Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE Luke 6

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 ||

Luke Chapter 6

Greek Textus ReceptusEnglish King James
Luke 6:1 egeneto de en sabbatw deuteroprwtw diaporeuesqai auton dia twn sporimwn kai etillon oi maqhtai autou touj staxuaj kai hsqion ywxontej taij xersin Luke 6:1 And it came to pass on the second sabbath after the first, that he went through the corn fields; and his disciples plucked the ears of corn, and did eat, rubbing them in their hands.
6:2 tinej de twn farisaiwn eipon autoij ti poieite o ouk ecestin poiein en toij sabbasin 6:2 And certain of the Pharisees said unto them, Why do ye that which is not lawful to do on the sabbath days?
6:3 kai apokriqeij proj autouj eipen o ihsouj oude touto anegnwte o epoihsen dabid opote epeinasen autoj kai oi met autou ontej 6:3 And Jesus answering them said, Have ye not read so much as this, what David did, when himself was an hungred, and they which were with him;
6:4 wj eishlqen eij ton oikon tou qeou kai touj artouj thj proqesewj elaben kai efagen kai edwken kai toij met autou ouj ouk ecestin fagein ei mh monouj touj iereij 6:4 How he went into the house of God, and did take and eat the shewbread, and gave also to them that were with him; which it is not lawful to eat but for the priests alone?
6:5 kai elegen autoij oti kurioj estin o uioj tou anqrwpou kai tou sabbatou 6:5 And he said unto them, That the Son of man is Lord also of the sabbath.
6:6 egeneto de kai en eterw sabbatw eiselqein auton eij thn sunagwghn kai didaskein kai hn ekei anqrwpoj kai h xeir autou h decia hn chra 6:6 And it came to pass also on another sabbath, that he entered into the synagogue and taught: and there was a man whose right hand was withered.
6:7 parethroun de auton oi grammateij kai oi farisaioi ei en tw sabbatw qerapeusei ina eurwsin kathgorian autou 6:7 And the scribes and Pharisees watched him, whether he would heal on the sabbath day; that they might find an accusation against him.
6:8 autoj de hdei touj dialogismouj autwn kai eipen tw anqrwpw tw chran exonti thn xeira egeirai kai sthqi eij to meson o de anastaj esth 6:8 But he knew their thoughts, and said to the man which had the withered hand, Rise up, and stand forth in the midst. And he arose and stood forth.
6:9 eipen oun o ihsouj proj autouj eperwthsw umaj ti ecestin toij sabbasin agaqopoihsai h kakopoihsai yuxhn swsai h apolesai 6:9 Then said Jesus unto them, I will ask you one thing; Is it lawful on the sabbath days to do good, or to do evil? to save life, or to destroy it?
Luke 6:10 kai peribleyamenoj pantaj autouj eipen tw anqrwpw ekteinon thn xeira sou o de epoihsen outwj kai apokatestaqh h xeir autou ugihj wj h allh Luke 6:10 And looking round about upon them all, he said unto the man, Stretch forth thy hand. And he did so: and his hand was restored whole as the other.
6:11 autoi de eplhsqhsan anoiaj kai dielaloun proj allhlouj ti an poihseian tw ihsou 6:11 And they were filled with madness; and communed one with another what they might do to Jesus.
6:12 egeneto de en taij hmeraij tautaij echlqen eij to oroj proseucasqai kai hn dianuktereuwn en th proseuxh tou qeou 6:12 And it came to pass in those days, that he went out into a mountain to pray, and continued all night in prayer to God.
6:13 kai ote egeneto hmera prosefwnhsen touj maqhtaj autou kai eklecamenoj ap autwn dwdeka ouj kai apostolouj wnomasen 6:13 And when it was day, he called unto him his disciples: and of them he chose twelve, whom also he named apostles;
6:14 simwna on kai wnomasen petron kai andrean ton adelfon autou iakwbon kai iwannhn filippon kai barqolomaion 6:14 Simon, (whom he also named Peter,) and Andrew his brother, James and John, Philip and Bartholomew,
6:15 matqaion kai qwman iakwbon ton tou alfaiou kai simwna ton kaloumenon zhlwthn 6:15 Matthew and Thomas, James the son of Alphaeus, and Simon called Zelotes,
6:16 ioudan iakwbou kai ioudan iskariwthn oj kai egeneto prodothj 6:16 And Judas the brother of James, and Judas Iscariot, which also was the traitor.
6:17 kai katabaj met autwn esth epi topou pedinou kai oxloj maqhtwn autou kai plhqoj polu tou laou apo pashj thj ioudaiaj kai ierousalhm kai thj paraliou turou kai sidwnoj oi hlqon akousai autou kai iaqhnai apo twn noswn autwn 6:17 And he came down with them, and stood in the plain, and the company of his disciples, and a great multitude of people out of all Judaea and Jerusalem, and from the sea coast of Tyre and Sidon, which came to hear him, and to be healed of their diseases;
6:18 kai oi oxloumenoi upo pneumatwn akaqartwn kai eqerapeuonto 6:18 And they that were vexed with unclean spirits: and they were healed.
6:19 kai paj o oxloj ezhtei aptesqai autou oti dunamij par autou echrxeto kai iato pantaj 6:19 And the whole multitude sought to touch him: for there went virtue out of him, and healed them all.
Luke 6:20 kai autoj eparaj touj ofqalmouj autou eij touj maqhtaj autou elegen makarioi oi ptwxoi oti umetera estin h basileia tou qeou Luke 6:20 And he lifted up his eyes on his disciples, and said, Blessed be ye poor: for yours is the kingdom of God.
6:21 makarioi oi peinwntej nun oti xortasqhsesqe makarioi oi klaiontej nun oti gelasete 6:21 Blessed are ye that hunger now: for ye shall be filled. Blessed are ye that weep now: for ye shall laugh.
6:22 makarioi este otan mishswsin umaj oi anqrwpoi kai otan aforiswsin umaj kai oneidiswsin kai ekbalwsin to onoma umwn wj ponhron eneka tou uiou tou anqrwpou 6:22 Blessed are ye, when men shall hate you, and when they shall separate you from their company, and shall reproach you, and cast out your name as evil, for the Son of man's sake.
6:23 xairete en ekeinh th hmera kai skirthsate idou gar o misqoj umwn poluj en tw ouranw kata tauta gar epoioun toij profhtaij oi paterej autwn 6:23 Rejoice ye in that day, and leap for joy: for, behold, your reward is great in heaven: for in the like manner did their fathers unto the prophets.
6:24 plhn ouai umin toij plousioij oti apexete thn paraklhsin umwn 6:24 But woe unto you that are rich! for ye have received your consolation.
6:25 ouai umin oi empeplhsmenoi oti peinasete ouai umin oi gelwntej nun oti penqhsete kai klausete 6:25 Woe unto you that are full! for ye shall hunger. Woe unto you that laugh now! for ye shall mourn and weep.
6:26 ouai umin otan kalwj umaj eipwsin pantej oi anqrwpoi kata tauta gar epoioun toij yeudoprofhtaij oi paterej autwn 6:26 Woe unto you, when all men shall speak well of you! for so did their fathers to the false prophets.
6:27 all umin legw toij akouousin agapate touj exqrouj umwn kalwj poieite toij misousin umaj 6:27 But I say unto you which hear, Love your enemies, do good to them which hate you,
6:28 eulogeite touj katarwmenouj umin kai proseuxesqe uper twn ephreazontwn umaj 6:28 Bless them that curse you, and pray for them which despitefully use you.
6:29 tw tuptonti se epi thn siagona parexe kai thn allhn kai apo tou airontoj sou to imation kai ton xitwna mh kwlushj 6:29 And unto him that smiteth thee on the one cheek offer also the other; and him that taketh away thy cloke forbid not to take thy coat also.
Luke 6:30 panti de tw aitounti se didou kai apo tou airontoj ta sa mh apaitei Luke 6:30 Give to every man that asketh of thee; and of him that taketh away thy goods ask them not again.
6:31 kai kaqwj qelete ina poiwsin umin oi anqrwpoi kai umeij poieite autoij omoiwj 6:31 And as ye would that men should do to you, do ye also to them likewise.
6:32 kai ei agapate touj agapwntaj umaj poia umin xarij estin kai gar oi amartwloi touj agapwntaj autouj agapwsin 6:32 For if ye love them which love you, what thank have ye? for sinners also love those that love them.
6:33 kai ean agaqopoihte touj agaqopoiountaj umaj poia umin xarij estin kai gar oi amartwloi to auto poiousin 6:33 And if ye do good to them which do good to you, what thank have ye? for sinners also do even the same.
6:34 kai ean daneizhte par wn elpizhte apolabein poia umin xarij estin kai gar oi amartwloi amartwloij daneizousin ina apolabwsin ta isa 6:34 And if ye lend to them of whom ye hope to receive, what thank have ye? for sinners also lend to sinners, to receive as much again.
6:35 plhn agapate touj exqrouj umwn kai agaqopoieite kai daneizete mhden apelpizontej kai estai o misqoj umwn poluj kai esesqe uioi tou uyistou oti autoj xrhstoj estin epi touj axaristouj kai ponhrouj 6:35 But love ye your enemies, and do good, and lend, hoping for nothing again; and your reward shall be great, and ye shall be the children of the Highest: for he is kind unto the unthankful and to the evil.
6:36 ginesqe oun oiktirmonej kaqwj kai o pathr umwn oiktirmwn estin 6:36 Be ye therefore merciful, as your Father also is merciful.
6:37 mh krinete kai ou mh kriqhte mh katadikazete kai ou mh katadikasqhte apoluete kai apoluqhsesqe 6:37 Judge not, and ye shall not be judged: condemn not, and ye shall not be condemned: forgive, and ye shall be forgiven:
6:38 didote kai doqhsetai umin metron kalon pepiesmenon kai sesaleumenon kai uperekxunomenon dwsousin eij ton kolpon umwn tw gar autw metrw w metreite antimetrhqhsetai umin 6:38 Give, and it shall be given unto you; good measure, pressed down, and shaken together, and running over, shall men give into your bosom. For with the same measure that ye mete withal it shall be measured to you again.
6:39 eipen de parabolhn autoij mhti dunatai tufloj tuflon odhgein ouxi amfoteroi eij boqunon pesountai 6:39 And he spake a parable unto them, Can the blind lead the blind? shall they not both fall into the ditch?
Luke 6:40 ouk estin maqhthj uper ton didaskalon autou kathrtismenoj de paj estai wj o didaskaloj autou Luke 6:40 The disciple is not above his master: but every one that is perfect shall be as his master.
6:41 ti de blepeij to karfoj to en tw ofqalmw tou adelfou sou thn de dokon thn en tw idiw ofqalmw ou katanoeij 6:41 And why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but perceivest not the beam that is in thine own eye?
6:42 h pwj dunasai legein tw adelfw sou adelfe afej ekbalw to karfoj to en tw ofqalmw sou autoj thn en tw ofqalmw sou dokon ou blepwn upokrita ekbale prwton thn dokon ek tou ofqalmou sou kai tote diableyeij ekbalein to karfoj to en tw ofqalmw tou adelfou sou 6:42 Either how canst thou say to thy brother, Brother, let me pull out the mote that is in thine eye, when thou thyself beholdest not the beam that is in thine own eye? Thou hypocrite, cast out first the beam out of thine own eye, and then shalt thou see clearly to pull out the mote that is in thy brother's eye.
6:43 ou gar estin dendron kalon poioun karpon sapron oude dendron sapron poioun karpon kalon 6:43 For a good tree bringeth not forth corrupt fruit; neither doth a corrupt tree bring forth good fruit.
6:44 ekaston gar dendron ek tou idiou karpou ginwsketai ou gar ec akanqwn sullegousin suka oude ek batou trugwsin stafulhn 6:44 For every tree is known by his own fruit. For of thorns men do not gather figs, nor of a bramble bush gather they grapes.
6:45 o agaqoj anqrwpoj ek tou agaqou qhsaurou thj kardiaj autou proferei to agaqon kai o ponhroj anqrwpoj ek tou ponhrou qhsaurou thj kardiaj autou proferei to ponhron ek gar tou perisseumatoj thj kardiaj lalei to stoma autou 6:45 A good man out of the good treasure of his heart bringeth forth that which is good; and an evil man out of the evil treasure of his heart bringeth forth that which is evil: for of the abundance of the heart his mouth speaketh.
6:46 ti de me kaleite kurie kurie kai ou poieite a legw 6:46 And why call ye me, Lord, Lord, and do not the things which I say?
6:47 paj o erxomenoj proj me kai akouwn mou twn logwn kai poiwn autouj upodeicw umin tini estin omoioj 6:47 Whosoever cometh to me, and heareth my sayings, and doeth them, I will shew you to whom he is like:
6:48 omoioj estin anqrwpw oikodomounti oikian oj eskayen kai ebaqunen kai eqhken qemelion epi thn petran plhmmuraj de genomenhj proserrhcen o potamoj th oikia ekeinh kai ouk isxusen saleusai authn teqemeliwto gar epi thn petran 6:48 He is like a man which built an house, and digged deep, and laid the foundation on a rock: and when the flood arose, the stream beat vehemently upon that house, and could not shake it: for it was founded upon a rock.
6:49 o de akousaj kai mh poihsaj omoioj estin anqrwpw oikodomhsanti oikian epi thn ghn xwrij qemeliou h proserrhcen o potamoj kai euqewj epesen kai egeneto to rhgma thj oikiaj ekeinhj mega 6:49 But he that heareth, and doeth not, is like a man that without a foundation built an house upon the earth; against which the stream did beat vehemently, and immediately it fell; and the ruin of that house was great.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles