Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE John 4

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 ||

John Chapter 4

Greek Textus ReceptusEnglish King James
John 4:1 wj oun egnw o kurioj oti hkousan oi farisaioi oti ihsouj pleionaj maqhtaj poiei kai baptizei h iwannhj John 4:1 When therefore the Lord knew how the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John,
4:2 kaitoige ihsouj autoj ouk ebaptizen all oi maqhtai autou 4:2 (Though Jesus himself baptized not, but his disciples,)
4:3 afhken thn ioudaian kai aphlqen palin eij thn galilaian 4:3 He left Judaea, and departed again into Galilee.
4:4 edei de auton dierxesqai dia thj samareiaj 4:4 And he must needs go through Samaria.
4:5 erxetai oun eij polin thj samareiaj legomenhn suxar plhsion tou xwriou o edwken iakwb iwshf tw uiw autou 4:5 Then cometh he to a city of Samaria, which is called Sychar, near to the parcel of ground that Jacob gave to his son Joseph.
4:6 hn de ekei phgh tou iakwb o oun ihsouj kekopiakwj ek thj odoiporiaj ekaqezeto outwj epi th phgh wra hn wsei ekth 4:6 Now Jacob's well was there. Jesus therefore, being wearied with his journey, sat thus on the well: and it was about the sixth hour.
4:7 erxetai gunh ek thj samareiaj antlhsai udwr legei auth o ihsouj doj moi piein 4:7 There cometh a woman of Samaria to draw water: Jesus saith unto her, Give me to drink.
4:8 oi gar maqhtai autou apelhluqeisan eij thn polin ina trofaj agoraswsin 4:8 (For his disciples were gone away unto the city to buy meat.)
4:9 legei oun autw h gunh h samareitij pwj su ioudaioj wn par emou piein aiteij oushj gunaikoj samareitidoj ou gar sugxrwntai ioudaioi samareitaij 4:9 Then saith the woman of Samaria unto him, How is it that thou, being a Jew, askest drink of me, which am a woman of Samaria? for the Jews have no dealings with the Samaritans.
John 4:10 apekriqh ihsouj kai eipen auth ei hdeij thn dwrean tou qeou kai tij estin o legwn soi doj moi piein su an hthsaj auton kai edwken an soi udwr zwn John 4:10 Jesus answered and said unto her, If thou knewest the gift of God, and who it is that saith to thee, Give me to drink; thou wouldest have asked of him, and he would have given thee living water.
4:11 legei autw h gunh kurie oute antlhma exeij kai to frear estin baqu poqen oun exeij to udwr to zwn 4:11 The woman saith unto him, Sir, thou hast nothing to draw with, and the well is deep: from whence then hast thou that living water?
4:12 mh su meizwn ei tou patroj hmwn iakwb oj edwken hmin to frear kai autoj ec autou epien kai oi uioi autou kai ta qremmata autou 4:12 Art thou greater than our father Jacob, which gave us the well, and drank thereof himself, and his children, and his cattle?
4:13 apekriqh o ihsouj kai eipen auth paj o pinwn ek tou udatoj toutou diyhsei palin 4:13 Jesus answered and said unto her, Whosoever drinketh of this water shall thirst again:
4:14 oj d an pih ek tou udatoj ou egw dwsw autw ou mh diyhsh eij ton aiwna alla to udwr o dwsw autw genhsetai en autw phgh udatoj allomenou eij zwhn aiwnion 4:14 But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst; but the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life.
4:15 legei proj auton h gunh kurie doj moi touto to udwr ina mh diyw mhde erxwmai enqade antlein 4:15 The woman saith unto him, Sir, give me this water, that I thirst not, neither come hither to draw.
4:16 legei auth o ihsouj upage fwnhson ton andra sou kai elqe enqade 4:16 Jesus saith unto her, Go, call thy husband, and come hither.
4:17 apekriqh h gunh kai eipen ouk exw andra legei auth o ihsouj kalwj eipaj oti andra ouk exw 4:17 The woman answered and said, I have no husband. Jesus said unto her, Thou hast well said, I have no husband:
4:18 pente gar andraj esxej kai nun on exeij ouk estin sou anhr touto alhqej eirhkaj 4:18 For thou hast had five husbands; and he whom thou now hast is not thy husband: in that saidst thou truly.
4:19 legei autw h gunh kurie qewrw oti profhthj ei su 4:19 The woman saith unto him, Sir, I perceive that thou art a prophet.
John 4:20 oi paterej hmwn en toutw tw orei prosekunhsan kai umeij legete oti en ierosolumoij estin o topoj opou dei proskunein John 4:20 Our fathers worshipped in this mountain; and ye say, that in Jerusalem is the place where men ought to worship.
4:21 legei auth o ihsouj gunai pisteuson moi oti erxetai wra ote oute en tw orei toutw oute en ierosolumoij proskunhsete tw patri 4:21 Jesus saith unto her, Woman, believe me, the hour cometh, when ye shall neither in this mountain, nor yet at Jerusalem, worship the Father.
4:22 umeij proskuneite o ouk oidate hmeij proskunoumen o oidamen oti h swthria ek twn ioudaiwn estin 4:22 Ye worship ye know not what: we know what we worship: for salvation is of the Jews.
4:23 all erxetai wra kai nun estin ote oi alhqinoi proskunhtai proskunhsousin tw patri en pneumati kai alhqeia kai gar o pathr toioutouj zhtei touj proskunountaj auton 4:23 But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth: for the Father seeketh such to worship him.
4:24 pneuma o qeoj kai touj proskunountaj auton en pneumati kai alhqeia dei proskunein 4:24 God is a Spirit: and they that worship him must worship him in spirit and in truth.
4:25 legei autw h gunh oida oti messiaj erxetai o legomenoj xristoj otan elqh ekeinoj anaggelei hmin panta 4:25 The woman saith unto him, I know that Messias cometh, which is called Christ: when he is come, he will tell us all things.
4:26 legei auth o ihsouj egw eimi o lalwn soi 4:26 Jesus saith unto her, I that speak unto thee am he.
4:27 kai epi toutw hlqon oi maqhtai autou kai eqaumasan oti meta gunaikoj elalei oudeij mentoi eipen ti zhteij h ti laleij met authj 4:27 And upon this came his disciples, and marvelled that he talked with the woman: yet no man said, What seekest thou? or, Why talkest thou with her?
4:28 afhken oun thn udrian authj h gunh kai aphlqen eij thn polin kai legei toij anqrwpoij 4:28 The woman then left her waterpot, and went her way into the city, and saith to the men,
4:29 deute idete anqrwpon oj eipen moi panta osa epoihsa mhti outoj estin o xristoj 4:29 Come, see a man, which told me all things that ever I did: is not this the Christ?
John 4:30 echlqon oun ek thj polewj kai hrxonto proj auton John 4:30 Then they went out of the city, and came unto him.
4:31 en de tw metacu hrwtwn auton oi maqhtai legontej rabbi fage 4:31 In the mean while his disciples prayed him, saying, Master, eat.
4:32 o de eipen autoij egw brwsin exw fagein hn umeij ouk oidate 4:32 But he said unto them, I have meat to eat that ye know not of.
4:33 elegon oun oi maqhtai proj allhlouj mh tij hnegken autw fagein 4:33 Therefore said the disciples one to another, Hath any man brought him ought to eat?
4:34 legei autoij o ihsouj emon brwma estin ina poiw to qelhma tou pemyantoj me kai teleiwsw autou to ergon 4:34 Jesus saith unto them, My meat is to do the will of him that sent me, and to finish his work.
4:35 oux umeij legete oti eti tetramhnon estin kai o qerismoj erxetai idou legw umin eparate touj ofqalmouj umwn kai qeasasqe taj xwraj oti leukai eisin proj qerismon hdh 4:35 Say not ye, There are yet four months, and then cometh harvest? behold, I say unto you, Lift up your eyes, and look on the fields; for they are white already to harvest.
4:36 kai o qerizwn misqon lambanei kai sunagei karpon eij zwhn aiwnion ina kai o speirwn omou xairh kai o qerizwn 4:36 And he that reapeth receiveth wages, and gathereth fruit unto life eternal: that both he that soweth and he that reapeth may rejoice together.
4:37 en gar toutw o logoj estin alhqinoj oti alloj estin o speirwn kai alloj o qerizwn 4:37 And herein is that saying true, One soweth, and another reapeth.
4:38 egw apesteila umaj qerizein o oux umeij kekopiakate alloi kekopiakasin kai umeij eij ton kopon autwn eiselhluqate 4:38 I sent you to reap that whereon ye bestowed no labour: other men laboured, and ye are entered into their labours.
4:39 ek de thj polewj ekeinhj polloi episteusan eij auton twn samareitwn dia ton logon thj gunaikoj marturoushj oti eipen moi panta osa epoihsa 4:39 And many of the Samaritans of that city believed on him for the saying of the woman, which testified, He told me all that ever I did.
John 4:40 wj oun hlqon proj auton oi samareitai hrwtwn auton meinai par autoij kai emeinen ekei duo hmeraj John 4:40 So when the Samaritans were come unto him, they besought him that he would tarry with them: and he abode there two days.
4:41 kai pollw pleiouj episteusan dia ton logon autou 4:41 And many more believed because of his own word;
4:42 th te gunaiki elegon oti ouketi dia thn shn lalian pisteuomen autoi gar akhkoamen kai oidamen oti outoj estin alhqwj o swthr tou kosmou o xristoj 4:42 And said unto the woman, Now we believe, not because of thy saying: for we have heard him ourselves, and know that this is indeed the Christ, the Saviour of the world.
4:43 meta de taj duo hmeraj echlqen ekeiqen kai aphlqen eij thn galilaian 4:43 Now after two days he departed thence, and went into Galilee.
4:44 autoj gar o ihsouj emarturhsen oti profhthj en th idia patridi timhn ouk exei 4:44 For Jesus himself testified, that a prophet hath no honour in his own country.
4:45 ote oun hlqen eij thn galilaian edecanto auton oi galilaioi panta ewrakotej a epoihsen en ierosolumoij en th eorth kai autoi gar hlqon eij thn eorthn 4:45 Then when he was come into Galilee, the Galilaeans received him, having seen all the things that he did at Jerusalem at the feast: for they also went unto the feast.
4:46 hlqen oun o ihsouj palin eij thn kana thj galilaiaj opou epoihsen to udwr oinon kai hn tij basilikoj ou o uioj hsqenei en kapernaoum 4:46 So Jesus came again into Cana of Galilee, where he made the water wine. And there was a certain nobleman, whose son was sick at Capernaum.
4:47 outoj akousaj oti ihsouj hkei ek thj ioudaiaj eij thn galilaian aphlqen proj auton kai hrwta auton ina katabh kai iashtai autou ton uion hmellen gar apoqnhskein 4:47 When he heard that Jesus was come out of Judaea into Galilee, he went unto him, and besought him that he would come down, and heal his son: for he was at the point of death.
4:48 eipen oun o ihsouj proj auton ean mh shmeia kai terata idhte ou mh pisteushte 4:48 Then said Jesus unto him, Except ye see signs and wonders, ye will not believe.
4:49 legei proj auton o basilikoj kurie katabhqi prin apoqanein to paidion mou 4:49 The nobleman saith unto him, Sir, come down ere my child die.
John 4:50 legei autw o ihsouj poreuou o uioj sou zh kai episteusen o anqrwpoj tw logw w eipen autw ihsouj kai eporeueto John 4:50 Jesus saith unto him, Go thy way; thy son liveth. And the man believed the word that Jesus had spoken unto him, and he went his way.
4:51 hdh de autou katabainontoj oi douloi autou aphnthsan autw kai aphggeilan legontej oti o paij sou zh 4:51 And as he was now going down, his servants met him, and told him, saying, Thy son liveth.
4:52 epuqeto oun par autwn thn wran en h komyoteron esxen kai eipon autw oti xqej wran ebdomhn afhken auton o puretoj 4:52 Then enquired he of them the hour when he began to amend. And they said unto him, Yesterday at the seventh hour the fever left him.
4:53 egnw oun o pathr oti en ekeinh th wra en h eipen autw o ihsouj oti o uioj sou zh kai episteusen autoj kai h oikia autou olh 4:53 So the father knew that it was at the same hour, in the which Jesus said unto him, Thy son liveth: and himself believed, and his whole house.
4:54 touto palin deuteron shmeion epoihsen o ihsouj elqwn ek thj ioudaiaj eij thn galilaian 4:54 This is again the second miracle that Jesus did, when he was come out of Judaea into Galilee.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles