Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE John 16

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 ||

John Chapter 16

Greek Textus ReceptusEnglish King James
John 16:1 tauta lelalhka umin ina mh skandalisqhte John 16:1 These things have I spoken unto you, that ye should not be offended.
16:2 aposunagwgouj poihsousin umaj all erxetai wra ina paj o apokteinaj umaj doch latreian prosferein tw qew 16:2 They shall put you out of the synagogues: yea, the time cometh, that whosoever killeth you will think that he doeth God service.
16:3 kai tauta poihsousin umin oti ouk egnwsan ton patera oude eme 16:3 And these things will they do unto you, because they have not known the Father, nor me.
16:4 alla tauta lelalhka umin ina otan elqh h wra mnhmoneuhte autwn oti egw eipon umin tauta de umin ec arxhj ouk eipon oti meq umwn hmhn 16:4 But these things have I told you, that when the time shall come, ye may remember that I told you of them. And these things I said not unto you at the beginning, because I was with you.
16:5 nun de upagw proj ton pemyanta me kai oudeij ec umwn erwta me pou upageij 16:5 But now I go my way to him that sent me; and none of you asketh me, Whither goest thou?
16:6 all oti tauta lelalhka umin h luph peplhrwken umwn thn kardian 16:6 But because I have said these things unto you, sorrow hath filled your heart.
16:7 all egw thn alhqeian legw umin sumferei umin ina egw apelqw ean gar mh apelqw o paraklhtoj ouk eleusetai proj umaj ean de poreuqw pemyw auton proj umaj 16:7 Nevertheless I tell you the truth; It is expedient for you that I go away: for if I go not away, the Comforter will not come unto you; but if I depart, I will send him unto you.
16:8 kai elqwn ekeinoj elegcei ton kosmon peri amartiaj kai peri dikaiosunhj kai peri krisewj 16:8 And when he is come, he will reprove the world of sin, and of righteousness, and of judgment:
16:9 peri amartiaj men oti ou pisteuousin eij eme 16:9 Of sin, because they believe not on me;
John 16:10 peri dikaiosunhj de oti proj ton patera mou upagw kai ouk eti qewreite me John 16:10 Of righteousness, because I go to my Father, and ye see me no more;
16:11 peri de krisewj oti o arxwn tou kosmou toutou kekritai 16:11 Of judgment, because the prince of this world is judged.
16:12 eti polla exw legein umin all ou dunasqe bastazein arti 16:12 I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now.
16:13 otan de elqh ekeinoj to pneuma thj alhqeiaj odhghsei umaj eij pasan thn alhqeian ou gar lalhsei af eautou all osa an akoush lalhsei kai ta erxomena anaggelei umin 16:13 Howbeit when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth: for he shall not speak of himself; but whatsoever he shall hear, that shall he speak: and he will shew you things to come.
16:14 ekeinoj eme docasei oti ek tou emou lhyetai kai anaggelei umin 16:14 He shall glorify me: for he shall receive of mine, and shall shew it unto you.
16:15 panta osa exei o pathr ema estin dia touto eipon oti ek tou emou lhyetai kai anaggelei umin 16:15 All things that the Father hath are mine: therefore said I, that he shall take of mine, and shall shew it unto you.
16:16 mikron kai ou qewreite me kai palin mikron kai oyesqe me oti egw upagw proj ton patera 16:16 A little while, and ye shall not see me: and again, a little while, and ye shall see me, because I go to the Father.
16:17 eipon oun ek twn maqhtwn autou proj allhlouj ti estin touto o legei hmin mikron kai ou qewreite me kai palin mikron kai oyesqe me kai oti egw upagw proj ton patera 16:17 Then said some of his disciples among themselves, What is this that he saith unto us, a little while, and ye shall not see me: and again, a little while, and ye shall see me: and, Because I go to the Father?
16:18 elegon oun touto ti estin o legei to mikron ouk oidamen ti lalei 16:18 They said therefore, What is this that he saith, A little while? we cannot tell what he saith.
16:19 egnw oun o ihsouj oti hqelon auton erwtan kai eipen autoij peri toutou zhteite met allhlwn oti eipon mikron kai ou qewreite me kai palin mikron kai oyesqe me 16:19 Now Jesus knew that they were desirous to ask him, and said unto them, Do ye enquire among yourselves of that I said, A little while, and ye shall not see me: and again, a little while, and ye shall see me?
John 16:20 amhn amhn legw umin oti klausete kai qrhnhsete umeij o de kosmoj xarhsetai umeij de luphqhsesqe all h luph umwn eij xaran genhsetai John 16:20 Verily, verily, I say unto you, That ye shall weep and lament, but the world shall rejoice: and ye shall be sorrowful, but your sorrow shall be turned into joy.
16:21 h gunh otan tikth luphn exei oti hlqen h wra authj otan de gennhsh to paidion ouk eti mnhmoneuei thj qliyewj dia thn xaran oti egennhqh anqrwpoj eij ton kosmon 16:21 A woman when she is in travail hath sorrow, because her hour is come: but as soon as she is delivered of the child, she remembereth no more the anguish, for joy that a man is born into the world.
16:22 kai umeij oun luphn men nun exete palin de oyomai umaj kai xarhsetai umwn h kardia kai thn xaran umwn oudeij airei af umwn 16:22 And ye now therefore have sorrow: but I will see you again, and your heart shall rejoice, and your joy no man taketh from you.
16:23 kai en ekeinh th hmera eme ouk erwthsete ouden amhn amhn legw umin oti osa an aithshte ton patera en tw onomati mou dwsei umin 16:23 And in that day ye shall ask me nothing. Verily, verily, I say unto you, Whatsoever ye shall ask the Father in my name, he will give it you.
16:24 ewj arti ouk hthsate ouden en tw onomati mou aiteite kai lhyesqe ina h xara umwn h peplhrwmenh 16:24 Hitherto have ye asked nothing in my name: ask, and ye shall receive, that your joy may be full.
16:25 tauta en paroimiaij lelalhka umin erxetai wra ote ouk eti en paroimiaij lalhsw umin alla parrhsia peri tou patroj anaggelw umin 16:25 These things have I spoken unto you in proverbs: but the time cometh, when I shall no more speak unto you in proverbs, but I shall shew you plainly of the Father.
16:26 en ekeinh th hmera en tw onomati mou aithsesqe kai ou legw umin oti egw erwthsw ton patera peri umwn 16:26 At that day ye shall ask in my name: and I say not unto you, that I will pray the Father for you:
16:27 autoj gar o pathr filei umaj oti umeij eme pefilhkate kai pepisteukate oti egw para tou qeou echlqon 16:27 For the Father himself loveth you, because ye have loved me, and have believed that I came out from God.
16:28 echlqon para tou patroj kai elhluqa eij ton kosmon palin afihmi ton kosmon kai poreuomai proj ton patera 16:28 I came forth from the Father, and am come into the world: again, I leave the world, and go to the Father.
16:29 legousin autw oi maqhtai autou ide nun parrhsia laleij kai paroimian oudemian legeij 16:29 His disciples said unto him, Lo, now speakest thou plainly, and speakest no proverb.
John 16:30 nun oidamen oti oidaj panta kai ou xreian exeij ina tij se erwta en toutw pisteuomen oti apo qeou echlqej John 16:30 Now are we sure that thou knowest all things, and needest not that any man should ask thee: by this we believe that thou camest forth from God.
16:31 apekriqh autoij o ihsouj arti pisteuete 16:31 Jesus answered them, Do ye now believe?
16:32 idou erxetai wra kai nun elhluqen ina skorpisqhte ekastoj eij ta idia kai eme monon afhte kai ouk eimi monoj oti o pathr met emou estin 16:32 Behold, the hour cometh, yea, is now come, that ye shall be scattered, every man to his own, and shall leave me alone: and yet I am not alone, because the Father is with me.
16:33 tauta lelalhka umin ina en emoi eirhnhn exhte en tw kosmw qliyin ecete alla qarseite egw nenikhka ton kosmon 16:33 These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation: but be of good cheer; I have overcome the world.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles