Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE Luke 3

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 ||

Luke Chapter 3

Greek Textus ReceptusEnglish King James
Luke 3:1 en etei de pentekaidekatw thj hgemoniaj tiberiou kaisaroj hgemoneuontoj pontiou pilatou thj ioudaiaj kai tetrarxountoj thj galilaiaj hrwdou filippou de tou adelfou autou tetrarxountoj thj itouraiaj kai traxwnitidoj xwraj kai lusaniou thj abilhnhj tetrarxountoj Luke 3:1 Now in the fifteenth year of the reign of Tiberius Caesar, Pontius Pilate being governor of Judaea, and Herod being tetrarch of Galilee, and his brother Philip tetrarch of Ituraea and of the region of Trachonitis, and Lysanias the tetrarch of Abilene,
3:2 ep arxierewn anna kai kaiafa egeneto rhma qeou epi iwannhn ton tou zaxariou uion en th erhmw 3:2 Annas and Caiaphas being the high priests, the word of God came unto John the son of Zacharias in the wilderness.
3:3 kai hlqen eij pasan thn perixwron tou iordanou khrusswn baptisma metanoiaj eij afesin amartiwn 3:3 And he came into all the country about Jordan, preaching the baptism of repentance for the remission of sins;
3:4 wj gegraptai en biblw logwn hsaiou tou profhtou legontoj fwnh bowntoj en th erhmw etoimasate thn odon kuriou euqeiaj poieite taj tribouj autou 3:4 As it is written in the book of the words of Esaias the prophet, saying, The voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make his paths straight.
3:5 pasa faragc plhrwqhsetai kai pan oroj kai bounoj tapeinwqhsetai kai estai ta skolia eij euqeian kai ai traxeiai eij odouj leiaj 3:5 Every valley shall be filled, and every mountain and hill shall be brought low; and the crooked shall be made straight, and the rough ways shall be made smooth;
3:6 kai oyetai pasa sarc to swthrion tou qeou 3:6 And all flesh shall see the salvation of God.
3:7 elegen oun toij ekporeuomenoij oxloij baptisqhnai up autou gennhmata exidnwn tij upedeicen umin fugein apo thj melloushj orghj 3:7 Then said he to the multitude that came forth to be baptized of him, O generation of vipers, who hath warned you to flee from the wrath to come?
3:8 poihsate oun karpouj aciouj thj metanoiaj kai mh archsqe legein en eautoij patera exomen ton abraam legw gar umin oti dunatai o qeoj ek twn liqwn toutwn egeirai tekna tw abraam 3:8 Bring forth therefore fruits worthy of repentance, and begin not to say within yourselves, We have Abraham to our father: for I say unto you, That God is able of these stones to raise up children unto Abraham.
3:9 hdh de kai h acinh proj thn rizan twn dendrwn keitai pan oun dendron mh poioun karpon kalon ekkoptetai kai eij pur balletai 3:9 And now also the axe is laid unto the root of the trees: every tree therefore which bringeth not forth good fruit is hewn down, and cast into the fire.
Luke 3:10 kai ephrwtwn auton oi oxloi legontej ti oun poihsomen Luke 3:10 And the people asked him, saying, What shall we do then?
3:11 apokriqeij de legei autoij o exwn duo xitwnaj metadotw tw mh exonti kai o exwn brwmata omoiwj poieitw 3:11 He answereth and saith unto them, He that hath two coats, let him impart to him that hath none; and he that hath meat, let him do likewise.
3:12 hlqon de kai telwnai baptisqhnai kai eipon proj auton didaskale ti poihsomen 3:12 Then came also publicans to be baptized, and said unto him, Master, what shall we do?
3:13 o de eipen proj autouj mhden pleon para to diatetagmenon umin prassete 3:13 And he said unto them, Exact no more than that which is appointed you.
3:14 ephrwtwn de auton kai strateuomenoi legontej kai hmeij ti poihsomen kai eipen proj autouj mhdena diaseishte mhde sukofanthshte kai arkeisqe toij oywnioij umwn 3:14 And the soldiers likewise demanded of him, saying, And what shall we do? And he said unto them, Do violence to no man, neither accuse any falsely; and be content with your wages.
3:15 prosdokwntoj de tou laou kai dialogizomenwn pantwn en taij kardiaij autwn peri tou iwannou mhpote autoj eih o xristoj 3:15 And as the people were in expectation, and all men mused in their hearts of John, whether he were the Christ, or not;
3:16 apekrinato o iwannhj apasin legwn egw men udati baptizw umaj erxetai de o isxuroteroj mou ou ouk eimi ikanoj lusai ton imanta twn upodhmatwn autou autoj umaj baptisei en pneumati agiw kai puri 3:16 John answered, saying unto them all, I indeed baptize you with water; but one mightier than I cometh, the latchet of whose shoes I am not worthy to unloose: he shall baptize you with the Holy Ghost and with fire:
3:17 ou to ptuon en th xeiri autou kai diakaqariei thn alwna autou kai sunacei ton siton eij thn apoqhkhn autou to de axuron katakausei puri asbestw 3:17 Whose fan is in his hand, and he will throughly purge his floor, and will gather the wheat into his garner; but the chaff he will burn with fire unquenchable.
3:18 polla men oun kai etera parakalwn euhggelizeto ton laon 3:18 And many other things in his exhortation preached he unto the people.
3:19 o de hrwdhj o tetrarxhj elegxomenoj up autou peri hrwdiadoj thj gunaikoj filippou tou adelfou autou kai peri pantwn wn epoihsen ponhrwn o hrwdhj 3:19 But Herod the tetrarch, being reproved by him for Herodias his brother Philip's wife, and for all the evils which Herod had done,
Luke 3:20 proseqhken kai touto epi pasin kai katekleisen ton iwannhn en th fulakh Luke 3:20 Added yet this above all, that he shut up John in prison.
3:21 egeneto de en tw baptisqhnai apanta ton laon kai ihsou baptisqentoj kai proseuxomenou anewxqhnai ton ouranon 3:21 Now when all the people were baptized, it came to pass, that Jesus also being baptized, and praying, the heaven was opened,
3:22 kai katabhnai to pneuma to agion swmatikw eidei wsei peristeran ep auton kai fwnhn ec ouranou genesqai legousan su ei o uioj mou o agaphtoj en soi hudokhsa 3:22 And the Holy Ghost descended in a bodily shape like a dove upon him, and a voice came from heaven, which said, Thou art my beloved Son; in thee I am well pleased.
3:23 kai autoj hn o ihsouj wsei etwn triakonta arxomenoj wn wj enomizeto uioj iwshf tou hli 3:23 And Jesus himself began to be about thirty years of age, being (as was supposed) the son of Joseph, which was the son of Heli,
3:24 tou matqat tou leui tou melxi tou ianna tou iwshf 3:24 Which was the son of Matthat, which was the son of Levi, which was the son of Melchi, which was the son of Janna, which was the son of Joseph,
3:25 tou mattaqiou tou amwj tou naoum tou esli tou naggai 3:25 Which was the son of Mattathias, which was the son of Amos, which was the son of Naum, which was the son of Esli, which was the son of Nagge,
3:26 tou maaq tou mattaqiou tou semei tou iwshf tou iouda 3:26 Which was the son of Maath, which was the son of Mattathias, which was the son of Semei, which was the son of Joseph, which was the son of Juda,
3:27 tou iwanna tou rhsa tou zorobabel tou salaqihl tou nhri 3:27 Which was the son of Joanna, which was the son of Rhesa, which was the son of Zorobabel, which was the son of Salathiel, which was the son of Neri,
3:28 tou melxi tou addi tou kwsam tou elmwdam tou hr 3:28 Which was the son of Melchi, which was the son of Addi, which was the son of Cosam, which was the son of Elmodam, which was the son of Er,
3:29 tou iwsh tou eliezer tou iwreim tou matqat tou leui 3:29 Which was the son of Jose, which was the son of Eliezer, which was the son of Jorim, which was the son of Matthat, which was the son of Levi,
Luke 3:30 tou simewn tou iouda tou iwshf tou iwnan tou eliakeim Luke 3:30 Which was the son of Simeon, which was the son of Juda, which was the son of Joseph, which was the son of Jonan, which was the son of Eliakim,
3:31 tou melea tou menam tou mattaqa tou naqan tou dabid 3:31 Which was the son of Melea, which was the son of Menan, which was the son of Mattatha, which was the son of Nathan, which was the son of David,
3:32 tou iessai tou wbhd tou booz tou salmwn tou naasswn 3:32 Which was the son of Jesse, which was the son of Obed, which was the son of Booz, which was the son of Salmon, which was the son of Naasson,
3:33 tou aminadab tou aram tou esrwm tou farej tou iouda 3:33 Which was the son of Aminadab, which was the son of Aram, which was the son of Esrom, which was the son of Phares, which was the son of Juda,
3:34 tou iakwb tou isaak tou abraam tou qara tou naxwr 3:34 Which was the son of Jacob, which was the son of Isaac, which was the son of Abraham, which was the son of Thara, which was the son of Nachor,
3:35 tou saroux tou ragau tou falek tou eber tou sala 3:35 Which was the son of Saruch, which was the son of Ragau, which was the son of Phalec, which was the son of Heber, which was the son of Sala,
3:36 tou kainan tou arfacad tou shm tou nwe tou lamex 3:36 Which was the son of Cainan, which was the son of Arphaxad, which was the son of Sem, which was the son of Noe, which was the son of Lamech,
3:37 tou maqousala tou enwx tou iared tou malelehl tou kainan 3:37 Which was the son of Mathusala, which was the son of Enoch, which was the son of Jared, which was the son of Maleleel, which was the son of Cainan,
3:38 tou enwj tou shq tou adam tou qeou 3:38 Which was the son of Enos, which was the son of Seth, which was the son of Adam, which was the son of God.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles