Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE John 13

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 ||

John Chapter 13

Greek Textus ReceptusEnglish King James
John 13:1 pro de thj eorthj tou pasxa eidwj o ihsouj oti elhluqen autou h wra ina metabh ek tou kosmou toutou proj ton patera agaphsaj touj idiouj touj en tw kosmw eij teloj hgaphsen autouj John 13:1 Now before the feast of the passover, when Jesus knew that his hour was come that he should depart out of this world unto the Father, having loved his own which were in the world, he loved them unto the end.
13:2 kai deipnou genomenou tou diabolou hdh beblhkotoj eij thn kardian iouda simwnoj iskariwtou ina auton paradw 13:2 And supper being ended, the devil having now put into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him;
13:3 eidwj o ihsouj oti panta dedwken autw o pathr eij taj xeiraj kai oti apo qeou echlqen kai proj ton qeon upagei 13:3 Jesus knowing that the Father had given all things into his hands, and that he was come from God, and went to God;
13:4 egeiretai ek tou deipnou kai tiqhsin ta imatia kai labwn lention diezwsen eauton 13:4 He riseth from supper, and laid aside his garments; and took a towel, and girded himself.
13:5 eita ballei udwr eij ton nipthra kai hrcato niptein touj podaj twn maqhtwn kai ekmassein tw lentiw w hn diezwsmenoj 13:5 After that he poureth water into a bason, and began to wash the disciples' feet, and to wipe them with the towel wherewith he was girded.
13:6 erxetai oun proj simwna petron kai legei autw ekeinoj kurie su mou nipteij touj podaj 13:6 Then cometh he to Simon Peter: and Peter saith unto him, Lord, dost thou wash my feet?
13:7 apekriqh ihsouj kai eipen autw o egw poiw su ouk oidaj arti gnwsh de meta tauta 13:7 Jesus answered and said unto him, What I do thou knowest not now; but thou shalt know hereafter.
13:8 legei autw petroj ou mh niyhj touj podaj mou eij ton aiwna apekriqh autw o ihsouj ean mh niyw se ouk exeij meroj met emou 13:8 Peter saith unto him, Thou shalt never wash my feet. Jesus answered him, If I wash thee not, thou hast no part with me.
13:9 legei autw simwn petroj kurie mh touj podaj mou monon alla kai taj xeiraj kai thn kefalhn 13:9 Simon Peter saith unto him, Lord, not my feet only, but also my hands and my head.
John 13:10 legei autw o ihsouj o leloumenoj ou xreian exei h touj podaj niyasqai all estin kaqaroj oloj kai umeij kaqaroi este all ouxi pantej John 13:10 Jesus saith to him, He that is washed needeth not save to wash his feet, but is clean every whit: and ye are clean, but not all.
13:11 hdei gar ton paradidonta auton dia touto eipen ouxi pantej kaqaroi este 13:11 For he knew who should betray him; therefore said he, Ye are not all clean.
13:12 ote oun eniyen touj podaj autwn kai elaben ta imatia autou anapeswn palin eipen autoij ginwskete ti pepoihka umin 13:12 So after he had washed their feet, and had taken his garments, and was set down again, he said unto them, Know ye what I have done to you?
13:13 umeij fwneite me o didaskaloj kai o kurioj kai kalwj legete eimi gar 13:13 Ye call me Master and Lord: and ye say well; for so I am.
13:14 ei oun egw eniya umwn touj podaj o kurioj kai o didaskaloj kai umeij ofeilete allhlwn niptein touj podaj 13:14 If I then, your Lord and Master, have washed your feet; ye also ought to wash one another's feet.
13:15 upodeigma gar edwka umin ina kaqwj egw epoihsa umin kai umeij poihte 13:15 For I have given you an example, that ye should do as I have done to you.
13:16 amhn amhn legw umin ouk estin douloj meizwn tou kuriou autou oude apostoloj meizwn tou pemyantoj auton 13:16 Verily, verily, I say unto you, The servant is not greater than his lord; neither he that is sent greater than he that sent him.
13:17 ei tauta oidate makarioi este ean poihte auta 13:17 If ye know these things, happy are ye if ye do them.
13:18 ou peri pantwn umwn legw egw oida ouj ecelecamhn all ina h grafh plhrwqh o trwgwn met emou ton arton ephren ep eme thn pternan autou 13:18 I speak not of you all: I know whom I have chosen: but that the scripture may be fulfilled, He that eateth bread with me hath lifted up his heel against me.
13:19 ap arti legw umin pro tou genesqai ina otan genhtai pisteushte oti egw eimi 13:19 Now I tell you before it come, that, when it is come to pass, ye may believe that I am he.
John 13:20 amhn amhn legw umin o lambanwn ean tina pemyw eme lambanei o de eme lambanwn lambanei ton pemyanta me John 13:20 Verily, verily, I say unto you, He that receiveth whomsoever I send receiveth me; and he that receiveth me receiveth him that sent me.
13:21 tauta eipwn o ihsouj etaraxqh tw pneumati kai emarturhsen kai eipen amhn amhn legw umin oti eij ec umwn paradwsei me 13:21 When Jesus had thus said, he was troubled in spirit, and testified, and said, Verily, verily, I say unto you, that one of you shall betray me.
13:22 eblepon oun eij allhlouj oi maqhtai aporoumenoi peri tinoj legei 13:22 Then the disciples looked one on another, doubting of whom he spake.
13:23 hn de anakeimenoj eij twn maqhtwn autou en tw kolpw tou ihsou on hgapa o ihsouj 13:23 Now there was leaning on Jesus' bosom one of his disciples, whom Jesus loved.
13:24 neuei oun toutw simwn petroj puqesqai tij an eih peri ou legei 13:24 Simon Peter therefore beckoned to him, that he should ask who it should be of whom he spake.
13:25 epipeswn de ekeinoj epi to sthqoj tou ihsou legei autw kurie tij estin 13:25 He then lying on Jesus' breast saith unto him, Lord, who is it?
13:26 apokrinetai o ihsouj ekeinoj estin w egw bayaj to ywmion epidwsw kai embayaj to ywmion didwsin iouda simwnoj iskariwth 13:26 Jesus answered, He it is, to whom I shall give a sop, when I have dipped it. And when he had dipped the sop, he gave it to Judas Iscariot, the son of Simon.
13:27 kai meta to ywmion tote eishlqen eij ekeinon o satanaj legei oun autw o ihsouj o poieij poihson taxion 13:27 And after the sop Satan entered into him. Then said Jesus unto him, That thou doest, do quickly.
13:28 touto de oudeij egnw twn anakeimenwn proj ti eipen autw 13:28 Now no man at the table knew for what intent he spake this unto him.
13:29 tinej gar edokoun epei to glwssokomon eixen o ioudaj oti legei autw o ihsouj agorason wn xreian exomen eij thn eorthn h toij ptwxoij ina ti dw 13:29 For some of them thought, because Judas had the bag, that Jesus had said unto him, Buy those things that we have need of against the feast; or, that he should give something to the poor.
John 13:30 labwn oun to ywmion ekeinoj euqewj echlqen hn de nuc John 13:30 He then having received the sop went immediately out: and it was night.
13:31 ote oun echlqen legei o ihsouj nun edocasqh o uioj tou anqrwpou kai o qeoj edocasqh en autw 13:31 Therefore, when he was gone out, Jesus said, Now is the Son of man glorified, and God is glorified in him.
13:32 ei o qeoj edocasqh en autw kai o qeoj docasei auton en eautw kai euquj docasei auton 13:32 If God be glorified in him, God shall also glorify him in himself, and shall straightway glorify him.
13:33 teknia eti mikron meq umwn eimi zhthsete me kai kaqwj eipon toij ioudaioij oti opou upagw egw umeij ou dunasqe elqein kai umin legw arti 13:33 Little children, yet a little while I am with you. Ye shall seek me: and as I said unto the Jews, Whither I go, ye cannot come; so now I say to you.
13:34 entolhn kainhn didwmi umin ina agapate allhlouj kaqwj hgaphsa umaj ina kai umeij agapate allhlouj 13:34 A new commandment I give unto you, That ye love one another; as I have loved you, that ye also love one another.
13:35 en toutw gnwsontai pantej oti emoi maqhtai este ean agaphn exhte en allhloij 13:35 By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have love one to another.
13:36 legei autw simwn petroj kurie pou upageij apekriqh autw o ihsouj opou upagw ou dunasai moi nun akolouqhsai usteron de akolouqhseij moi 13:36 Simon Peter said unto him, Lord, whither goest thou? Jesus answered him, Whither I go, thou canst not follow me now; but thou shalt follow me afterwards.
13:37 legei autw o petroj kurie dia ti ou dunamai soi akolouqhsai arti thn yuxhn mou uper sou qhsw 13:37 Peter said unto him, Lord, why cannot I follow thee now? I will lay down my life for thy sake.
13:38 apekriqh autw o ihsouj thn yuxhn sou uper emou qhseij amhn amhn legw soi ou mh alektwr fwnhsei ewj ou aparnhsh me trij 13:38 Jesus answered him, Wilt thou lay down thy life for my sake? Verily, verily, I say unto thee, The cock shall not crow, till thou hast denied me thrice.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles