Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE Luke 18

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 ||

Luke Chapter 18

Greek Textus ReceptusEnglish King James
Luke 18:1 elegen de kai parabolhn autoij proj to dein pantote proseuxesqai kai mh ekkakein Luke 18:1 And he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray, and not to faint;
18:2 legwn krithj tij hn en tini polei ton qeon mh foboumenoj kai anqrwpon mh entrepomenoj 18:2 Saying, There was in a city a judge, which feared not God, neither regarded man:
18:3 xhra de hn en th polei ekeinh kai hrxeto proj auton legousa ekdikhson me apo tou antidikou mou 18:3 And there was a widow in that city; and she came unto him, saying, Avenge me of mine adversary.
18:4 kai ouk hqelhsen epi xronon meta de tauta eipen en eautw ei kai ton qeon ou foboumai kai anqrwpon ouk entrepomai 18:4 And he would not for a while: but afterward he said within himself, Though I fear not God, nor regard man;
18:5 dia ge to parexein moi kopon thn xhran tauthn ekdikhsw authn ina mh eij teloj erxomenh upwpiazh me 18:5 Yet because this widow troubleth me, I will avenge her, lest by her continual coming she weary me.
18:6 eipen de o kurioj akousate ti o krithj thj adikiaj legei 18:6 And the Lord said, Hear what the unjust judge saith.
18:7 o de qeoj ou mh poihsei thn ekdikhsin twn eklektwn autou twn bowntwn proj auton hmeraj kai nuktoj kai makroqumwn ep autoij 18:7 And shall not God avenge his own elect, which cry day and night unto him, though he bear long with them?
18:8 legw umin oti poihsei thn ekdikhsin autwn en taxei plhn o uioj tou anqrwpou elqwn ara eurhsei thn pistin epi thj ghj 18:8 I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless when the Son of man cometh, shall he find faith on the earth?
18:9 eipen de kai proj tinaj touj pepoiqotaj ef eautoij oti eisin dikaioi kai ecouqenountaj touj loipouj thn parabolhn tauthn 18:9 And he spake this parable unto certain which trusted in themselves that they were righteous, and despised others:
Luke 18:10 anqrwpoi duo anebhsan eij to ieron proseucasqai o eij farisaioj kai o eteroj telwnhj Luke 18:10 Two men went up into the temple to pray; the one a Pharisee, and the other a publican.
18:11 o farisaioj staqeij proj eauton tauta proshuxeto o qeoj euxaristw soi oti ouk eimi wsper oi loipoi twn anqrwpwn arpagej adikoi moixoi h kai wj outoj o telwnhj 18:11 The Pharisee stood and prayed thus with himself, God, I thank thee, that I am not as other men are, extortioners, unjust, adulterers, or even as this publican.
18:12 nhsteuw dij tou sabbatou apodekatw panta osa ktwmai 18:12 I fast twice in the week, I give tithes of all that I possess.
18:13 kai o telwnhj makroqen estwj ouk hqelen oude touj ofqalmouj eij ton ouranon eparai all etupten eij to sthqoj autou legwn o qeoj ilasqhti moi tw amartwlw 18:13 And the publican, standing afar off, would not lift up so much as his eyes unto heaven, but smote upon his breast, saying, God be merciful to me a sinner.
18:14 legw umin katebh outoj dedikaiwmenoj eij ton oikon autou h ekeinoj oti paj o uywn eauton tapeinwqhsetai o de tapeinwn eauton uywqhsetai 18:14 I tell you, this man went down to his house justified rather than the other: for every one that exalteth himself shall be abased; and he that humbleth himself shall be exalted.
18:15 proseferon de autw kai ta brefh ina autwn apthtai idontej de oi maqhtai epetimhsan autoij 18:15 And they brought unto him also infants, that he would touch them: but when his disciples saw it, they rebuked them.
18:16 o de ihsouj proskalesamenoj auta eipen afete ta paidia erxesqai proj me kai mh kwluete auta twn gar toioutwn estin h basileia tou qeou 18:16 But Jesus called them unto him, and said, Suffer little children to come unto me, and forbid them not: for of such is the kingdom of God.
18:17 amhn legw umin oj ean mh dechtai thn basileian tou qeou wj paidion ou mh eiselqh eij authn 18:17 Verily I say unto you, Whosoever shall not receive the kingdom of God as a little child shall in no wise enter therein.
18:18 kai ephrwthsen tij auton arxwn legwn didaskale agaqe ti poihsaj zwhn aiwnion klhronomhsw 18:18 And a certain ruler asked him, saying, Good Master, what shall I do to inherit eternal life?
18:19 eipen de autw o ihsouj ti me legeij agaqon oudeij agaqoj ei mh eij o qeoj 18:19 And Jesus said unto him, Why callest thou me good? none is good, save one, that is, God.
Luke 18:20 taj entolaj oidaj mh moixeushj mh foneushj mh kleyhj mh yeudomarturhshj tima ton patera sou kai thn mhtera sou Luke 18:20 Thou knowest the commandments, Do not commit adultery, Do not kill, Do not steal, Do not bear false witness, Honour thy father and thy mother.
18:21 o de eipen tauta panta efulacamhn ek neothtoj mou 18:21 And he said, All these have I kept from my youth up.
18:22 akousaj de tauta o ihsouj eipen autw eti en soi leipei panta osa exeij pwlhson kai diadoj ptwxoij kai eceij qhsauron en ouranw kai deuro akolouqei moi 18:22 Now when Jesus heard these things, he said unto him, Yet lackest thou one thing: sell all that thou hast, and distribute unto the poor, and thou shalt have treasure in heaven: and come, follow me.
18:23 o de akousaj tauta perilupoj egeneto hn gar plousioj sfodra 18:23 And when he heard this, he was very sorrowful: for he was very rich.
18:24 idwn de auton o ihsouj perilupon genomenon eipen pwj duskolwj oi ta xrhmata exontej eiseleusontai eij thn basileian tou qeou 18:24 And when Jesus saw that he was very sorrowful, he said, How hardly shall they that have riches enter into the kingdom of God!
18:25 eukopwteron gar estin kamhlon dia trumaliaj rafidoj eiselqein h plousion eij thn basileian tou qeou eiselqein 18:25 For it is easier for a camel to go through a needle's eye, than for a rich man to enter into the kingdom of God.
18:26 eipon de oi akousantej kai tij dunatai swqhnai 18:26 And they that heard it said, Who then can be saved?
18:27 o de eipen ta adunata para anqrwpoij dunata estin para tw qew 18:27 And he said, The things which are impossible with men are possible with God.
18:28 eipen de o petroj idou hmeij afhkamen panta kai hkolouqhsamen soi 18:28 Then Peter said, Lo, we have left all, and followed thee.
18:29 o de eipen autoij amhn legw umin oti oudeij estin oj afhken oikian h goneij h adelfouj h gunaika h tekna eneken thj basileiaj tou qeou 18:29 And he said unto them, Verily I say unto you, There is no man that hath left house, or parents, or brethren, or wife, or children, for the kingdom of God's sake,
Luke 18:30 oj ou mh apolabh pollaplasiona en tw kairw toutw kai en tw aiwni tw erxomenw zwhn aiwnion Luke 18:30 Who shall not receive manifold more in this present time, and in the world to come life everlasting.
18:31 paralabwn de touj dwdeka eipen proj autouj idou anabainomen eij ierosoluma kai telesqhsetai panta ta gegrammena dia twn profhtwn tw uiw tou anqrwpou 18:31 Then he took unto him the twelve, and said unto them, Behold, we go up to Jerusalem, and all things that are written by the prophets concerning the Son of man shall be accomplished.
18:32 paradoqhsetai gar toij eqnesin kai empaixqhsetai kai ubrisqhsetai kai emptusqhsetai 18:32 For he shall be delivered unto the Gentiles, and shall be mocked, and spitefully entreated, and spitted on:
18:33 kai mastigwsantej apoktenousin auton kai th hmera th trith anasthsetai 18:33 And they shall scourge him, and put him to death: and the third day he shall rise again.
18:34 kai autoi ouden toutwn sunhkan kai hn to rhma touto kekrummenon ap autwn kai ouk eginwskon ta legomena 18:34 And they understood none of these things: and this saying was hid from them, neither knew they the things which were spoken.
18:35 egeneto de en tw eggizein auton eij ierixw tufloj tij ekaqhto para thn odon prosaitwn 18:35 And it came to pass, that as he was come nigh unto Jericho, a certain blind man sat by the way side begging:
18:36 akousaj de oxlou diaporeuomenou epunqaneto ti eih touto 18:36 And hearing the multitude pass by, he asked what it meant.
18:37 aphggeilan de autw oti ihsouj o nazwraioj parerxetai 18:37 And they told him, that Jesus of Nazareth passeth by.
18:38 kai ebohsen legwn ihsou uie dabid elehson me 18:38 And he cried, saying, Jesus, thou Son of David, have mercy on me.
18:39 kai oi proagontej epetimwn autw ina siwphsh autoj de pollw mallon ekrazen uie dabid elehson me 18:39 And they which went before rebuked him, that he should hold his peace: but he cried so much the more, Thou Son of David, have mercy on me.
Luke 18:40 staqeij de o ihsouj ekeleusen auton axqhnai proj auton eggisantoj de autou ephrwthsen auton Luke 18:40 And Jesus stood, and commanded him to be brought unto him: and when he was come near, he asked him,
18:41 legwn ti soi qeleij poihsw o de eipen kurie ina anableyw 18:41 Saying, What wilt thou that I shall do unto thee? And he said, Lord, that I may receive my sight.
18:42 kai o ihsouj eipen autw anableyon h pistij sou seswken se 18:42 And Jesus said unto him, Receive thy sight: thy faith hath saved thee.
18:43 kai paraxrhma anebleyen kai hkolouqei autw docazwn ton qeon kai paj o laoj idwn edwken ainon tw qew 18:43 And immediately he received his sight, and followed him, glorifying God: and all the people, when they saw it, gave praise unto God.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles