Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE John 5

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 ||

John Chapter 5

Greek Textus ReceptusEnglish King James
John 5:1 meta tauta hn eorth twn ioudaiwn kai anebh o ihsouj eij ierosoluma John 5:1 After this there was a feast of the Jews; and Jesus went up to Jerusalem.
5:2 estin de en toij ierosolumoij epi th probatikh kolumbhqra h epilegomenh ebraisti bhqesda pente stoaj exousa 5:2 Now there is at Jerusalem by the sheep market a pool, which is called in the Hebrew tongue Bethesda, having five porches.
5:3 en tautaij katekeito plhqoj polu twn asqenountwn tuflwn xwlwn chrwn ekdexomenwn thn tou udatoj kinhsin 5:3 In these lay a great multitude of impotent folk, of blind, halt, withered, waiting for the moving of the water.
5:4 aggeloj gar kata kairon katebainen en th kolumbhqra kai etarassen to udwr o oun prwtoj embaj meta thn taraxhn tou udatoj ugihj egineto w dhpote kateixeto noshmati 5:4 For an angel went down at a certain season into the pool, and troubled the water: whosoever then first after the troubling of the water stepped in was made whole of whatsoever disease he had.
5:5 hn de tij anqrwpoj ekei triakonta kai oktw eth exwn en th asqeneia 5:5 And a certain man was there, which had an infirmity thirty and eight years.
5:6 touton idwn o ihsouj katakeimenon kai gnouj oti polun hdh xronon exei legei autw qeleij ugihj genesqai 5:6 When Jesus saw him lie, and knew that he had been now a long time in that case, he saith unto him, Wilt thou be made whole?
5:7 apekriqh autw o asqenwn kurie anqrwpon ouk exw ina otan taraxqh to udwr ballh me eij thn kolumbhqran en w de erxomai egw alloj pro emou katabainei 5:7 The impotent man answered him, Sir, I have no man, when the water is troubled, to put me into the pool: but while I am coming, another steppeth down before me.
5:8 legei autw o ihsouj egeirai aron ton krabbaton sou kai peripatei 5:8 Jesus saith unto him, Rise, take up thy bed, and walk.
5:9 kai euqewj egeneto ugihj o anqrwpoj kai hren ton krabbaton autou kai periepatei hn de sabbaton en ekeinh th hmera 5:9 And immediately the man was made whole, and took up his bed, and walked: and on the same day was the sabbath.
John 5:10 elegon oun oi ioudaioi tw teqerapeumenw sabbaton estin ouk ecestin soi arai ton krabbaton John 5:10 The Jews therefore said unto him that was cured, It is the sabbath day: it is not lawful for thee to carry thy bed.
5:11 apekriqh autoij o poihsaj me ugih ekeinoj moi eipen aron ton krabbaton sou kai peripatei 5:11 He answered them, He that made me whole, the same said unto me, Take up thy bed, and walk.
5:12 hrwthsan oun auton tij estin o anqrwpoj o eipwn soi aron ton krabbaton sou kai peripatei 5:12 Then asked they him, What man is that which said unto thee, Take up thy bed, and walk?
5:13 o de iaqeij ouk hdei tij estin o gar ihsouj eceneusen oxlou ontoj en tw topw 5:13 And he that was healed wist not who it was: for Jesus had conveyed himself away, a multitude being in that place.
5:14 meta tauta euriskei auton o ihsouj en tw ierw kai eipen autw ide ugihj gegonaj mhketi amartane ina mh xeiron ti soi genhtai 5:14 Afterward Jesus findeth him in the temple, and said unto him, Behold, thou art made whole: sin no more, lest a worse thing come unto thee.
5:15 aphlqen o anqrwpoj kai anhggeilen toij ioudaioij oti ihsouj estin o poihsaj auton ugih 5:15 The man departed, and told the Jews that it was Jesus, which had made him whole.
5:16 kai dia touto ediwkon ton ihsoun oi ioudaioi kai ezhtoun auton apokteinai oti tauta epoiei en sabbatw 5:16 And therefore did the Jews persecute Jesus, and sought to slay him, because he had done these things on the sabbath day.
5:17 o de ihsouj apekrinato autoij o pathr mou ewj arti ergazetai kagw ergazomai 5:17 But Jesus answered them, My Father worketh hitherto, and I work.
5:18 dia touto oun mallon ezhtoun auton oi ioudaioi apokteinai oti ou monon eluen to sabbaton alla kai patera idion elegen ton qeon ison eauton poiwn tw qew 5:18 Therefore the Jews sought the more to kill him, because he not only had broken the sabbath, but said also that God was his Father, making himself equal with God.
5:19 apekrinato oun o ihsouj kai eipen autoij amhn amhn legw umin ou dunatai o uioj poiein af eautou ouden ean mh ti bleph ton patera poiounta a gar an ekeinoj poih tauta kai o uioj omoiwj poiei 5:19 Then answered Jesus and said unto them, Verily, verily, I say unto you, The Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father do: for what things soever he doeth, these also doeth the Son likewise.
John 5:20 o gar pathr filei ton uion kai panta deiknusin autw a autoj poiei kai meizona toutwn deicei autw erga ina umeij qaumazhte John 5:20 For the Father loveth the Son, and sheweth him all things that himself doeth: and he will shew him greater works than these, that ye may marvel.
5:21 wsper gar o pathr egeirei touj nekrouj kai zwopoiei outwj kai o uioj ouj qelei zwopoiei 5:21 For as the Father raiseth up the dead, and quickeneth them; even so the Son quickeneth whom he will.
5:22 oude gar o pathr krinei oudena alla thn krisin pasan dedwken tw uiw 5:22 For the Father judgeth no man, but hath committed all judgment unto the Son:
5:23 ina pantej timwsin ton uion kaqwj timwsin ton patera o mh timwn ton uion ou tima ton patera ton pemyanta auton 5:23 That all men should honour the Son, even as they honour the Father. He that honoureth not the Son honoureth not the Father which hath sent him.
5:24 amhn amhn legw umin oti o ton logon mou akouwn kai pisteuwn tw pemyanti me exei zwhn aiwnion kai eij krisin ouk erxetai alla metabebhken ek tou qanatou eij thn zwhn 5:24 Verily, verily, I say unto you, He that heareth my word, and believeth on him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation; but is passed from death unto life.
5:25 amhn amhn legw umin oti erxetai wra kai nun estin ote oi nekroi akousontai thj fwnhj tou uiou tou qeou kai oi akousantej zhsontai 5:25 Verily, verily, I say unto you, The hour is coming, and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God: and they that hear shall live.
5:26 wsper gar o pathr exei zwhn en eautw outwj edwken kai tw uiw zwhn exein en eautw 5:26 For as the Father hath life in himself; so hath he given to the Son to have life in himself;
5:27 kai ecousian edwken autw kai krisin poiein oti uioj anqrwpou estin 5:27 And hath given him authority to execute judgment also, because he is the Son of man.
5:28 mh qaumazete touto oti erxetai wra en h pantej oi en toij mnhmeioij akousontai thj fwnhj autou 5:28 Marvel not at this: for the hour is coming, in the which all that are in the graves shall hear his voice,
5:29 kai ekporeusontai oi ta agaqa poihsantej eij anastasin zwhj oi de ta faula pracantej eij anastasin krisewj 5:29 And shall come forth; they that have done good, unto the resurrection of life; and they that have done evil, unto the resurrection of damnation.
John 5:30 ou dunamai egw poiein ap emautou ouden kaqwj akouw krinw kai h krisij h emh dikaia estin oti ou zhtw to qelhma to emon alla to qelhma tou pemyantoj me patroj John 5:30 I can of mine own self do nothing: as I hear, I judge: and my judgment is just; because i seek not mine own will, but the will of the Father which hath sent me.
5:31 ean egw marturw peri emautou h marturia mou ouk estin alhqhj 5:31 If I bear witness of myself, my witness is not true.
5:32 alloj estin o marturwn peri emou kai oida oti alhqhj estin h marturia hn marturei peri emou 5:32 There is another that beareth witness of me; and I know that the witness which he witnesseth of me is true.
5:33 umeij apestalkate proj iwannhn kai memarturhken th alhqeia 5:33 Ye sent unto John, and he bare witness unto the truth.
5:34 egw de ou para anqrwpou thn marturian lambanw alla tauta legw ina umeij swqhte 5:34 But I receive not testimony from man: but these things I say, that ye might be saved.
5:35 ekeinoj hn o luxnoj o kaiomenoj kai fainwn umeij de hqelhsate agalliasqhnai proj wran en tw fwti autou 5:35 He was a burning and a shining light: and ye were willing for a season to rejoice in his light.
5:36 egw de exw thn marturian meizw tou iwannou ta gar erga a edwken moi o pathr ina teleiwsw auta auta ta erga a egw poiw marturei peri emou oti o pathr me apestalken 5:36 But I have greater witness than that of John: for the works which the Father hath given me to finish, the same works that I do, bear witness of me, that the Father hath sent me.
5:37 kai o pemyaj me pathr autoj memarturhken peri emou oute fwnhn autou akhkoate pwpote oute eidoj autou ewrakate 5:37 And the Father himself, which hath sent me, hath borne witness of me. Ye have neither heard his voice at any time, nor seen his shape.
5:38 kai ton logon autou ouk exete menonta en umin oti on apesteilen ekeinoj toutw umeij ou pisteuete 5:38 And ye have not his word abiding in you: for whom he hath sent, him ye believe not.
5:39 ereunate taj grafaj oti umeij dokeite en autaij zwhn aiwnion exein kai ekeinai eisin ai marturousai peri emou 5:39 Search the scriptures; for in them ye think ye have eternal life: and they are they which testify of me.
John 5:40 kai ou qelete elqein proj me ina zwhn exhte John 5:40 And ye will not come to me, that ye might have life.
5:41 docan para anqrwpwn ou lambanw 5:41 I receive not honour from men.
5:42 all egnwka umaj oti thn agaphn tou qeou ouk exete en eautoij 5:42 But I know you, that ye have not the love of God in you.
5:43 egw elhluqa en tw onomati tou patroj mou kai ou lambanete me ean alloj elqh en tw onomati tw idiw ekeinon lhyesqe 5:43 I am come in my Father's name, and ye receive me not: if another shall come in his own name, him ye will receive.
5:44 pwj dunasqe umeij pisteusai docan para allhlwn lambanontej kai thn docan thn para tou monou qeou ou zhteite 5:44 How can ye believe, which receive honour one of another, and seek not the honour that cometh from God only?
5:45 mh dokeite oti egw kathgorhsw umwn proj ton patera estin o kathgorwn umwn mwshj eij on umeij hlpikate 5:45 Do not think that I will accuse you to the Father: there is one that accuseth you, even Moses, in whom ye trust.
5:46 ei gar episteuete mwsh episteuete an emoi peri gar emou ekeinoj egrayen 5:46 For had ye believed Moses, ye would have believed me: for he wrote of me.
5:47 ei de toij ekeinou grammasin ou pisteuete pwj toij emoij rhmasin pisteusete 5:47 But if ye believe not his writings, how shall ye believe my words?

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles