Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE Luke 15

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 ||

Luke Chapter 15

Greek Textus ReceptusEnglish King James
Luke 15:1 hsan de eggizontej autw pantej oi telwnai kai oi amartwloi akouein autou Luke 15:1 Then drew near unto him all the publicans and sinners for to hear him.
15:2 kai diegogguzon oi farisaioi kai oi grammateij legontej oti outoj amartwlouj prosdexetai kai sunesqiei autoij 15:2 And the Pharisees and scribes murmured, saying, This man receiveth sinners, and eateth with them.
15:3 eipen de proj autouj thn parabolhn tauthn legwn 15:3 And he spake this parable unto them, saying,
15:4 tij anqrwpoj ec umwn exwn ekaton probata kai apolesaj en ec autwn ou kataleipei ta ennenhkontaennea en th erhmw kai poreuetai epi to apolwloj ewj eurh auto 15:4 What man of you, having an hundred sheep, if he lose one of them, doth not leave the ninety and nine in the wilderness, and go after that which is lost, until he find it?
15:5 kai eurwn epitiqhsin epi touj wmouj eautou xairwn 15:5 And when he hath found it, he layeth it on his shoulders, rejoicing.
15:6 kai elqwn eij ton oikon sugkalei touj filouj kai touj geitonaj legwn autoij sugxarhte moi oti euron to probaton mou to apolwloj 15:6 And when he cometh home, he calleth together his friends and neighbours, saying unto them, Rejoice with me; for I have found my sheep which was lost.
15:7 legw umin oti outwj xara estai en tw ouranw epi eni amartwlw metanoounti h epi ennenhkontaennea dikaioij oitinej ou xreian exousin metanoiaj 15:7 I say unto you, that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repenteth, more than over ninety and nine just persons, which need no repentance.
15:8 h tij gunh draxmaj exousa deka ean apolesh draxmhn mian ouxi aptei luxnon kai saroi thn oikian kai zhtei epimelwj ewj otou eurh 15:8 Either what woman having ten pieces of silver, if she lose one piece, doth not light a candle, and sweep the house, and seek diligently till she find it ?
15:9 kai eurousa sugkaleitai taj filaj kai taj geitonaj legousa sugxarhte moi oti euron thn draxmhn hn apwlesa 15:9 And when she hath found it, she calleth her friends and her neighbours together, saying, Rejoice with me; for I have found the piece which I had lost.
Luke 15:10 outwj legw umin xara ginetai enwpion twn aggelwn tou qeou epi eni amartwlw metanoounti Luke 15:10 Likewise, I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repenteth.
15:11 eipen de anqrwpoj tij eixen duo uiouj 15:11 And he said, A certain man had two sons:
15:12 kai eipen o newteroj autwn tw patri pater doj moi to epiballon meroj thj ousiaj kai dieilen autoij ton bion 15:12 And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me. And he divided unto them his living.
15:13 kai met ou pollaj hmeraj sunagagwn apanta o newteroj uioj apedhmhsen eij xwran makran kai ekei dieskorpisen thn ousian autou zwn aswtwj 15:13 And not many days after the younger son gathered all together, and took his journey into a far country, and there wasted his substance with riotous living.
15:14 dapanhsantoj de autou panta egeneto limoj isxuroj kata thn xwran ekeinhn kai autoj hrcato ustereisqai 15:14 And when he had spent all, there arose a mighty famine in that land; and he began to be in want.
15:15 And he went and joined himself to a citizen of that country; and he sent him into his fields to feed swine. 15:15 kai poreuqeij ekollhqh eni twn politwn thj xwraj ekeinhj kai epemyen auton eij touj agrouj autou boskein xoirouj
15:16 kai epequmei gemisai thn koilian autou apo twn keratiwn wn hsqion oi xoiroi kai oudeij edidou autw 15:16 And he would fain have filled his belly with the husks that the swine did eat: and no man gave unto him.
15:17 eij eauton de elqwn eipen posoi misqioi tou patroj mou perisseuousin artwn egw de limw apollumai 15:17 And when he came to himself, he said, How many hired servants of my father's have bread enough and to spare, and I perish with hunger!
15:18 anastaj poreusomai proj ton patera mou kai erw autw pater hmarton eij ton ouranon kai enwpion sou 15:18 I will arise and go to my father, and will say unto him, Father, I have sinned against heaven, and before thee,
15:19 kai ouketi eimi acioj klhqhnai uioj sou poihson me wj ena twn misqiwn sou 15:19 And am no more worthy to be called thy son: make me as one of thy hired servants.
Luke 15:20 kai anastaj hlqen proj ton patera eautou eti de autou makran apexontoj eiden auton o pathr autou kai esplagxnisqh kai dramwn epepesen epi ton traxhlon autou kai katefilhsen auton Luke 15:20 And he arose, and came to his father. But when he was yet a great way off, his father saw him, and had compassion, and ran, and fell on his neck, and kissed him.
15:21 eipen de autw o uioj pater hmarton eij ton ouranon kai enwpion sou kai ouketi eimi acioj klhqhnai uioj sou 15:21 And the son said unto him, Father, I have sinned against heaven, and in thy sight, and am no more worthy to be called thy son.
15:22 eipen de o pathr proj touj doulouj autou ecenegkate thn stolhn thn prwthn kai endusate auton kai dote daktulion eij thn xeira autou kai upodhmata eij touj podaj 15:22 But the father said to his servants, Bring forth the best robe, and put it on him; and put a ring on his hand, and shoes on his feet:
15:23 kai enegkantej ton mosxon ton siteuton qusate kai fagontej eufranqwmen 15:23 And bring hither the fatted calf, and kill it; and let us eat, and be merry:
15:24 oti outoj o uioj mou nekroj hn kai anezhsen kai apolwlwj hn kai eureqh kai hrcanto eufrainesqai 15:24 For this my son was dead, and is alive again; he was lost, and is found. And they began to be merry.
15:25 hn de o uioj autou o presbuteroj en agrw kai wj erxomenoj hggisen th oikia hkousen sumfwniaj kai xorwn 15:25 Now his elder son was in the field: and as he came and drew nigh to the house, he heard musick and dancing.
15:26 kai proskalesamenoj ena twn paidwn epunqaneto ti eih tauta 15:26 And he called one of the servants, and asked what these things meant.
15:27 o de eipen autw oti o adelfoj sou hkei kai equsen o pathr sou ton mosxon ton siteuton oti ugiainonta auton apelaben 15:27 And he said unto him, Thy brother is come; and thy father hath killed the fatted calf, because he hath received him safe and sound.
15:28 wrgisqh de kai ouk hqelen eiselqein o oun pathr autou ecelqwn parekalei auton 15:28 And he was angry, and would not go in: therefore came his father out, and intreated him.
15:29 o de apokriqeij eipen tw patri idou tosauta eth douleuw soi kai oudepote entolhn sou parhlqon kai emoi oudepote edwkaj erifon ina meta twn filwn mou eufranqw 15:29 And he answering said to his father, Lo, these many years do I serve thee, neither transgressed I at any time thy commandment: and yet thou never gavest me a kid, that I might make merry with my friends:
Luke 15:30 ote de o uioj sou outoj o katafagwn sou ton bion meta pornwn hlqen equsaj autw ton mosxon ton siteuton Luke 15:30 But as soon as this thy son was come, which hath devoured thy living with harlots, thou hast killed for him the fatted calf.
15:31 o de eipen autw teknon su pantote met emou ei kai panta ta ema sa estin 15:31 And he said unto him, Son, thou art ever with me, and all that I have is thine.
15:32 eufranqhnai de kai xarhnai edei oti o adelfoj sou outoj nekroj hn kai anezhsen kai apolwlwj hn kai eureqh 15:32 It was meet that we should make merry, and be glad: for this thy brother was dead, and is alive again; and was lost, and is found.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles