Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE John 10

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 ||

John Chapter 10

Greek Textus ReceptusEnglish King James
John 10:1 amhn amhn legw umin o mh eiserxomenoj dia thj quraj eij thn aulhn twn probatwn alla anabainwn allaxoqen ekeinoj klepthj estin kai lhsthj John 10:1 Verily, verily, I say unto you, He that entereth not by the door into the sheepfold, but climbeth up some other way, the same is a thief and a robber.
10:2 o de eiserxomenoj dia thj quraj poimhn estin twn probatwn 10:2 But he that entereth in by the door is the shepherd of the sheep.
10:3 toutw o qurwroj anoigei kai ta probata thj fwnhj autou akouei kai ta idia probata kalei kat onoma kai ecagei auta 10:3 To him the porter openeth; and the sheep hear his voice: and he calleth his own sheep by name, and leadeth them out.
10:4 kai otan ta idia probata ekbalh emprosqen autwn poreuetai kai ta probata autw akolouqei oti oidasin thn fwnhn autou 10:4 And when he putteth forth his own sheep, he goeth before them, and the sheep follow him: for they know his voice.
10:5 allotriw de ou mh akolouqhswsin alla feucontai ap autou oti ouk oidasin twn allotriwn thn fwnhn 10:5 And a stranger will they not follow, but will flee from him: for they know not the voice of strangers.
10:6 tauthn thn paroimian eipen autoij o ihsouj ekeinoi de ouk egnwsan tina hn a elalei autoij 10:6 This parable spake Jesus unto them: but they understood not what things they were which he spake unto them.
10:7 eipen oun palin autoij o ihsouj amhn amhn legw umin oti egw eimi h qura twn probatwn 10:7 Then said Jesus unto them again, Verily, verily, I say unto you, I am the door of the sheep.
10:8 pantej osoi pro emou hlqon kleptai eisin kai lhstai all ouk hkousan autwn ta probata 10:8 All that ever came before me are thieves and robbers: but the sheep did not hear them.
10:9 egw eimi h qura di emou ean tij eiselqh swqhsetai kai eiseleusetai kai eceleusetai kai nomhn eurhsei 10:9 I am the door: by me if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out, and find pasture.
John 10:10 o klepthj ouk erxetai ei mh ina kleyh kai qush kai apolesh egw hlqon ina zwhn exwsin kai perisson exwsin John 10:10 The thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy: I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly.
10:11 egw eimi o poimhn o kaloj o poimhn o kaloj thn yuxhn autou tiqhsin uper twn probatwn 10:11 I am the good shepherd: the good shepherd giveth his life for the sheep.
10:12 o misqwtoj de kai ouk wn poimhn ou ouk eisin ta probata idia qewrei ton lukon erxomenon kai afihsin ta probata kai feugei kai o lukoj arpazei auta kai skorpizei ta probata 10:12 But he that is an hireling, and not the shepherd, whose own the sheep are not, seeth the wolf coming, and leaveth the sheep, and fleeth: and the wolf catcheth them, and scattereth the sheep.
10:13 o de misqwtoj feugei oti misqwtoj estin kai ou melei autw peri twn probatwn 10:13 The hireling fleeth, because he is an hireling, and careth not for the sheep.
10:14 egw eimi o poimhn o kaloj kai ginwskw ta ema kai ginwskomai upo twn emwn 10:14 I am the good shepherd, and know my sheep, and am known of mine.
10:15 kaqwj ginwskei me o pathr kagw ginwskw ton patera kai thn yuxhn mou tiqhmi uper twn probatwn 10:15 As the Father knoweth me, even so know I the Father: and I lay down my life for the sheep.
10:16 kai alla probata exw a ouk estin ek thj aulhj tauthj kakeina me dei agagein kai thj fwnhj mou akousousin kai genhsetai mia poimnh eij poimhn 10:16 And other sheep I have, which are not of this fold: them also I must bring, and they shall hear my voice; and there shall be one fold, and one shepherd.
10:17 dia touto o pathr me agapa oti egw tiqhmi thn yuxhn mou ina palin labw authn 10:17 Therefore doth my Father love me, because I lay down my life, that I might take it again.
10:18 oudeij airei authn ap emou all egw tiqhmi authn ap emautou ecousian exw qeinai authn kai ecousian exw palin labein authn tauthn thn entolhn elabon para tou patroj mou 10:18 No man taketh it from me, but I lay it down of myself. I have power to lay it down, and I have power to take it again. This commandment have I received of my Father.
10:19 sxisma oun palin egeneto en toij ioudaioij dia touj logouj toutouj 10:19 There was a division therefore again among the Jews for these sayings.
John 10:20 elegon de polloi ec autwn daimonion exei kai mainetai ti autou akouete John 10:20 And many of them said, He hath a devil, and is mad; why hear ye him?
10:21 alloi elegon tauta ta rhmata ouk estin daimonizomenou mh daimonion dunatai tuflwn ofqalmouj anoigein 10:21 Others said, These are not the words of him that hath a devil. Can a devil open the eyes of the blind?
10:22 egeneto de ta egkainia en toij ierosolumoij kai xeimwn hn 10:22 And it was at Jerusalem the feast of the dedication, and it was winter.
10:23 kai periepatei o ihsouj en tw ierw en th stoa tou solomwntoj 10:23 And Jesus walked in the temple in Solomon's porch.
10:24 ekuklwsan oun auton oi ioudaioi kai elegon autw ewj pote thn yuxhn hmwn aireij ei su ei o xristoj eipe hmin parrhsia 10:24 Then came the Jews round about him, and said unto him, How long dost thou make us to doubt? If thou be the Christ, tell us plainly.
10:25 apekriqh autoij o ihsouj eipon umin kai ou pisteuete ta erga a egw poiw en tw onomati tou patroj mou tauta marturei peri emou 10:25 Jesus answered them, I told you, and ye believed not: the works that I do in my Father's name, they bear witness of me.
10:26 all umeij ou pisteuete ou gar este ek twn probatwn twn emwn kaqwj eipon umin 10:26 But ye believe not, because ye are not of my sheep, as I said unto you.
10:27 ta probata ta ema thj fwnhj mou akouei kagw ginwskw auta kai akolouqousin moi 10:27 My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me:
10:28 kagw zwhn aiwnion didwmi autoij kai ou mh apolwntai eij ton aiwna kai oux arpasei tij auta ek thj xeiroj mou 10:28 And I give unto them eternal life; and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand.
10:29 o pathr mou oj dedwken moi meizwn pantwn estin kai oudeij dunatai arpazein ek thj xeiroj tou patroj mou 10:29 My Father, which gave them me, is greater than all; and no man is able to pluck them out of my Father's hand.
John 10:30 egw kai o pathr en esmen John 10:30 I and my Father are one.
10:31 ebastasan oun palin liqouj oi ioudaioi ina liqaswsin auton 10:31 Then the Jews took up stones again to stone him.
10:32 apekriqh autoij o ihsouj polla kala erga edeica umin ek tou patroj mou dia poion autwn ergon liqazete me 10:32 Jesus answered them, Many good works have I shewed you from my Father; for which of those works do ye stone me?
10:33 apekriqhsan autw oi ioudaioi legontej peri kalou ergou ou liqazomen se alla peri blasfhmiaj kai oti su anqrwpoj wn poieij seauton qeon 10:33 The Jews answered him, saying, For a good work we stone thee not; but for blasphemy; and because that thou, being a man, makest thyself God.
10:34 apekriqh autoij o ihsouj ouk estin gegrammenon en tw nomw umwn egw eipa qeoi este 10:34 Jesus answered them, Is it not written in your law, I said, Ye are gods?
10:35 ei ekeinouj eipen qeouj proj ouj o logoj tou qeou egeneto kai ou dunatai luqhnai h grafh 10:35 If he called them gods, unto whom the word of God came, and the scripture cannot be broken;
10:36 on o pathr hgiasen kai apesteilen eij ton kosmon umeij legete oti blasfhmeij oti eipon uioj tou qeou eimi 10:36 Say ye of him, whom the Father hath sanctified, and sent into the world, Thou blasphemest; because I said, I am the Son of God?
10:37 ei ou poiw ta erga tou patroj mou mh pisteuete moi 10:37 If I do not the works of my Father, believe me not.
10:38 ei de poiw kan emoi mh pisteuhte toij ergoij pisteusate ina gnwte kai pisteushte oti en emoi o pathr kagw en autw 10:38 But if I do, though ye believe not me, believe the works: that ye may know, and believe, that the Father is in me, and I in him.
10:39 ezhtoun oun palin auton piasai kai echlqen ek thj xeiroj autwn 10:39 Therefore they sought again to take him: but he escaped out of their hand,
John 10:40 kai aphlqen palin peran tou iordanou eij ton topon opou hn iwannhj to prwton baptizwn kai emeinen ekei John 10:40 And went away again beyond Jordan into the place where John at first baptized; and there he abode.
10:41 kai polloi hlqon proj auton kai elegon oti iwannhj men shmeion epoihsen ouden panta de osa eipen iwannhj peri toutou alhqh hn 10:41 And many resorted unto him, and said, John did no miracle: but all things that John spake of this man were true.
10:42 kai episteusan polloi ekei eij auton 10:42 And many believed on him there.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles