Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE Luke 1

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 ||

Luke Chapter 1

Greek Textus ReceptusEnglish King James
Luke 1:1 epeidhper polloi epexeirhsan anatacasqai dihghsin peri twn peplhroforhmenwn en hmin pragmatwn Luke 1:1 Forasmuch as many have taken in hand to set forth in order a declaration of those things which are most surely believed among us,
1:2 kaqwj paredosan hmin oi ap arxhj autoptai kai uphretai genomenoi tou logou 1:2 Even as they delivered them unto us, which from the beginning were eyewitnesses, and ministers of the word;
1:3 edocen kamoi parhkolouqhkoti anwqen pasin akribwj kaqechj soi grayai kratiste qeofile 1:3 It seemed good to me also, having had perfect understanding of all things from the very first, to write unto thee in order, most excellent Theophilus,
1:4 ina epignwj peri wn kathxhqhj logwn thn asfaleian 1:4 That thou mightest know the certainty of those things, wherein thou hast been instructed.
1:5 egeneto en taij hmeraij hrwdou tou basilewj thj ioudaiaj iereuj tij onomati zaxariaj ec efhmeriaj abia kai h gunh autou ek twn qugaterwn aarwn kai to onoma authj elisabet 1:5 There was in the days of Herod, the king of Judaea, a certain priest named Zacharias, of the course of Abia: and his wife was of the daughters of Aaron, and her name was Elisabeth.
1:6 hsan de dikaioi amfoteroi enwpion tou qeou poreuomenoi en pasaij taij entolaij kai dikaiwmasin tou kuriou amemptoi 1:6 And they were both righteous before God, walking in all the commandments and ordinances of the Lord blameless.
1:7 kai ouk hn autoij teknon kaqoti h elisabet hn steira kai amfoteroi probebhkotej en taij hmeraij autwn hsan 1:7 And they had no child, because that Elisabeth was barren, and they both were now well stricken in years.
1:8 egeneto de en tw ierateuein auton en th tacei thj efhmeriaj autou enanti tou qeou 1:8 And it came to pass, that while he executed the priest's office before God in the order of his course,
1:9 kata to eqoj thj ierateiaj elaxen tou qumiasai eiselqwn eij ton naon tou kuriou 1:9 According to the custom of the priest's office, his lot was to burn incense when he went into the temple of the Lord.
Luke 1:10 kai pan to plhqoj tou laou hn proseuxomenon ecw th wra tou qumiamatoj Luke 1:10 And the whole multitude of the people were praying without at the time of incense.
1:11 wfqh de autw aggeloj kuriou estwj ek deciwn tou qusiasthriou tou qumiamatoj 1:11 And there appeared unto him an angel of the Lord standing on the right side of the altar of incense.
1:12 kai etaraxqh zaxariaj idwn kai foboj epepesen ep auton 1:12 And when Zacharias saw him, he was troubled, and fear fell upon him.
1:13 eipen de proj auton o aggeloj mh fobou zaxaria dioti eishkousqh h dehsij sou kai h gunh sou elisabet gennhsei uion soi kai kaleseij to onoma autou iwannhn 1:13 But the angel said unto him, Fear not, Zacharias: for thy prayer is heard; and thy wife Elisabeth shall bear thee a son, and thou shalt call his name John.
1:14 kai estai xara soi kai agalliasij kai polloi epi th gennhsei autou xarhsontai 1:14 And thou shalt have joy and gladness; and many shall rejoice at his birth.
1:15 estai gar megaj enwpion tou kuriou kai oinon kai sikera ou mh pih kai pneumatoj agiou plhsqhsetai eti ek koiliaj mhtroj autou 1:15 For he shall be great in the sight of the Lord, and shall drink neither wine nor strong drink; and he shall be filled with the Holy Ghost, even from his mother's womb.
1:16 kai pollouj twn uiwn israhl epistreyei epi kurion ton qeon autwn 1:16 And many of the children of Israel shall he turn to the Lord their God.
1:17 kai autoj proeleusetai enwpion autou en pneumati kai dunamei hliou epistreyai kardiaj paterwn epi tekna kai apeiqeij en fronhsei dikaiwn etoimasai kuriw laon kateskeuasmenon 1:17 And he shall go before him in the spirit and power of Elias, to turn the hearts of the fathers to the children, and the disobedient to the wisdom of the just; to make ready a people prepared for the Lord.
1:18 kai eipen zaxariaj proj ton aggelon kata ti gnwsomai touto egw gar eimi presbuthj kai h gunh mou probebhkuia en taij hmeraij authj 1:18 And Zacharias said unto the angel, Whereby shall I know this? for I am an old man, and my wife well stricken in years.
1:19 kai apokriqeij o aggeloj eipen autw egw eimi gabrihl o paresthkwj enwpion tou qeou kai apestalhn lalhsai proj se kai euaggelisasqai soi tauta 1:19 And the angel answering said unto him, I am Gabriel, that stand in the presence of God; and am sent to speak unto thee, and to shew thee these glad tidings.
Luke 1:20 kai idou esh siwpwn kai mh dunamenoj lalhsai axri hj hmeraj genhtai tauta anq wn ouk episteusaj toij logoij mou oitinej plhrwqhsontai eij ton kairon autwn Luke 1:20 And, behold, thou shalt be dumb, and not able to speak, until the day that these things shall be performed, because thou believest not my words, which shall be fulfilled in their season.
1:21 kai hn o laoj prosdokwn ton zaxarian kai eqaumazon en tw xronizein auton en tw naw 1:21 And the people waited for Zacharias, and marvelled that he tarried so long in the temple.
1:22 ecelqwn de ouk hdunato lalhsai autoij kai epegnwsan oti optasian ewraken en tw naw kai autoj hn dianeuwn autoij kai diemenen kwfoj 1:22 And when he came out, he could not speak unto them: and they perceived that he had seen a vision in the temple: for he beckoned unto them, and remained speechless.
1:23 kai egeneto wj eplhsqhsan ai hmerai thj leitourgiaj autou aphlqen eij ton oikon autou 1:23 And it came to pass, that, as soon as the days of his ministration were accomplished, he departed to his own house.
1:24 meta de tautaj taj hmeraj sunelaben elisabet h gunh autou kai periekruben eauthn mhnaj pente legousa 1:24 And after those days his wife Elisabeth conceived, and hid herself five months, saying,
1:25 oti outwj moi pepoihken o kurioj en hmeraij aij epeiden afelein to oneidoj mou en anqrwpoij 1:25 Thus hath the Lord dealt with me in the days wherein he looked on me, to take away my reproach among men.
1:26 en de tw mhni tw ektw apestalh o aggeloj gabrihl upo tou qeou eij polin thj galilaiaj h onoma nazareq 1:26 And in the sixth month the angel Gabriel was sent from God unto a city of Galilee, named Nazareth,
1:27 proj parqenon memnhsteumenhn andri w onoma iwshf ec oikou dabid kai to onoma thj parqenou mariam 1:27 To a virgin espoused to a man whose name was Joseph, of the house of David; and the virgin's name was Mary.
1:28 kai eiselqwn o aggeloj proj authn eipen xaire kexaritwmenh o kurioj meta sou euloghmenh su en gunaicin 1:28 And the angel came in unto her, and said, Hail, thou that art highly favoured, the Lord is with thee: blessed art thou among women.
1:29 h de idousa dietaraxqh epi tw logw autou kai dielogizeto potapoj eih o aspasmoj outoj 1:29 And when she saw him, she was troubled at his saying, and cast in her mind what manner of salutation this should be.
Luke 1:30 kai eipen o aggeloj auth mh fobou mariam eurej gar xarin para tw qew Luke 1:30 And the angel said unto her, Fear not, Mary: for thou hast found favour with God.
1:31 kai idou sullhyh en gastri kai tech uion kai kaleseij to onoma autou ihsoun 1:31 And, behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and shalt call his name JESUS.
1:32 outoj estai megaj kai uioj uyistou klhqhsetai kai dwsei autw kurioj o qeoj ton qronon dabid tou patroj autou 1:32 He shall be great, and shall be called the Son of the Highest: and the Lord God shall give unto him the throne of his father David:
1:33 kai basileusei epi ton oikon iakwb eij touj aiwnaj kai thj basileiaj autou ouk estai teloj 1:33 And he shall reign over the house of Jacob for ever; and of his kingdom there shall be no end.
1:34 eipen de mariam proj ton aggelon pwj estai touto epei andra ou ginwskw 1:34 Then said Mary unto the angel, How shall this be, seeing I know not a man?
1:35 kai apokriqeij o aggeloj eipen auth pneuma agion epeleusetai epi se kai dunamij uyistou episkiasei soi dio kai to gennwmenon ek sou agion klhqhsetai uioj qeou 1:35 And the angel answered and said unto her, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the Highest shall overshadow thee: therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God.
1:36 kai idou elisabet h suggenhj sou kai auth suneilhfuia uion en ghra authj kai outoj mhn ektoj estin auth th kaloumenh steira 1:36 And, behold, thy cousin Elisabeth, she hath also conceived a son in her old age: and this is the sixth month with her, who was called barren.
1:37 oti ouk adunathsei para tw qew pan rhma 1:37 For with God nothing shall be impossible.
1:38 eipen de mariam idou h doulh kuriou genoito moi kata to rhma sou kai aphlqen ap authj o aggeloj 1:38 And Mary said, Behold the handmaid of the Lord; be it unto me according to thy word. And the angel departed from her.
1:39 anastasa de mariam en taij hmeraij tautaij eporeuqh eij thn oreinhn meta spoudhj eij polin iouda 1:39 And Mary arose in those days, and went into the hill country with haste, into a city of Juda;
Luke 1:40 kai eishlqen eij ton oikon zaxariou kai hspasato thn elisabet Luke 1:40 And entered into the house of Zacharias, and saluted Elisabeth.
1:41 kai egeneto wj hkousen h elisabet ton aspasmon thj mariaj eskirthsen to brefoj en th koilia authj kai eplhsqh pneumatoj agiou h elisabet 1:41 And it came to pass, that, when Elisabeth heard the salutation of Mary, the babe leaped in her womb; and Elisabeth was filled with the Holy Ghost:
1:42 kai anefwnhsen fwnh megalh kai eipen euloghmenh su en gunaicin kai euloghmenoj o karpoj thj koiliaj sou 1:42 And she spake out with a loud voice, and said, Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb.
1:43 kai poqen moi touto ina elqh h mhthr tou kuriou mou proj me 1:43 And whence is this to me, that the mother of my Lord should come to me?
1:44 idou gar wj egeneto h fwnh tou aspasmou sou eij ta wta mou eskirthsen en agalliasei to brefoj en th koilia mou 1:44 For, lo, as soon as the voice of thy salutation sounded in mine ears, the babe leaped in my womb for joy.
1:45 kai makaria h pisteusasa oti estai teleiwsij toij lelalhmenoij auth para kuriou 1:45 And blessed is she that believed: for there shall be a performance of those things which were told her from the Lord.
1:46 kai eipen mariam megalunei h yuxh mou ton kurion 1:46 And Mary said, My soul doth magnify the Lord,
1:47 kai hgalliasen to pneuma mou epi tw qew tw swthri mou 1:47 And my spirit hath rejoiced in God my Saviour.
1:48 oti epebleyen epi thn tapeinwsin thj doulhj autou idou gar apo tou nun makariousin me pasai ai geneai 1:48 For he hath regarded the low estate of his handmaiden: for, behold, from henceforth all generations shall call me blessed.
1:49 oti epoihsen moi megaleia o dunatoj kai agion to onoma autou 1:49 For he that is mighty hath done to me great things; and holy is his name.
Luke 1:50 kai to eleoj autou eij geneaj genewn toij foboumenoij auton Luke 1:50 And his mercy is on them that fear him from generation to generation.
1:51 epoihsen kratoj en braxioni autou dieskorpisen uperhfanouj dianoia kardiaj autwn 1:51 He hath shewed strength with his arm; he hath scattered the proud in the imagination of their hearts.
1:52 kaqeilen dunastaj apo qronwn kai uywsen tapeinouj 1:52 He hath put down the mighty from their seats, and exalted them of low degree.
1:53 peinwntaj eneplhsen agaqwn kai ploutountaj ecapesteilen kenouj 1:53 He hath filled the hungry with good things; and the rich he hath sent empty away.
1:54 antelabeto israhl paidoj autou mnhsqhnai eleouj 1:54 He hath holpen his servant Israel, in remembrance of his mercy;
1:55 kaqwj elalhsen proj touj pateraj hmwn tw abraam kai tw spermati autou eij ton aiwna 1:55 As he spake to our fathers, to Abraham, and to his seed for ever.
1:56 emeinen de mariam sun auth wsei mhnaj treij kai upestreyen eij ton oikon authj 1:56 And Mary abode with her about three months, and returned to her own house.
1:57 th de elisabet eplhsqh o xronoj tou tekein authn kai egennhsen uion 1:57 Now Elisabeth's full time came that she should be delivered; and she brought forth a son.
1:58 kai hkousan oi perioikoi kai oi suggeneij authj oti emegalunen kurioj to eleoj autou met authj kai sunexairon auth 1:58 And her neighbours and her cousins heard how the Lord had shewed great mercy upon her; and they rejoiced with her.
1:59 kai egeneto en th ogdoh hmera hlqon peritemein to paidion kai ekaloun auto epi tw onomati tou patroj autou zaxarian 1:59 And it came to pass, that on the eighth day they came to circumcise the child; and they called him Zacharias, after the name of his father.
Luke 1:60 kai apokriqeisa h mhthr autou eipen ouxi alla klhqhsetai iwannhj Luke 1:60 And his mother answered and said, Not so ; but he shall be called John.
1:61 kai eipon proj authn oti oudeij estin en th suggeneia sou oj kaleitai tw onomati toutw 1:61 And they said unto her, There is none of thy kindred that is called by this name.
1:62 eneneuon de tw patri autou to ti an qeloi kaleisqai auton 1:62 And they made signs to his father, how he would have him called.
1:63 kai aithsaj pinakidion egrayen legwn iwannhj estin to onoma autou kai eqaumasan pantej 1:63 And he asked for a writing table, and wrote, saying, His name is John. And they marvelled all.
1:64 anewxqh de to stoma autou paraxrhma kai h glwssa autou kai elalei eulogwn ton qeon 1:64 And his mouth was opened immediately, and his tongue loosed, and he spake, and praised God.
1:65 kai egeneto epi pantaj foboj touj perioikountaj autouj kai en olh th oreinh thj ioudaiaj dielaleito panta ta rhmata tauta 1:65 And fear came on all that dwelt round about them: and all these sayings were noised abroad throughout all the hill country of Judaea.
1:66 kai eqento pantej oi akousantej en th kardia autwn legontej ti ara to paidion touto estai kai xeir kuriou hn met autou 1:66 And all they that heard them laid them up in their hearts, saying, What manner of child shall this be! And the hand of the Lord was with him.
1:67 kai zaxariaj o pathr autou eplhsqh pneumatoj agiou kai proefhteusen legwn 1:67 And his father Zacharias was filled with the Holy Ghost, and prophesied, saying,
1:68 euloghtoj kurioj o qeoj tou israhl oti epeskeyato kai epoihsen lutrwsin tw law autou 1:68 Blessed be the Lord God of Israel; for he hath visited and redeemed his people,
1:69 kai hgeiren keraj swthriaj hmin en tw oikw dabid tou paidoj autou 1:69 And hath raised up an horn of salvation for us in the house of his servant David;
Luke 1:70 kaqwj elalhsen dia stomatoj twn agiwn twn ap aiwnoj profhtwn autou Luke 1:70 As he spake by the mouth of his holy prophets, which have been since the world began:
1:71 swthrian ec exqrwn hmwn kai ek xeiroj pantwn twn misountwn hmaj 1:71 That we should be saved from our enemies, and from the hand of all that hate us;
1:72 poihsai eleoj meta twn paterwn hmwn kai mnhsqhnai diaqhkhj agiaj autou 1:72 To perform the mercy promised to our fathers, and to remember his holy covenant;
1:73 orkon on wmosen proj abraam ton patera hmwn tou dounai hmin 1:73 The oath which he sware to our father Abraham,
1:74 afobwj ek xeiroj twn exqrwn hmwn rusqentaj latreuein autw 1:74 That he would grant unto us, that we being delivered out of the hand of our enemies might serve him without fear,
1:75 en osiothti kai dikaiosunh enwpion autou pasaj taj hmeraj thj zwhj hmwn 1:75 In holiness and righteousness before him, all the days of our life.
1:76 kai su paidion profhthj uyistou klhqhsh proporeush gar pro proswpou kuriou etoimasai odouj autou 1:76 And thou, child, shalt be called the prophet of the Highest: for thou shalt go before the face of the Lord to prepare his ways;
1:77 tou dounai gnwsin swthriaj tw law autou en afesei amartiwn autwn 1:77 To give knowledge of salvation unto his people by the remission of their sins,
1:78 dia splagxna eleouj qeou hmwn en oij epeskeyato hmaj anatolh ec uyouj 1:78 Through the tender mercy of our God; whereby the dayspring from on high hath visited us,
1:79 epifanai toij en skotei kai skia qanatou kaqhmenoij tou kateuqunai touj podaj hmwn eij odon eirhnhj 1:79 To give light to them that sit in darkness and in the shadow of death, to guide our feet into the way of peace.
Luke 1:80 to de paidion hucanen kai ekrataiouto pneumati kai hn en taij erhmoij ewj hmeraj anadeicewj autou proj ton israhl Luke 1:80 And the child grew, and waxed strong in spirit, and was in the deserts till the day of his shewing unto Israel.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version online bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles