Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE Luke 9

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 ||

Luke Chapter 9

Greek Textus ReceptusEnglish King James
Luke 9:1 sugkalesamenoj de touj dwdeka maqhtaj autou edwken autoij dunamin kai ecousian epi panta ta daimonia kai nosouj qerapeuein Luke 9:1 Then he called his twelve disciples together, and gave them power and authority over all devils, and to cure diseases.
9:2 kai apesteilen autouj khrussein thn basileian tou qeou kai iasqai touj asqenountaj 9:2 And he sent them to preach the kingdom of God, and to heal the sick.
9:3 kai eipen proj autouj mhden airete eij thn odon mhte rabdouj mhte phran mhte arton mhte argurion mhte ana duo xitwnaj exein 9:3 And he said unto them, Take nothing for your journey, neither staves, nor scrip, neither bread, neither money; neither have two coats apiece.
9:4 kai eij hn an oikian eiselqhte ekei menete kai ekeiqen ecerxesqe 9:4 And whatsoever house ye enter into, there abide, and thence depart.
9:5 kai osoi an mh decwntai umaj ecerxomenoi apo thj polewj ekeinhj kai ton koniorton apo twn podwn umwn apotinacate eij marturion ep autouj 9:5 And whosoever will not receive you, when ye go out of that city, shake off the very dust from your feet for a testimony against them.
9:6 ecerxomenoi de dihrxonto kata taj kwmaj euaggelizomenoi kai qerapeuontej pantaxou 9:6 And they departed, and went through the towns, preaching the gospel, and healing every where.
9:7 hkousen de hrwdhj o tetrarxhj ta ginomena up autou panta kai dihporei dia to legesqai upo tinwn oti iwannhj eghgertai ek nekrwn 9:7 Now Herod the tetrarch heard of all that was done by him: and he was perplexed, because that it was said of some, that John was risen from the dead;
9:8 upo tinwn de oti hliaj efanh allwn de oti profhthj eij twn arxaiwn anesth 9:8 And of some, that Elias had appeared; and of others, that one of the old prophets was risen again.
9:9 kai eipen o hrwdhj iwannhn egw apekefalisa tij de estin outoj peri ou egw akouw toiauta kai ezhtei idein auton 9:9 And Herod said, John have I beheaded: but who is this, of whom I hear such things? And he desired to see him.
Luke 9:10 kai upostreyantej oi apostoloi dihghsanto autw osa epoihsan kai paralabwn autouj upexwrhsen kat idian eij topon erhmon polewj kaloumenhj bhqsaida Luke 9:10 And the apostles, when they were returned, told him all that they had done. And he took them, and went aside privately into a desert place belonging to the city called Bethsaida.
9:11 oi de oxloi gnontej hkolouqhsan autw kai decamenoj autouj elalei autoij peri thj basileiaj tou qeou kai touj xreian exontaj qerapeiaj iato 9:11 And the people, when they knew it, followed him: and he received them, and spake unto them of the kingdom of God, and healed them that had need of healing.
9:12 h de hmera hrcato klinein proselqontej de oi dwdeka eipon autw apoluson ton oxlon ina apelqontej eij taj kuklw kwmaj kai touj agrouj kataluswsin kai eurwsin episitismon oti wde en erhmw topw esmen 9:12 And when the day began to wear away, then came the twelve, and said unto him, Send the multitude away, that they may go into the towns and country round about, and lodge, and get victuals: for we are here in a desert place.
9:13 eipen de proj autouj dote autoij umeij fagein oi de eipon ouk eisin hmin pleion h pente artoi kai duo ixquej ei mhti poreuqentej hmeij agoraswmen eij panta ton laon touton brwmata 9:13 But he said unto them, Give ye them to eat. And they said, We have no more but five loaves and two fishes; except we should go and buy meat for all this people.
9:14 hsan gar wsei andrej pentakisxilioi eipen de proj touj maqhtaj autou kataklinate autouj klisiaj ana penthkonta 9:14 For they were about five thousand men. And he said to his disciples, Make them sit down by fifties in a company.
9:15 kai epoihsan outwj kai aneklinan apantaj 9:15 And they did so, and made them all sit down.
9:16 labwn de touj pente artouj kai touj duo ixquaj anableyaj eij ton ouranon euloghsen autouj kai kateklasen kai edidou toij maqhtaij paratiqenai tw oxlw 9:16 Then he took the five loaves and the two fishes, and looking up to heaven, he blessed them, and brake, and gave to the disciples to set before the multitude.
9:17 kai efagon kai exortasqhsan pantej kai hrqh to perisseusan autoij klasmatwn kofinoi dwdeka 9:17 And they did eat, and were all filled: and there was taken up of fragments that remained to them twelve baskets.
9:18 kai egeneto en tw einai auton proseuxomenon katamonaj sunhsan autw oi maqhtai kai ephrwthsen autouj legwn tina me legousin oi oxloi einai 9:18 And it came to pass, as he was alone praying, his disciples were with him: and he asked them, saying, Whom say the people that I am?
9:19 oi de apokriqentej eipon iwannhn ton baptisthn alloi de hlian alloi de oti profhthj tij twn arxaiwn anesth 9:19 They answering said, John the Baptist; but some say, Elias; and others say, that one of the old prophets is risen again.
Luke 9:20 eipen de autoij umeij de tina me legete einai apokriqeij de o petroj eipen ton xriston tou qeou Luke 9:20 He said unto them, But whom say ye that I am? Peter answering said, The Christ of God.
9:21 o de epitimhsaj autoij parhggeilen mhdeni eipein touto 9:21 And he straitly charged them, and commanded them to tell no man that thing;
9:22 eipwn oti dei ton uion tou anqrwpou polla paqein kai apodokimasqhnai apo twn presbuterwn kai arxierewn kai grammatewn kai apoktanqhnai kai th trith hmera egerqhnai 9:22 Saying, The Son of man must suffer many things, and be rejected of the elders and chief priests and scribes, and be slain, and be raised the third day.
9:23 elegen de proj pantaj ei tij qelei opisw mou elqein aparnhsasqw eauton kai aratw ton stauron autou kaq hmeran kai akolouqeitw moi 9:23 And he said to them all, If any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross daily, and follow me.
9:24 oj gar an qelh thn yuxhn autou swsai apolesei authn oj d an apolesh thn yuxhn autou eneken emou outoj swsei authn 9:24 For whosoever will save his life shall lose it: but whosoever will lose his life for my sake, the same shall save it.
9:25 ti gar wfeleitai anqrwpoj kerdhsaj ton kosmon olon eauton de apolesaj h zhmiwqeij 9:25 For what is a man advantaged, if he gain the whole world, and lose himself, or be cast away?
9:26 oj gar an epaisxunqh me kai touj emouj logouj touton o uioj tou anqrwpou epaisxunqhsetai otan elqh en th doch autou kai tou patroj kai twn agiwn aggelwn 9:26 For whosoever shall be ashamed of me and of my words, of him shall the Son of man be ashamed, when he shall come in his own glory, and in his Father's, and of the holy angels.
9:27 legw de umin alhqwj eisin tinej twn wde esthkotwn oi ou mh geusontai qanatou ewj an idwsin thn basileian tou qeou 9:27 But I tell you of a truth, there be some standing here, which shall not taste of death, till they see the kingdom of God.
9:28 egeneto de meta touj logouj toutouj wsei hmerai oktw kai paralabwn ton petron kai iwannhn kai iakwbon anebh eij to oroj proseucasqai 9:28 And it came to pass about an eight days after these sayings, he took Peter and John and James, and went up into a mountain to pray.
9:29 kai egeneto en tw proseuxesqai auton to eidoj tou proswpou autou eteron kai o imatismoj autou leukoj ecastraptwn 9:29 And as he prayed, the fashion of his countenance was altered, and his raiment was white and glistering.
Luke 9:30 kai idou andrej duo sunelaloun autw oitinej hsan mwshj kai hliaj Luke 9:30 And, behold, there talked with him two men, which were Moses and Elias:
9:31 oi ofqentej en doch elegon thn ecodon autou hn emellen plhroun en ierousalhm 9:31 Who appeared in glory, and spake of his decease which he should accomplish at Jerusalem.
9:32 o de petroj kai oi sun autw hsan bebarhmenoi upnw diagrhgorhsantej de eidon thn docan autou kai touj duo andraj touj sunestwtaj autw 9:32 But Peter and they that were with him were heavy with sleep: and when they were awake, they saw his glory, and the two men that stood with him.
9:33 kai egeneto en tw diaxwrizesqai autouj ap autou eipen o petroj proj ton ihsoun epistata kalon estin hmaj wde einai kai poihswmen skhnaj treij mian soi kai mwsei mian kai mian hlia mh eidwj o legei 9:33 And it came to pass, as they departed from him, Peter said unto Jesus, Master, it is good for us to be here: and let us make three tabernacles; one for thee, and one for Moses, and one for Elias: not knowing what he said.
9:34 tauta de autou legontoj egeneto nefelh kai epeskiasen autouj efobhqhsan de en tw ekeinouj eiselqein eij thn nefelhn 9:34 While he thus spake, there came a cloud, and overshadowed them: and they feared as they entered into the cloud.
9:35 kai fwnh egeneto ek thj nefelhj legousa outoj estin o uioj mou o agaphtoj autou akouete 9:35 And there came a voice out of the cloud, saying, This is my beloved Son: hear him.
9:36 kai en tw genesqai thn fwnhn eureqh o ihsouj monoj kai autoi esighsan kai oudeni aphggeilan en ekeinaij taij hmeraij ouden wn ewrakasin 9:36 And when the voice was past, Jesus was found alone. And they kept it close, and told no man in those days any of those things which they had seen.
9:37 egeneto de en th echj hmera katelqontwn autwn apo tou orouj sunhnthsen autw oxloj poluj 9:37 And it came to pass, that on the next day, when they were come down from the hill, much people met him.
9:38 kai idou anhr apo tou oxlou anebohsen legwn didaskale deomai sou epibleyon epi ton uion mou oti monogenhj estin moi 9:38 And, behold, a man of the company cried out, saying, Master, I beseech thee, look upon my son: for he is mine only child.
9:39 kai idou pneuma lambanei auton kai ecaifnhj krazei kai sparassei auton meta afrou kai mogij apoxwrei ap autou suntribon auton 9:39 And, lo, a spirit taketh him, and he suddenly crieth out; and it teareth him that he foameth again, and bruising him hardly departeth from him.
Luke 9:40 kai edehqhn twn maqhtwn sou ina ekballwsin auto kai ouk hdunhqhsan Luke 9:40 And I besought thy disciples to cast him out; and they could not.
9:41 apokriqeij de o ihsouj eipen w genea apistoj kai diestrammenh ewj pote esomai proj umaj kai anecomai umwn prosagage wde ton uion sou 9:41 And Jesus answering said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you, and suffer you? Bring thy son hither.
9:42 eti de proserxomenou autou errhcen auton to daimonion kai sunesparacen epetimhsen de o ihsouj tw pneumati tw akaqartw kai iasato ton paida kai apedwken auton tw patri autou 9:42 And as he was yet a coming, the devil threw him down, and tare him. And Jesus rebuked the unclean spirit, and healed the child, and delivered him again to his father.
9:43 eceplhssonto de pantej epi th megaleiothti tou qeou pantwn de qaumazontwn epi pasin oij epoihsen o ihsouj eipen proj touj maqhtaj autou 9:43 And they were all amazed at the mighty power of God. But while they wondered every one at all things which Jesus did, he said unto his disciples,
9:44 qesqe umeij eij ta wta umwn touj logouj toutouj o gar uioj tou anqrwpou mellei paradidosqai eij xeiraj anqrwpwn 9:44 Let these sayings sink down into your ears: for the Son of man shall be delivered into the hands of men.
9:45 oi de hgnooun to rhma touto kai hn parakekalummenon ap autwn ina mh aisqwntai auto kai efobounto erwthsai auton peri tou rhmatoj toutou 9:45 But they understood not this saying, and it was hid from them, that they perceived it not: and they feared to ask him of that saying.
9:46 eishlqen de dialogismoj en autoij to tij an eih meizwn autwn 9:46 Then there arose a reasoning among them, which of them should be greatest.
9:47 o de ihsouj idwn ton dialogismon thj kardiaj autwn epilabomenoj paidiou esthsen auto par eautw 9:47 And Jesus, perceiving the thought of their heart, took a child, and set him by him,
9:48 kai eipen autoij oj ean dechtai touto to paidion epi tw onomati mou eme dexetai kai oj ean eme dechtai dexetai ton aposteilanta me o gar mikroteroj en pasin umin uparxwn outoj estai megaj 9:48 And said unto them, Whosoever shall receive this child in my name receiveth me: and whosoever shall receive me receiveth him that sent me: for he that is least among you all, the same shall be great.
9:49 apokriqeij de o iwannhj eipen epistata eidomen tina epi tw onomati sou ekballonta ta daimonia kai ekwlusamen auton oti ouk akolouqei meq hmwn 9:49 And John answered and said, Master, we saw one casting out devils in thy name; and we forbad him, because he followeth not with us.
Luke 9:50 kai eipen proj auton o ihsouj mh kwluete oj gar ouk estin kaq hmwn uper hmwn estin Luke 9:50 And Jesus said unto him, Forbid him not: for he that is not against us is for us.
9:51 egeneto de en tw sumplhrousqai taj hmeraj thj analhyewj autou kai autoj to proswpon autou esthricen tou poreuesqai eij ierousalhm 9:51 And it came to pass, when the time was come that he should be received up, he stedfastly set his face to go to Jerusalem,
9:52 kai apesteilen aggelouj pro proswpou autou kai poreuqentej eishlqon eij kwmhn samareitwn wste etoimasai autw 9:52 And sent messengers before his face: and they went, and entered into a village of the Samaritans, to make ready for him.
9:53 kai ouk edecanto auton oti to proswpon autou hn poreuomenon eij ierousalhm 9:53 And they did not receive him, because his face was as though he would go to Jerusalem.
9:54 idontej de oi maqhtai autou iakwboj kai iwannhj eipon kurie qeleij eipwmen pur katabhnai apo tou ouranou kai analwsai autouj wj kai hliaj epoihsen 9:54 And when his disciples James and John saw this, they said, Lord, wilt thou that we command fire to come down from heaven, and consume them, even as Elias did?
9:55 strafeij de epetimhsen autoij kai eipen ouk oidate oiou pneumatoj este umeij 9:55 But he turned, and rebuked them, and said, Ye know not what manner of spirit ye are of.
9:56 o gar uioj tou anqrwpou ouk hlqen yuxaj anqrwpwn apolesai alla swsai kai eporeuqhsan eij eteran kwmhn 9:56 For the Son of man is not come to destroy men's lives, but to save them. And they went to another village.
9:57 egeneto de poreuomenwn autwn en th odw eipen tij proj auton akolouqhsw soi opou an aperxh kurie 9:57 And it came to pass, that, as they went in the way, a certain man said unto him, Lord, I will follow thee whithersoever thou goest.
9:58 kai eipen autw o ihsouj ai alwpekej fwleouj exousin kai ta peteina tou ouranou kataskhnwseij o de uioj tou anqrwpou ouk exei pou thn kefalhn klinh 9:58 And Jesus said unto him, Foxes have holes, and birds of the air have nests; but the Son of man hath not where to lay his head.
9:59 eipen de proj eteron akolouqei moi o de eipen kurie epitreyon moi apelqonti prwton qayai ton patera mou 9:59 And he said unto another, Follow me. But he said, Lord, suffer me first to go and bury my father.
Luke 9:60 eipen de autw o ihsouj afej touj nekrouj qayai touj eautwn nekrouj su de apelqwn diaggelle thn basileian tou qeou Luke 9:60 Jesus said unto him, Let the dead bury their dead: but go thou and preach the kingdom of God.
9:61 eipen de kai eteroj akolouqhsw soi kurie prwton de epitreyon moi apotacasqai toij eij ton oikon mou 9:61 And another also said, Lord, I will follow thee; but let me first go bid them farewell, which are at home at my house.
9:62 eipen de proj auton o ihsouj oudeij epibalwn thn xeira autou ep arotron kai blepwn eij ta opisw euqetoj estin eij thn basileian tou qeou 9:62 And Jesus said unto him, No man, having put his hand to the plough, and looking back, is fit for the kingdom of God.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles