Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE Luke 11

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 ||

Luke Chapter 11

Greek Textus ReceptusEnglish King James
Luke 11:1 kai egeneto en tw einai auton en topw tini proseuxomenon wj epausato eipen tij twn maqhtwn autou proj auton kurie didacon hmaj proseuxesqai kaqwj kai iwannhj edidacen touj maqhtaj autou Luke 11:1 And it came to pass, that, as he was praying in a certain place, when he ceased, one of his disciples said unto him, Lord, teach us to pray, as John also taught his disciples.
11:2 eipen de autoij otan proseuxhsqe legete pater hmwn o en toij ouranoij agiasqhtw to onoma sou elqetw h basileia sou genhqhtw to qelhma sou wj en ouranw kai epi thj ghj 11:2 And he said unto them, When ye pray, say, Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done, as in heaven, so in earth.
11:3 ton arton hmwn ton epiousion didou hmin to kaq hmeran 11:3 Give us day by day our daily bread.
11:4 kai afej hmin taj amartiaj hmwn kai gar autoi afiemen panti ofeilonti hmin kai mh eisenegkhj hmaj eij peirasmon alla rusai hmaj apo tou ponhrou 11:4 And forgive us our sins; for we also forgive every one that is indebted to us. And lead us not into temptation; but deliver us from evil.
11:5 kai eipen proj autouj tij ec umwn ecei filon kai poreusetai proj auton mesonuktiou kai eiph autw file xrhson moi treij artouj 11:5 And he said unto them, Which of you shall have a friend, and shall go unto him at midnight, and say unto him, Friend, lend me three loaves;
11:6 epeidh filoj mou paregeneto ec odou proj me kai ouk exw o paraqhsw autw 11:6 For a friend of mine in his journey is come to me, and I have nothing to set before him?
11:7 kakeinoj eswqen apokriqeij eiph mh moi kopouj parexe hdh h qura kekleistai kai ta paidia mou met emou eij thn koithn eisin ou dunamai anastaj dounai soi 11:7 And he from within shall answer and say, Trouble me not: the door is now shut, and my children are with me in bed; I cannot rise and give thee.
11:8 legw umin ei kai ou dwsei autw anastaj dia to einai autou filon dia ge thn anaideian autou egerqeij dwsei autw oswn xrhzei 11:8 I say unto you, Though he will not rise and give him, because he is his friend, yet because of his importunity he will rise and give him as many as he needeth.
11:9 kagw umin legw aiteite kai doqhsetai umin zhteite kai eurhsete krouete kai anoighsetai umin 11:9 And I say unto you, Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you.
Luke 11:10 paj gar o aitwn lambanei kai o zhtwn euriskei kai tw krouonti anoighsetai Luke 11:10 For every one that asketh receiveth; and he that seeketh findeth; and to him that knocketh it shall be opened.
11:11 tina de umwn ton patera aithsei o uioj arton mh liqon epidwsei autw ei kai ixqun mh anti ixquoj ofin epidwsei autw 11:11 If a son shall ask bread of any of you that is a father, will he give him a stone? or if he ask a fish, will he for a fish give him a serpent?
11:12 h kai ean aithsh won mh epidwsei autw skorpion 11:12 Or if he shall ask an egg, will he offer him a scorpion?
11:13 ei oun umeij ponhroi uparxontej oidate agaqa domata didonai toij teknoij umwn posw mallon o pathr o ec ouranou dwsei pneuma agion toij aitousin auton 11:13 If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children: how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask him?
11:14 kai hn ekballwn daimonion kai auto hn kwfon egeneto de tou daimoniou ecelqontoj elalhsen o kwfoj kai eqaumasan oi oxloi 11:14 And he was casting out a devil, and it was dumb. And it came to pass, when the devil was gone out, the dumb spake; and the people wondered.
11:15 tinej de ec autwn eipon en beelzeboul arxonti twn daimoniwn ekballei ta daimonia 11:15 But some of them said, He casteth out devils through Beelzebub the chief of the devils.
11:16 eteroi de peirazontej shmeion par autou ezhtoun ec ouranou 11:16 And others, tempting him, sought of him a sign from heaven.
11:17 autoj de eidwj autwn ta dianohmata eipen autoij pasa basileia ef eauthn diamerisqeisa erhmoutai kai oikoj epi oikon piptei 11:17 But he, knowing their thoughts, said unto them, Every kingdom divided against itself is brought to desolation; and a house divided against a house falleth.
11:18 ei de kai o satanaj ef eauton diemerisqh pwj staqhsetai h basileia autou oti legete en beelzeboul ekballein me ta daimonia 11:18 If Satan also be divided against himself, how shall his kingdom stand? because ye say that I cast out devils through Beelzebub.
11:19 ei de egw en beelzeboul ekballw ta daimonia oi uioi umwn en tini ekballousin dia touto kritai umwn autoi esontai 11:19 And if I by Beelzebub cast out devils, by whom do your sons cast them out? therefore shall they be your judges.
Luke 11:20 ei de en daktulw qeou ekballw ta daimonia ara efqasen ef umaj h basileia tou qeou Luke 11:20 But if I with the finger of God cast out devils, no doubt the kingdom of God is come upon you.
11:21 otan o isxuroj kaqwplismenoj fulassh thn eautou aulhn en eirhnh estin ta uparxonta autou 11:21 When a strong man armed keepeth his palace, his goods are in peace:
11:22 epan de o isxuroteroj autou epelqwn nikhsh auton thn panoplian autou airei ef h epepoiqei kai ta skula autou diadidwsin 11:22 But when a stronger than he shall come upon him, and overcome him, he taketh from him all his armour wherein he trusted, and divideth his spoils.
11:23 o mh wn met emou kat emou estin kai o mh sunagwn met emou skorpizei 11:23 He that is not with me is against me: and he that gathereth not with me scattereth.
11:24 otan to akaqarton pneuma ecelqh apo tou anqrwpou dierxetai di anudrwn topwn zhtoun anapausin kai mh euriskon legei upostreyw eij ton oikon mou oqen echlqon 11:24 When the unclean spirit is gone out of a man, he walketh through dry places, seeking rest; and finding none, he saith, I will return unto my house whence I came out.
11:25 kai elqon euriskei sesarwmenon kai kekosmhmenon 11:25 And when he cometh, he findeth it swept and garnished.
11:26 tote poreuetai kai paralambanei epta etera pneumata ponhrotera eautou kai eiselqonta katoikei ekei kai ginetai ta esxata tou anqrwpou ekeinou xeirona twn prwtwn 11:26 Then goeth he, and taketh to him seven other spirits more wicked than himself; and they enter in, and dwell there: and the last state of that man is worse than the first.
11:27 egeneto de en tw legein auton tauta eparasa tij gunh fwnhn ek tou oxlou eipen autw makaria h koilia h bastasasa se kai mastoi ouj eqhlasaj 11:27 And it came to pass, as he spake these things, a certain woman of the company lifted up her voice, and said unto him, Blessed is the womb that bare thee, and the paps which thou hast sucked.
11:28 autoj de eipen menounge makarioi oi akouontej ton logon tou qeou kai fulassontej auton 11:28 But he said, Yea rather, blessed are they that hear the word of God, and keep it.
11:29 twn de oxlwn epaqroizomenwn hrcato legein h genea auth ponhra estin shmeion epizhtei kai shmeion ou doqhsetai auth ei mh to shmeion iwna tou profhtou 11:29 And when the people were gathered thick together, he began to say, This is an evil generation: they seek a sign; and there shall no sign be given it, but the sign of Jonas the prophet.
Luke 11:30 kaqwj gar egeneto iwnaj shmeion toij nineuitaij outwj estai kai o uioj tou anqrwpou th genea tauth Luke 11:30 For as Jonas was a sign unto the Ninevites, so shall also the Son of man be to this generation.
11:31 basilissa notou egerqhsetai en th krisei meta twn andrwn thj geneaj tauthj kai katakrinei autouj oti hlqen ek twn peratwn thj ghj akousai thn sofian solomwntoj kai idou pleion solomwntoj wde 11:31 The queen of the south shall rise up in the judgment with the men of this generation, and condemn them: for she came from the utmost parts of the earth to hear the wisdom of Solomon; and, behold, a greater than Solomon is here.
11:32 andrej nineui anasthsontai en th krisei meta thj geneaj tauthj kai katakrinousin authn oti metenohsan eij to khrugma iwna kai idou pleion iwna wde 11:32 The men of Nineve shall rise up in the judgment with this generation, and shall condemn it: for they repented at the preaching of Jonas; and, behold, a greater than Jonas is here.
11:33 oudeij de luxnon ayaj eij krupton tiqhsin oude upo ton modion all epi thn luxnian ina oi eisporeuomenoi to feggoj blepwsin 11:33 No man, when he hath lighted a candle, putteth it in a secret place, neither under a bushel, but on a candlestick, that they which come in may see the light.
11:34 o luxnoj tou swmatoj estin o ofqalmoj otan oun o ofqalmoj sou aplouj h kai olon to swma sou fwteinon estin epan de ponhroj h kai to swma sou skoteinon 11:34 The light of the body is the eye: therefore when thine eye is single, thy whole body also is full of light; but when thine eye is evil, thy body also is full of darkness.
11:35 skopei oun mh to fwj to en soi skotoj estin 11:35 Take heed therefore that the light which is in thee be not darkness.
11:36 ei oun to swma sou olon fwteinon mh exon ti meroj skoteinon estai fwteinon olon wj otan o luxnoj th astraph fwtizh se 11:36 If thy whole body therefore be full of light, having no part dark, the whole shall be full of light, as when the bright shining of a candle doth give thee light.
11:37 en de tw lalhsai hrwta auton farisaioj tij opwj aristhsh par autw eiselqwn de anepesen 11:37 And as he spake, a certain Pharisee besought him to dine with him: and he went in, and sat down to meat.
11:38 o de farisaioj idwn eqaumasen oti ou prwton ebaptisqh pro tou aristou 11:38 And when the Pharisee saw it, he marvelled that he had not first washed before dinner.
11:39 eipen de o kurioj proj auton nun umeij oi farisaioi to ecwqen tou pothriou kai tou pinakoj kaqarizete to de eswqen umwn gemei arpaghj kai ponhriaj 11:39 And the Lord said unto him, Now do ye Pharisees make clean the outside of the cup and the platter; but your inward part is full of ravening and wickedness.
Luke 11:40 afronej oux o poihsaj to ecwqen kai to eswqen epoihsen Luke 11:40 Ye fools, did not he that made that which is without make that which is within also?
11:41 plhn ta enonta dote elehmosunhn kai idou panta kaqara umin estin 11:41 But rather give alms of such things as ye have; and, behold, all things are clean unto you.
11:42 all ouai umin toij farisaioij oti apodekatoute to hduosmon kai to phganon kai pan laxanon kai parerxesqe thn krisin kai thn agaphn tou qeou tauta edei poihsai kakeina mh afienai 11:42 But woe unto you, Pharisees! for ye tithe mint and rue and all manner of herbs, and pass over judgment and the love of God: these ought ye to have done, and not to leave the other undone.
11:43 ouai umin toij farisaioij oti agapate thn prwtokaqedrian en taij sunagwgaij kai touj aspasmouj en taij agoraij 11:43 Woe unto you, Pharisees! for ye love the uppermost seats in the synagogues, and greetings in the markets.
11:44 ouai umin grammateij kai farisaioi upokritai oti este wj ta mnhmeia ta adhla kai oi anqrwpoi oi peripatountej epanw ouk oidasin 11:44 Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye are as graves which appear not, and the men that walk over them are not aware of them.
11:45 apokriqeij de tij twn nomikwn legei autw didaskale tauta legwn kai hmaj ubrizeij 11:45 Then answered one of the lawyers, and said unto him, Master, thus saying thou reproachest us also.
11:46 o de eipen kai umin toij nomikoij ouai oti fortizete touj anqrwpouj fortia dusbastakta kai autoi eni twn daktulwn umwn ou prosyauete toij fortioij 11:46 And he said, Woe unto you also, ye lawyers! for ye lade men with burdens grievous to be borne, and ye yourselves touch not the burdens with one of your fingers.
11:47 ouai umin oti oikodomeite ta mnhmeia twn profhtwn oi de paterej umwn apekteinan autouj 11:47 Woe unto you! for ye build the sepulchres of the prophets, and your fathers killed them.
11:48 ara martureite kai suneudokeite toij ergoij twn paterwn umwn oti autoi men apekteinan autouj umeij de oikodomeite autwn ta mnhmeia 11:48 Truly ye bear witness that ye allow the deeds of your fathers: for they indeed killed them, and ye build their sepulchres.
11:49 dia touto kai h sofia tou qeou eipen apostelw eij autouj profhtaj kai apostolouj kai ec autwn apoktenousin kai ekdiwcousin 11:49 Therefore also said the wisdom of God, I will send them prophets and apostles, and some of them they shall slay and persecute:
Luke 11:50 ina ekzhthqh to aima pantwn twn profhtwn to ekxunomenon apo katabolhj kosmou apo thj geneaj tauthj Luke 11:50 That the blood of all the prophets, which was shed from the foundation of the world, may be required of this generation;
11:51 apo tou aimatoj abel ewj tou aimatoj zaxariou tou apolomenou metacu tou qusiasthriou kai tou oikou nai legw umin ekzhthqhsetai apo thj geneaj tauthj 11:51 From the blood of Abel unto the blood of Zacharias, which perished between the altar and the temple: verily I say unto you, It shall be required of this generation.
11:52 ouai umin toij nomikoij oti hrate thn kleida thj gnwsewj autoi ouk eishlqete kai touj eiserxomenouj ekwlusate 11:52 Woe unto you, lawyers! for ye have taken away the key of knowledge: ye entered not in yourselves, and them that were entering in ye hindered.
11:53 legontoj de autou tauta proj autouj hrcanto oi grammateij kai oi farisaioi deinwj enexein kai apostomatizein auton peri pleionwn 11:53 And as he said these things unto them, the scribes and the Pharisees began to urge him vehemently, and to provoke him to speak of many things:
11:54 enedreuontej auton kai zhtountej qhreusai ti ek tou stomatoj autou ina kathgorhswsin autou 11:54 Laying wait for him, and seeking to catch something out of his mouth, that they might accuse him.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles