Go to Chapter Index

ONLINE TEXTUS RECEPTUS and KING JAMES BIBLE Matthew 12

This bible is an excellent bible study tool. An online Greek Textus Receptus and the English King James version of the New Testament with each verse side by side.
Home Page || Textus Receptus KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||

Matthew Chapter 12

Greek Textus ReceptusEnglish King James
Matthew 12:1 en ekeinw tw kairw eporeuqh o ihsouj toij sabbasin dia twn sporimwn oi de maqhtai autou epeinasan kai hrcanto tillein staxuaj kai esqiein Matthew 12:1 At that time Jesus went on the sabbath day through the corn; and his disciples were an hungred, and began to pluck the ears of corn, and to eat.
12:2 oi de farisaioi idontej eipon autw idou oi maqhtai sou poiousin o ouk ecestin poiein en sabbatw 12:2 But when the Pharisees saw it, they said unto him, Behold, thy disciples do that which is not lawful to do upon the sabbath day.
12:3 o de eipen autoij ouk anegnwte ti epoihsen dabid ote epeinasen autoj kai oi met autou 12:3 But he said unto them, Have ye not read what David did, when he was an hungred, and they that were with him;
12:4 pwj eishlqen eij ton oikon tou qeou kai touj artouj thj proqesewj efagen ouj ouk econ hn autw fagein oude toij met autou ei mh toij iereusin monoij 12:4 How he entered into the house of God, and did eat the shewbread, which was not lawful for him to eat, neither for them which were with him, but only for the priests?
12:5 h ouk anegnwte en tw nomw oti toij sabbasin oi iereij en tw ierw to sabbaton bebhlousin kai anaitioi eisin 12:5 Or have ye not read in the law, how that on the sabbath days the priests in the temple profane the sabbath, and are blameless?
12:6 legw de umin oti tou ierou meizwn estin wde 12:6 But I say unto you, That in this place is one greater than the temple.
12:7 ei de egnwkeite ti estin eleon qelw kai ou qusian ouk an katedikasate touj anaitiouj 12:7 But if ye had known what this meaneth, I will have mercy, and not sacrifice, ye would not have condemned the guiltless.
12:8 kurioj gar estin kai tou sabbatou o uioj tou anqrwpou 12:8 For the Son of man is Lord even of the sabbath day.
12:9 kai metabaj ekeiqen hlqen eij thn sunagwghn autwn 12:9 And when he was departed thence, he went into their synagogue:
Matthew 12:10 kai idou anqrwpoj hn thn xeira exwn chran kai ephrwthsan auton legontej ei ecestin toij sabbasin qerapeuein ina kathgorhswsin autou Matthew 12:10 And, behold, there was a man which had his hand withered. And they asked him, saying, Is it lawful to heal on the sabbath days? that they might accuse him.
12:11 o de eipen autoij tij estai ec umwn anqrwpoj oj ecei probaton en kai ean empesh touto toij sabbasin eij boqunon ouxi krathsei auto kai egerei 12:11 And he said unto them, What man shall there be among you, that shall have one sheep, and if it fall into a pit on the sabbath day, will he not lay hold on it, and lift it out?
12:12 posw oun diaferei anqrwpoj probatou wste ecestin toij sabbasin kalwj poiein 12:12 How much then is a man better than a sheep? Wherefore it is lawful to do well on the sabbath days.
12:13 tote legei tw anqrwpw ekteinon thn xeira sou kai eceteinen kai apokatestaqh ugihj wj h allh 12:13 Then saith he to the man, Stretch forth thine hand. And he stretched it forth; and it was restored whole, like as the other.
12:14 oi de farisaioi sumboulion elabon kat autou ecelqontej opwj auton apoleswsin 12:14 Then the Pharisees went out, and held a council against him, how they might destroy him.
12:15 o de ihsouj gnouj anexwrhsen ekeiqen kai hkolouqhsan autw oxloi polloi kai eqerapeusen autouj pantaj 12:15 But when Jesus knew it, he withdrew himself from thence: and great multitudes followed him, and he healed them all;
12:16 kai epetimhsen autoij ina mh faneron auton poihswsin 12:16 And charged them that they should not make him known:
12:17 opwj plhrwqh to rhqen dia hsaiou tou profhtou legontoj 12:17 That it might be fulfilled which was spoken by Esaias the prophet, saying,
12:18 idou o paij mou on hretisa o agaphtoj mou eij on eudokhsen h yuxh mou qhsw to pneuma mou ep auton kai krisin toij eqnesin apaggelei 12:18 Behold my servant, whom I have chosen; my beloved, in whom my soul is well pleased: I will put my spirit upon him, and he shall shew judgment to the Gentiles.
12:19 ouk erisei oude kraugasei oude akousei tij en taij plateiaij thn fwnhn autou 12:19 He shall not strive, nor cry; neither shall any man hear his voice in the streets.
Matthew 12:20 kalamon suntetrimmenon ou kateacei kai linon tufomenon ou sbesei ewj an ekbalh eij nikoj thn krisin Matthew 12:20 A bruised reed shall he not break, and smoking flax shall he not quench, till he send forth judgment unto victory.
12:21 kai en tw onomati autou eqnh elpiousin 12:21 And in his name shall the Gentiles trust.
12:22 tote proshnexqh autw daimonizomenoj tufloj kai kwfoj kai eqerapeusen auton wste ton tuflon kai kwfon kai lalein kai blepein 12:22 Then was brought unto him one possessed with a devil, blind, and dumb: and he healed him, insomuch that the blind and dumb both spake and saw.
12:23 kai ecistanto pantej oi oxloi kai elegon mhti outoj estin o uioj dabid 12:23 And all the people were amazed, and said, Is not this the son of David?
12:24 oi de farisaioi akousantej eipon outoj ouk ekballei ta daimonia ei mh en tw beelzeboul arxonti twn daimoniwn 12:24 But when the Pharisees heard it, they said, This fellow doth not cast out devils, but by Beelzebub the prince of the devils.
12:25 eidwj de o ihsouj taj enqumhseij autwn eipen autoij pasa basileia merisqeisa kaq eauthj erhmoutai kai pasa polij h oikia merisqeisa kaq eauthj ou staqhsetai 12:25 And Jesus knew their thoughts, and said unto them, Every kingdom divided against itself is brought to desolation; and every city or house divided against itself shall not stand:
12:26 kai ei o satanaj ton satanan ekballei ef eauton emerisqh pwj oun staqhsetai h basileia autou 12:26 And if Satan cast out Satan, he is divided against himself; how shall then his kingdom stand?
12:27 kai ei egw en beelzeboul ekballw ta daimonia oi uioi umwn en tini ekballousin dia touto autoi umwn esontai kritai 12:27 And if I by Beelzebub cast out devils, by whom do your children cast them out? therefore they shall be your judges.
12:28 ei de egw en pneumati qeou ekballw ta daimonia ara efqasen ef umaj h basileia tou qeou 12:28 But if I cast out devils by the Spirit of God, then the kingdom of God is come unto you.
12:29 h pwj dunatai tij eiselqein eij thn oikian tou isxurou kai ta skeuh autou diarpasai ean mh prwton dhsh ton isxuron kai tote thn oikian autou diarpasei 12:29 Or else how can one enter into a strong man's house, and spoil his goods, except he first bind the strong man? and then he will spoil his house.
Matthew 12:30 o mh wn met emou kat emou estin kai o mh sunagwn met emou skorpizei Matthew 12:30 He that is not with me is against me; and he that gathereth not with me scattereth abroad.
12:31 dia touto legw umin pasa amartia kai blasfhmia afeqhsetai toij anqrwpoij h de tou pneumatoj blasfhmia ouk afeqhsetai toij anqrwpoij 12:31 Wherefore I say unto you, All manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men: but the blasphemy against the Holy Ghost shall not be forgiven unto men.
12:32 kai oj an eiph logon kata tou uiou tou anqrwpou afeqhsetai autw oj d an eiph kata tou pneumatoj tou agiou ouk afeqhsetai autw oute en toutw tw aiwni oute en tw mellonti 12:32 And whosoever speaketh a word against the Son of man, it shall be forgiven him: but whosoever speaketh against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him, neither in this world, neither in the world to come.
12:33 h poihsate to dendron kalon kai ton karpon autou kalon h poihsate to dendron sapron kai ton karpon autou sapron ek gar tou karpou to dendron ginwsketai 12:33 Either make the tree good, and his fruit good; or else make the tree corrupt, and his fruit corrupt: for the tree is known by his fruit.
12:34 gennhmata exidnwn pwj dunasqe agaqa lalein ponhroi ontej ek gar tou perisseumatoj thj kardiaj to stoma lalei 12:34 O generation of vipers, how can ye, being evil, speak good things? for out of the abundance of the heart the mouth speaketh.
12:35 o agaqoj anqrwpoj ek tou agaqou qhsaurou thj kardiaj ekballei ta agaqa kai o ponhroj anqrwpoj ek tou ponhrou qhsaurou ekballei ponhra 12:35 A good man out of the good treasure of the heart bringeth forth good things: and an evil man out of the evil treasure bringeth forth evil things.
12:36 legw de umin oti pan rhma argon o ean lalhswsin oi anqrwpoi apodwsousin peri autou logon en hmera krisewj 12:36 But I say unto you, That every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment.
12:37 ek gar twn logwn sou dikaiwqhsh kai ek twn logwn sou katadikasqhsh 12:37 For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned.
12:38 tote apekriqhsan tinej twn grammatewn kai farisaiwn legontej didaskale qelomen apo sou shmeion idein 12:38 Then certain of the scribes and of the Pharisees answered, saying, Master, we would see a sign from thee.
12:39 o de apokriqeij eipen autoij genea ponhra kai moixalij shmeion epizhtei kai shmeion ou doqhsetai auth ei mh to shmeion iwna tou profhtou 12:39 But he answered and said unto them, An evil and adulterous generation seeketh after a sign; and there shall no sign be given to it, but the sign of the prophet Jonas:
Matthew 12:40 wsper gar hn iwnaj en th koilia tou khtouj treij hmeraj kai treij nuktaj outwj estai o uioj tou anqrwpou en th kardia thj ghj treij hmeraj kai treij nuktaj Matthew 12:40 For as Jonas was three days and three nights in the whale's belly; so shall the Son of man be three days and three nights in the heart of the earth.
12:41 andrej nineuitai anasthsontai en th krisei meta thj geneaj tauthj kai katakrinousin authn oti metenohsan eij to khrugma iwna kai idou pleion iwna wde 12:41 The men of Nineveh shall rise in judgment with this generation, and shall condemn it: because they repented at the preaching of Jonas; and, behold, a greater than Jonas is here.
12:42 basilissa notou egerqhsetai en th krisei meta thj geneaj tauthj kai katakrinei authn oti hlqen ek twn peratwn thj ghj akousai thn sofian solomwntoj kai idou pleion solomwntoj wde 12:42 The queen of the south shall rise up in the judgment with this generation, and shall condemn it: for she came from the uttermost parts of the earth to hear the wisdom of Solomon; and, behold, a greater than Solomon is here.
12:43 otan de to akaqarton pneuma ecelqh apo tou anqrwpou dierxetai di anudrwn topwn zhtoun anapausin kai oux euriskei 12:43 When the unclean spirit is gone out of a man, he walketh through dry places, seeking rest, and findeth none.
12:44 tote legei epistreyw eij ton oikon mou oqen echlqon kai elqon euriskei sxolazonta sesarwmenon kai kekosmhmenon 12:44 Then he saith, I will return into my house from whence I came out; and when he is come, he findeth it empty, swept, and garnished.
12:45 tote poreuetai kai paralambanei meq eautou epta etera pneumata ponhrotera eautou kai eiselqonta katoikei ekei kai ginetai ta esxata tou anqrwpou ekeinou xeirona twn prwtwn outwj estai kai th genea tauth th ponhra 12:45 Then goeth he, and taketh with himself seven other spirits more wicked than himself, and they enter in and dwell there: and the last state of that man is worse than the first. Even so shall it be also unto this wicked generation.
12:46 eti de autou lalountoj toij oxloij idou h mhthr kai oi adelfoi autou eisthkeisan ecw zhtountej autw lalhsai 12:46 While he yet talked to the people, behold, his mother and his brethren stood without, desiring to speak with him.
12:47 eipen de tij autw idou h mhthr sou kai oi adelfoi sou ecw esthkasin zhtountej soi lalhsai 12:47 Then one said unto him, Behold, thy mother and thy brethren stand without, desiring to speak with thee.
12:48 o de apokriqeij eipen tw eiponti autw tij estin h mhthr mou kai tinej eisin oi adelfoi mou 12:48 But he answered and said unto him that told him, Who is my mother? and who are my brethren?
12:49 kai ekteinaj thn xeira autou epi touj maqhtaj autou eipen idou h mhthr mou kai oi adelfoi mou 12:49 And he stretched forth his hand toward his disciples, and said, Behold my mother and my brethren!
Matthew 12:50 ostij gar an poihsh to qelhma tou patroj mou tou en ouranoij autoj mou adelfoj kai adelfh kai mhthr estin Matthew 12:50 For whosoever shall do the will of my Father which is in heaven, the same is my brother, and sister, and mother.

See this bible with Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this ONLINE bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please copy and paste this URL into Facebook and Twitter to all your friends who would benefit from this Textus Receptus King James version ONLINE bible.

Home Page || Textus Receptus KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles