Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE Luke 23

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 ||

Luke Chapter 23

Greek Textus ReceptusEnglish King James
Luke 23:1 kai anastan apan to plhqoj autwn hgagen auton epi ton pilaton Luke 23:1 And the whole multitude of them arose, and led him unto Pilate.
23:2 hrcanto de kathgorein autou legontej touton euromen diastrefonta to eqnoj kai kwluonta kaisari forouj didonai legonta eauton xriston basilea einai 23:2 And they began to accuse him, saying, We found this fellow perverting the nation, and forbidding to give tribute to Caesar, saying that he himself is Christ a King.
23:3 o de pilatoj ephrwthsen auton legwn su ei o basileuj twn ioudaiwn o de apokriqeij autw efh su legeij 23:3 And Pilate asked him, saying, Art thou the King of the Jews? And he answered him and said, Thou sayest it.
23:4 o de pilatoj eipen proj touj arxiereij kai touj oxlouj ouden euriskw aition en tw anqrwpw toutw 23:4 Then said Pilate to the chief priests and to the people, I find no fault in this man.
23:5 oi de episxuon legontej oti anaseiei ton laon didaskwn kaq olhj thj ioudaiaj arcamenoj apo thj galilaiaj ewj wde 23:5 And they were the more fierce, saying, He stirreth up the people, teaching throughout all Jewry, beginning from Galilee to this place.
23:6 pilatoj de akousaj galilaian ephrwthsen ei o anqrwpoj galilaioj estin 23:6 When Pilate heard of Galilee, he asked whether the man were a Galilaean.
23:7 kai epignouj oti ek thj ecousiaj hrwdou estin anepemyen auton proj hrwdhn onta kai auton en ierosolumoij en tautaij taij hmeraij 23:7 And as soon as he knew that he belonged unto Herod's jurisdiction, he sent him to Herod, who himself also was at Jerusalem at that time.
23:8 o de hrwdhj idwn ton ihsoun exarh lian hn gar qelwn ec ikanou idein auton dia to akouein polla peri autou kai hlpizen ti shmeion idein up autou ginomenon 23:8 And when Herod saw Jesus, he was exceeding glad: for he was desirous to see him of a long season, because he had heard many things of him; and he hoped to have seen some miracle done by him.
23:9 ephrwta de auton en logoij ikanoij autoj de ouden apekrinato autw 23:9 Then he questioned with him in many words; but he answered him nothing.
Luke 23:10 eisthkeisan de oi arxiereij kai oi grammateij eutonwj kathgorountej autou Luke 23:10 And the chief priests and scribes stood and vehemently accused him.
23:11 ecouqenhsaj de auton o hrwdhj sun toij strateumasin autou kai empaicaj peribalwn auton esqhta lampran anepemyen auton tw pilatw 23:11 And Herod with his men of war set him at nought, and mocked him, and arrayed him in a gorgeous robe, and sent him again to Pilate.
23:12 egenonto de filoi o te pilatoj kai o hrwdhj en auth th hmera met allhlwn prouphrxon gar en exqra ontej proj eautouj 23:12 And the same day Pilate and Herod were made friends together: for before they were at enmity between themselves.
23:13 pilatoj de sugkalesamenoj touj arxiereij kai touj arxontaj kai ton laon 23:13 And Pilate, when he had called together the chief priests and the rulers and the people,
23:14 eipen proj autouj proshnegkate moi ton anqrwpon touton wj apostrefonta ton laon kai idou egw enwpion umwn anakrinaj ouden euron en tw anqrwpw toutw aition wn kathgoreite kat autou 23:14 Said unto them, Ye have brought this man unto me, as one that perverteth the people: and, behold, I, having examined him before you, have found no fault in this man touching those things whereof ye accuse him:
23:15 all oude hrwdhj anepemya gar umaj proj auton kai idou ouden acion qanatou estin pepragmenon autw 23:15 No, nor yet Herod: for I sent you to him; and, lo, nothing worthy of death is done unto him.
23:16 paideusaj oun auton apolusw 23:16 I will therefore chastise him, and release him.
23:17 anagkhn de eixen apoluein autoij kata eorthn ena 23:17 (For of necessity he must release one unto them at the feast.)
23:18 anekracan de pamplhqei legontej aire touton apoluson de hmin ton barabban 23:18 And they cried out all at once, saying, Away with this man, and release unto us Barabbas:
23:19 ostij hn dia stasin tina genomenhn en th polei kai fonon beblhmenoj eij fulakhn 23:19 (Who for a certain sedition made in the city, and for murder, was cast into prison.)
Luke 23:20 palin oun o pilatoj prosefwnhsen qelwn apolusai ton ihsoun Luke 23:20 Pilate therefore, willing to release Jesus, spake again to them.
23:21 oi de epefwnoun legontej staurwson staurwson auton 23:21 But they cried, saying, Crucify him, crucify him.
23:22 o de triton eipen proj autouj ti gar kakon epoihsen outoj ouden aition qanatou euron en autw paideusaj oun auton apolusw 23:22 And he said unto them the third time, Why, what evil hath he done? I have found no cause of death in him: I will therefore chastise him, and let him go.
23:23 oi de epekeinto fwnaij megalaij aitoumenoi auton staurwqhnai kai katisxuon ai fwnai autwn kai twn arxierewn 23:23 And they were instant with loud voices, requiring that he might be crucified. And the voices of them and of the chief priests prevailed.
23:24 o de pilatoj epekrinen genesqai to aithma autwn 23:24 And Pilate gave sentence that it should be as they required.
23:25 apelusen de autoij ton dia stasin kai fonon beblhmenon eij thn fulakhn on htounto ton de ihsoun paredwken tw qelhmati autwn 23:25 And he released unto them him that for sedition and murder was cast into prison, whom they had desired; but he delivered Jesus to their will.
23:26 kai wj aphgagon auton epilabomenoi simwnoj tinoj kurhnaiou tou erxomenou ap agrou epeqhkan autw ton stauron ferein opisqen tou ihsou 23:26 And as they led him away, they laid hold upon one Simon, a Cyrenian, coming out of the country, and on him they laid the cross, that he might bear it after Jesus.
23:27 hkolouqei de autw polu plhqoj tou laou kai gunaikwn ai kai ekoptonto kai eqrhnoun auton 23:27 And there followed him a great company of people, and of women, which also bewailed and lamented him.
23:28 strafeij de proj autaj o ihsouj eipen qugaterej ierousalhm mh klaiete ep eme plhn ef eautaj klaiete kai epi ta tekna umwn 23:28 But Jesus turning unto them said, Daughters of Jerusalem, weep not for me, but weep for yourselves, and for your children.
23:29 oti idou erxontai hmerai en aij erousin makariai ai steirai kai koiliai ai ouk egennhsan kai mastoi oi ouk eqhlasan 23:29 For, behold, the days are coming, in the which they shall say, Blessed are the barren, and the wombs that never bare, and the paps which never gave suck.
Luke 23:30 tote arcontai legein toij oresin pesete ef hmaj kai toij bounoij kaluyate hmaj Luke 23:30 Then shall they begin to say to the mountains, Fall on us; and to the hills, Cover us.
23:31 oti ei en tw ugrw culw tauta poiousin en tw chrw ti genhtai 23:31 For if they do these things in a green tree, what shall be done in the dry?
23:32 hgonto de kai eteroi duo kakourgoi sun autw anaireqhnai 23:32 And there were also two other, malefactors, led with him to be put to death.
23:33 kai ote aphlqon epi ton topon ton kaloumenon kranion ekei estaurwsan auton kai touj kakourgouj on men ek deciwn on de ec aristerwn 23:33 And when they were come to the place, which is called Calvary, there they crucified him, and the malefactors, one on the right hand, and the other on the left.
23:34 o de ihsouj elegen pater afej autoij ou gar oidasin ti poiousin diamerizomenoi de ta imatia autou ebalon klhron 23:34 Then said Jesus, Father, forgive them; for they know not what they do. And they parted his raiment, and cast lots.
23:35 kai eisthkei o laoj qewrwn ecemukthrizon de kai oi arxontej sun autoij legontej allouj eswsen swsatw eauton ei outoj estin o xristoj o tou qeou eklektoj 23:35 And the people stood beholding. And the rulers also with them derided him, saying, He saved others; let him save himself, if he be Christ, the chosen of God.
23:36 enepaizon de autw kai oi stratiwtai proserxomenoi kai ocoj prosferontej autw 23:36 And the soldiers also mocked him, coming to him, and offering him vinegar,
23:37 kai legontej ei su ei o basileuj twn ioudaiwn swson seauton 23:37 And saying, If thou be the king of the Jews, save thyself.
23:38 hn de kai epigrafh gegrammenh ep autw grammasin ellhnikoij kai rwmaikoij kai ebraikoij outoj estin o basileuj twn ioudaiwn 23:38 And a superscription also was written over him in letters of Greek, and Latin, and Hebrew, THIS IS THE KING OF THE JEWS.
23:39 eij de twn kremasqentwn kakourgwn eblasfhmei auton legwn ei su ei o xristoj swson seauton kai hmaj 23:39 And one of the malefactors which were hanged railed on him, saying, If thou be Christ, save thyself and us.
Luke 23:40 apokriqeij de o eteroj epetima autw legwn oude fobh su ton qeon oti en tw autw krimati ei Luke 23:40 But the other answering rebuked him, saying, Dost not thou fear God, seeing thou art in the same condemnation?
23:41 kai hmeij men dikaiwj acia gar wn epracamen apolambanomen outoj de ouden atopon epracen 23:41 And we indeed justly; for we receive the due reward of our deeds: but this man hath done nothing amiss.
23:42 kai elegen tw ihsou mnhsqhti mou kurie otan elqhj en th basileia sou 23:42 And he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom.
23:43 kai eipen autw o ihsouj amhn legw soi shmeron met emou esh en tw paradeisw 23:43 And Jesus said unto him, Verily I say unto thee, To day shalt thou be with me in paradise.
23:44 hn de wsei wra ekth kai skotoj egeneto ef olhn thn ghn ewj wraj ennathj 23:44 And it was about the sixth hour, and there was a darkness over all the earth until the ninth hour.
23:45 kai eskotisqh o hlioj kai esxisqh to katapetasma tou naou meson 23:45 And the sun was darkened, and the veil of the temple was rent in the midst.
23:46 kai fwnhsaj fwnh megalh o ihsouj eipen pater eij xeiraj sou paraqhsomai to pneuma mou kai tauta eipwn ecepneusen 23:46 And when Jesus had cried with a loud voice, he said, Father, into thy hands I commend my spirit: and having said thus, he gave up the ghost.
23:47 idwn de o ekatontarxoj to genomenon edocasen ton qeon legwn ontwj o anqrwpoj outoj dikaioj hn 23:47 Now when the centurion saw what was done, he glorified God, saying, Certainly this was a righteous man.
23:48 kai pantej oi sumparagenomenoi oxloi epi thn qewrian tauthn qewrountej ta genomena tuptontej eautwn ta sthqh upestrefon 23:48 And all the people that came together to that sight, beholding the things which were done, smote their breasts, and returned.
23:49 eisthkeisan de pantej oi gnwstoi autou makroqen kai gunaikej ai sunakolouqhsasai autw apo thj galilaiaj orwsai tauta 23:49 And all his acquaintance, and the women that followed him from Galilee, stood afar off, beholding these things.
Luke 23:50 kai idou anhr onomati iwshf bouleuthj uparxwn anhr agaqoj kai dikaioj Luke 23:50 And, behold, there was a man named Joseph, a counsellor; and he was a good man, and a just:
23:51 outoj ouk hn sugkatateqeimenoj th boulh kai th pracei autwn apo arimaqaiaj polewj twn ioudaiwn oj kai prosedexeto kai autoj thn basileian tou qeou 23:51 (The same had not consented to the counsel and deed of them;) he was of Arimathaea, a city of the Jews: who also himself waited for the kingdom of God.
23:52 outoj proselqwn tw pilatw hthsato to swma tou ihsou 23:52 This man went unto Pilate, and begged the body of Jesus.
23:53 kai kaqelwn auto enetulicen auto sindoni kai eqhken auto en mnhmati laceutw ou ouk hn oudepw oudeij keimenoj 23:53 And he took it down, and wrapped it in linen, and laid it in a sepulchre that was hewn in stone, wherein never man before was laid.
23:54 kai hmera hn paraskeuh kai sabbaton epefwsken 23:54 And that day was the preparation, and the sabbath drew on.
23:55 katakolouqhsasai de kai gunaikej aitinej hsan sunelhluquiai autw ek thj galilaiaj eqeasanto to mnhmeion kai wj eteqh to swma autou 23:55 And the women also, which came with him from Galilee, followed after, and beheld the sepulchre, and how his body was laid.
23:56 upostreyasai de htoimasan arwmata kai mura kai to men sabbaton hsuxasan kata thn entolhn 23:56 And they returned, and prepared spices and ointments; and rested the sabbath day according to the commandment.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles