Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE Luke 16

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 ||

Luke Chapter 16

Greek Textus ReceptusEnglish King James
Luke 16:1 elegen de kai proj touj maqhtaj autou anqrwpoj tij hn plousioj oj eixen oikonomon kai outoj dieblhqh autw wj diaskorpizwn ta uparxonta autou Luke 16:1 And he said also unto his disciples, There was a certain rich man, which had a steward; and the same was accused unto him that he had wasted his goods.
16:2 kai fwnhsaj auton eipen autw ti touto akouw peri sou apodoj ton logon thj oikonomiaj sou ou gar dunhsh eti oikonomein 16:2 And he called him, and said unto him, How is it that I hear this of thee? give an account of thy stewardship; for thou mayest be no longer steward.
16:3 eipen de en eautw o oikonomoj ti poihsw oti o kurioj mou afaireitai thn oikonomian ap emou skaptein ouk isxuw epaitein aisxunomai 16:3 Then the steward said within himself, What shall I do? for my lord taketh away from me the stewardship: I cannot dig; to beg I am ashamed.
16:4 egnwn ti poihsw ina otan metastaqw thj oikonomiaj decwntai me eij touj oikouj autwn 16:4 I am resolved what to do, that, when I am put out of the stewardship, they may receive me into their houses.
16:5 kai proskalesamenoj ena ekaston twn xrewfeiletwn tou kuriou eautou elegen tw prwtw poson ofeileij tw kuriw mou 16:5 So he called every one of his lord's debtors unto him, and said unto the first, How much owest thou unto my lord?
16:6 o de eipen ekaton batouj elaiou kai eipen autw decai sou to gramma kai kaqisaj taxewj grayon penthkonta 16:6 And he said, An hundred measures of oil. And he said unto him, Take thy bill, and sit down quickly, and write fifty.
16:7 epeita eterw eipen su de poson ofeileij o de eipen ekaton korouj sitou kai legei autw decai sou to gramma kai grayon ogdohkonta 16:7 Then said he to another, And how much owest thou? And he said, An hundred measures of wheat. And he said unto him, Take thy bill, and write fourscore.
16:8 kai ephnesen o kurioj ton oikonomon thj adikiaj oti fronimwj epoihsen oti oi uioi tou aiwnoj toutou fronimwteroi uper touj uiouj tou fwtoj eij thn genean eautwn eisin 16:8 And the lord commended the unjust steward, because he had done wisely: for the children of this world are in their generation wiser than the children of light.
16:9 kagw umin legw poihsate eautoij filouj ek tou mamwna thj adikiaj ina otan ekliphte decwntai umaj eij taj aiwniouj skhnaj 16:9 And I say unto you, Make to yourselves friends of the mammon of unrighteousness; that, when ye fail, they may receive you into everlasting habitations.
Luke 16:10 o pistoj en elaxistw kai en pollw pistoj estin kai o en elaxistw adikoj kai en pollw adikoj estin Luke 16:10 He that is faithful in that which is least is faithful also in much: and he that is unjust in the least is unjust also in much.
16:11 ei oun en tw adikw mamwna pistoi ouk egenesqe to alhqinon tij umin pisteusei 16:11 If therefore ye have not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to your trust the true riches?
16:12 kai ei en tw allotriw pistoi ouk egenesqe to umeteron tij umin dwsei 16:12 And if ye have not been faithful in that which is another man's, who shall give you that which is your own?
16:13 oudeij oikethj dunatai dusi kurioij douleuein h gar ton ena mishsei kai ton eteron agaphsei h enoj anqecetai kai tou eterou katafronhsei ou dunasqe qew douleuein kai mamwna 16:13 No servant can serve two masters: for either he will hate the one, and love the other; or else he will hold to the one, and despise the other. Ye cannot serve God and mammon.
16:14 hkouon de tauta panta kai oi farisaioi filarguroi uparxontej kai ecemukthrizon auton 16:14 And the Pharisees also, who were covetous, heard all these things: and they derided him.
16:15 kai eipen autoij umeij este oi dikaiountej eautouj enwpion twn anqrwpwn o de qeoj ginwskei taj kardiaj umwn oti to en anqrwpoij uyhlon bdelugma enwpion tou qeou estin 16:15 And he said unto them, Ye are they which justify yourselves before men; but God knoweth your hearts: for that which is highly esteemed among men is abomination in the sight of God.
16:16 o nomoj kai oi profhtai ewj iwannou apo tote h basileia tou qeou euaggelizetai kai paj eij authn biazetai 16:16 The law and the prophets were until John: since that time the kingdom of God is preached, and every man presseth into it.
16:17 eukopwteron de estin ton ouranon kai thn ghn parelqein h tou nomou mian keraian pesein 16:17 And it is easier for heaven and earth to pass, than one tittle of the law to fail.
16:18 paj o apoluwn thn gunaika autou kai gamwn eteran moixeuei kai paj o apolelumenhn apo androj gamwn moixeuei 16:18 Whosoever putteth away his wife, and marrieth another, committeth adultery: and whosoever marrieth her that is put away from her husband committeth adultery.
16:19 anqrwpoj de tij hn plousioj kai enedidusketo porfuran kai busson eufrainomenoj kaq hmeran lamprwj 16:19 There was a certain rich man, which was clothed in purple and fine linen, and fared sumptuously every day:
Luke 16:20 ptwxoj de tij hn onomati lazaroj oj ebeblhto proj ton pulwna autou hlkwmenoj Luke 16:20 And there was a certain beggar named Lazarus, which was laid at his gate, full of sores,
16:21 kai epiqumwn xortasqhnai apo twn yixiwn twn piptontwn apo thj trapezhj tou plousiou alla kai oi kunej erxomenoi apeleixon ta elkh autou 16:21 And desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table: moreover the dogs came and licked his sores.
16:22 egeneto de apoqanein ton ptwxon kai apenexqhnai auton upo twn aggelwn eij ton kolpon tou abraam apeqanen de kai o plousioj kai etafh 16:22 And it came to pass, that the beggar died, and was carried by the angels into Abraham's bosom: the rich man also died, and was buried;
16:23 kai en tw adh eparaj touj ofqalmouj autou uparxwn en basanoij ora ton abraam apo makroqen kai lazaron en toij kolpoij autou 16:23 And in hell he lift up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom.
16:24 kai autoj fwnhsaj eipen pater abraam elehson me kai pemyon lazaron ina bayh to akron tou daktulou autou udatoj kai katayuch thn glwssan mou oti odunwmai en th flogi tauth 16:24 And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water, and cool my tongue; for I am tormented in this flame.
16:25 eipen de abraam teknon mnhsqhti oti apelabej su ta agaqa sou en th zwh sou kai lazaroj omoiwj ta kaka nun de ode parakaleitai su de odunasai 16:25 But Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime receivedst thy good things, and likewise Lazarus evil things: but now he is comforted, and thou art tormented.
16:26 kai epi pasin toutoij metacu hmwn kai umwn xasma mega esthriktai opwj oi qelontej diabhnai enteuqen proj umaj mh dunwntai mhde oi ekeiqen proj hmaj diaperwsin 16:26 And beside all this, between us and you there is a great gulf fixed: so that they which would pass from hence to you cannot; neither can they pass to us, that would come from thence.
16:27 eipen de erwtw oun se pater ina pemyhj auton eij ton oikon tou patroj mou 16:27 Then he said, I pray thee therefore, father, that thou wouldest send him to my father's house:
16:28 exw gar pente adelfouj opwj diamarturhtai autoij ina mh kai autoi elqwsin eij ton topon touton thj basanou 16:28 For I have five brethren; that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment.
16:29 legei autw abraam exousin mwsea kai touj profhtaj akousatwsan autwn 16:29 Abraham saith unto him, They have Moses and the prophets; let them hear them.
Luke 16:30 o de eipen ouxi pater abraam all ean tij apo nekrwn poreuqh proj autouj metanohsousin Luke 16:30 And he said, Nay, father Abraham: but if one went unto them from the dead, they will repent.
16:31 eipen de autw ei mwsewj kai twn profhtwn ouk akouousin oude ean tij ek nekrwn anasth peisqhsontai 16:31 And he said unto him, If they hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded, though one rose from the dead.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles