus saith unto them, Bring of the fish which ye have now caught.
21:11 anebh simwn petroj kai eilkusen to diktuon epi thj ghj meston ixquwn megalwn ekaton penthkontatriwn kai tosoutwn ontwn ouk esxisqh to diktuon 21:11 Simon Peter went up, and drew the net to land full of great fishes, an hundred and fifty and three: and for all there were so many, yet was not the net broken.
21:12 legei autoij o ihsouj deute aristhsate oudeij de etolma twn maqhtwn ecetasai auton su tij ei eidotej oti o kurioj estin 21:12 Jesus saith unto them, Come and dine. And none of the disciples durst ask him, Who art thou? knowing that it was the Lord.
21:13 erxetai oun o ihsouj kai lambanei ton arton kai didwsin autoij kai to oyarion omoiwj 21:13 Jesus then cometh, and taketh bread, and giveth them, and fish likewise.
21:14 touto hdh triton efanerwqh o ihsouj toij maqhtaij autou egerqeij ek nekrwn 21:14 This is now the third time that Jesus shewed himself to his disciples, after that he was risen from the dead.
21:15 ote oun hristhsan legei tw simwni petrw o ihsouj simwn iwna agapaj me pleion toutwn legei autw nai kurie su oidaj oti filw se legei autw boske ta arnia mou 21:15 So when they had dined, Jesus saith to Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than these? He saith unto him, Yea, Lord; thou knowest that I love thee. He saith unto him, Feed my lambs.
21:16 legei autw palin deuteron simwn iwna agapaj me legei autw nai kurie su oidaj oti filw se legei autw poimaine ta probata mou 21:16 He saith to him again the second time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? He saith unto him, Yea, Lord; thou knowest that I love thee. He saith unto him, Feed my sheep.
21:17 legei autw to triton simwn iwna fileij me eluphqh o petroj oti eipen autw to triton fileij me kai eipen autw kurie su panta oidaj su ginwskeij oti filw se legei autw o ihsouj boske ta probata mou 21:17 He saith unto him the third time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Peter was grieved because he said unto him the third time, Lovest thou me? And he said unto him, Lord, thou knowest all things; thou knowest that I love thee. Jesus saith unto him, Feed my sheep.
21:18 amhn amhn legw soi ote hj newteroj ezwnnuej seauton kai periepateij opou hqelej otan de ghrashj ekteneij taj xeiraj sou kai alloj se zwsei kai oisei opou ou qeleij 21:18 Verily, verily, I say unto thee, When thou wast young, thou girdedst thyself, and walkedst whither thou wouldest: but when thou shalt be old, thou shalt stretch forth thy hands, and another shall gird thee, and carry thee whither thou wouldest not.
21:19 touto de eipen shmainwn poiw qanatw docasei ton qeon kai touto eipwn legei autw akolouqei moi 21:19 This spake he, signifying by what death he should glorify God. And when he had spoken this, he saith unto him, Follow me.
John 21:20 epistrafeij de o petroj blepei ton maqhthn on hgapa o ihsouj akolouqounta oj kai anepesen en tw deipnw epi to sthqoj autou kai eipen kurie tij estin o paradidouj se John 21:20 Then Peter, turning about, seeth the disciple whom Jesus loved following; which also leaned on his breast at supper, and said, Lord, which is he that betrayeth thee?
21:21 touton idwn o petroj legei tw ihsou kurie outoj de ti 21:21 Peter seeing him saith to Jesus, Lord, and what shall this man do?
21:22 legei autw o ihsouj ean auton qelw menein ewj erxomai ti proj se su akolouqei moi 21:22 Jesus saith unto him, If I will that he tarry till I come, what is that to thee? follow thou me.
21:23 echlqen oun o logoj outoj eij touj adelfouj oti o maqhthj ekeinoj ouk apoqnhskei kai ouk eipen autw o ihsouj oti ouk apoqnhskei all ean auton qelw menein ewj erxomai ti proj se 21:23 Then went this saying abroad among the brethren, that that disciple should not die: yet Jesus said not unto him, He shall not die; but, If I will that he tarry till I come, what is that to thee?
21:24 outoj estin o maqhthj o marturwn peri toutwn kai grayaj tauta kai oidamen oti alhqhj estin h marturia autou 21:24 This is the disciple which testifieth of these things, and wrote these things: and we know that his testimony is true.
21:25 estin de kai alla polla osa epoihsen o ihsouj atina ean grafhtai kaq en oude auton oimai ton kosmon xwrhsai ta grafomena biblia amhn 21:25 And there are also many other things which Jesus did, the which, if they should be written every one, I suppose that even the world itself could not contain the books that should be written. Amen.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles